بررسی میزان تفکر انتقادی در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392

نویسندگان

  • نواسانیان, وانه
  • یاسائی, صغری
چکیده

 Introduction: The twenty-first century is a new era of permanent changes in the scientific and medical practices. Critical thinking is essential to solve complex systems' problems. This study aims to investigate critical thinking skills of dental students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.Methods: This is a cross sectional descriptive study. Sixty four dental students enrolled in Faculty of Dentistry of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. Was investigated in 2013. The California Critical Thinking Test, Form B (CCTST, FB) including 34 multiple choice questions was used to assess the critical thinking skills of the students. The collected Data were analyzed by SPSS software using T-test, ANOVA, Spearman and Pearson Correlation coefficient.Results: The mean of critical thinking skills in the first year students was 13.9±2.4 and in last year was 11.8 ±2.9 There was no significant difference between the first and last year students' scores. Dimensions of critical thinking were not related to demographic factors, gender, last year score, marital status, and academic level (P>0.05).Conclusion: The mean scores of critical thinking skills in the first year students was higher than the last year students. Critical thinking was not enhanced among dental students while studying at the university. Lecturers in dental universities should focus more on nurturing critical thinking skills of the students to improve the clinical competency of dental students. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان تفکر انتقادی در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۲

سابقه و اهداف: قرن بیست و یکم، عصر تغییرات دایمی در عملکردهای علمی و پزشکی جدید است، لذا ضرورت سازگاری با سیستم های پیچیده به عنوان یک اولویت مهم احساس می گردد که این خود مستلزم تجهیز به سلاح تفکر انتقادی است.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی سطح مهارت های تفکر انتقادی در 64 دانشجوی سال اول و آخر رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفت. ابزار مورد استفاده آزم...

متن کامل

بررسی موانع انجام پژوهش‌های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392

 Introduction: Education as a main responsibility of universities may not be fulfilled without conduction of the relevant research. Considering that educational development is facilitated through educational research, study of related subjects is necessary. This study aimed to determine educational obstacles of Shahid Sadoughi University of Medicine Sciences' (SSU) academics. Their ability to c...

متن کامل

بررسی فراوانی میگرن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال 1395

Background and purpose: Headache is one of the most common medical complaints and migraine is one of its major causes. The aim of this study was to investigate the prevalence of migraine in medical students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Materials and methods: This cross-sectional descriptive research was carried out in 400 medical students in Shahid Sadoughi University of ...

متن کامل

بررسی دانش تغذیه‌ای دانشجویان پزشکی دوره بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1390

Introduction: Nutrition is one of the important components of health promotion and disease prevention. However, nutrition literacy of medical students is unclear. This study aims to determine nutritional knowledge of medical students studying in clinical course of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2012. Methods: In this cross-sectional study, 114 medical students in clinical cou...

متن کامل

بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393

مقدمه: خستگی و افسردگی در دانشجویان بر انجام کار، زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی آنها اثرات منفی گذاشته و منجر به کاهش عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی آنها می‌گردد. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393 انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش بر روی 315 دانشجو در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به روش چند مرح...

متن کامل

میزان شادکامی در کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، سال 1392

Introduction: Happiness is one of human personality features which can assist with overcoming the stresses and pressures of life. Therefore, the aim of this study is to determine the levels of happiness amongst general practice trainers of Yazd Shahid Sadoughi university of medical sciences. Methods: This descriptive study was conducted on 210 medical students who were selected through simple ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 1

صفحات  70- 78

تاریخ انتشار 2014-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022