عبدالرحیم داوری

استاد گروه ترمیمی و زیبایی، عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ایران

[ 1 ] - بررسی آزمایشگاهی استحکام باند ریزبرشی ترمیم قدیم و جدید کامپوزیت با استفاده از دو سیستم باندینگ و کامپوزیت

مقدمه: کامپوزیت رزینها به طور گسترده ای در دندانپزشکی ترمیمی استفاده می شوند و به طور عمده دارای بیس متاکریلات هستند. بزرگترین عیب این مواد انقباض پلیمریزاسیون است. نوآوری جدید، ساخت کامپوزیت بابیس سایلوران است که کمترین مقدار انقباض را دارد. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی بررسی استحکام باند ریزبرشی بین کامپوزیت قدیمی و جدید با استفاده از دو سیستم باندینگ و کامپوزیت می باشد. مواد و روشها : 78 است...

[ 2 ] - درمان بیماران مبتلا به حساسیت عاجی افزایش یافته با روشی جدید و مقایسه آن با لیزر: مطالعه کلینیکی

مقدمه: افزایش حساسیت عاجی یک حساسیت با درد کوتاه و تیز در دندان هاست که با اعمال تحریکاتی مانند استفاده از غذاها و نوشیدنی‏های سرد، می تواند ایجاد شود. روش‏های مختلفی برای درمان حساسیت عاجی پیشنهاد شده است ولی هنوز توافق قطعی در این زمینه وجود ندارد. هدف از این مطالعه مقایسه کلینیکی دو روش درمانی با استفاده از لیزر Nd:YAG و ژل پروپولیس 40 درصد در بهبود علائم افزایش حساسیت عاجی است. مواد و روش‏ه...

[ 3 ] - درمان فلوروزیس با استفاده از لیزر Er:YAG همراه با مواد بلیچینگ - گزارش مورد

مقدمه: علاقه به داشتن دندان های سفیدتر و تکنیک سفید کردن دندان باعث افزایش تقاضای عمومی نسبت به سفیدتر کردن دندان شده است. اصلاح رنگ با سفید کردن اغلب کمترین هزینه را دارد. در این ارتباط، منابع نوری مختلف استفاده می شود این منابع نوری باعث افزایش سرعت اثر مواد بلیچینگ در مطب مثل، هیدروژن پرواکساید، می شود. هنگامی که نور لیزر برای این منظور استفاده می شود، به طور معمول سبب ارتقای جذب نور لیزربه ...

[ 4 ] - مقایسه درجه پلیمریزاسیون کامپوزیت‏های پک شونده و هیبرید با استفاده از Fourier Transform Infrared Spectroscopy

مقدمه: کارایی کلینیکی کامپوزیت‏های رزینی نوری وابسته به میزان پلیمریزه شدن آنها است. هدف از این مطالعه مقایسه درجه پلیمریزاسیون کامپوزیت‏های پک شونده و هیبرید با استفاده از تکنیک FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) بود. مواد و روش‏ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، تعداد 40 دیسک کامپوزیتی در 2 گروه کامپوزیت‏‏های Z250 و P60 تهیه شدند. هر یک از این گروه‏ها به 4 زیرگروه (ضخامت mm 2 و mm 5 ک...

[ 5 ] - مقایسه استحکام فشاری و کششی قطری دو نوع کامپوزیت نانو و دو نوع کامپوزیت هیبرید

مقدمه: مواد ترمیمی در خلال تعبیه در دهان و نیز هنگام عمل جویدن باید در برابر نیروهای وارده پایداری کنند، به همین سبب خواص مکانیکی این مواد از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی استحکام کششی و فشاری مواد کامپوزیتی نانو و هیبرید است. مواد و روش‌ها: این مطالعه تجربه-آزمایشگاهی بر روی دو گروه کامپوزیت هیبرید (Diafil , Swectrum) و دو گروه کامپوزیت نانوفیلد (Nex comp , Synergy nano) ا...

[ 6 ] - تعیین ارتباط بین سردردهای مزمن با ضایعات سرویکالی بدون پوسیدگی دندان ها

مقدمه: بسیاری از مردم از سردردهای مزمن رنج می‏برند این سردردها ممکن است سال‏ها طول بکشد و مکرراً عود کنند. اکلوژن غیرطبیعی، تماس‏های پیشرس و پارافانکشن‏های اکلوزالی می توانند سبب ضایعات سرویکالی بدون پوسیدگی و همچنین سردردهای مزمن شوند. لذا هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین سردردهای مزمن و ضایعات سرویکالی بدون پوسیدگی دندان‏ها بود. مواد و روش‏ها: در این مطالعه مورد- شاهدی در مجموع تعداد 120 نف...

[ 8 ] - بررسی تاثیر برخی از نوشیدنی‌های گازدار رایج در ایران بر ریز سختی مینای دندان‌های کشیده شده انسان

زمینه وهدف: زندگی امروزی مصرف رو به افزایش نوشیدنی­های گازداررا سبب شده سختی سنجی ویکرز یکی از روش­ها برای مشخص کردن ریزسختی مینای دندان، به شمار می­رود.هدف از این مطالعه، تعیین میزان تاثیر برخی از نوشیدنی­های گازدار رایج در ایران، بر ریز سختی مینای دندان­های کشیده شده انسان می باشد. روش بررسی:دراین مطالعه تجربی آزمایشگاهی،60 دندان قدامی و خلفی انسا...

[ 9 ] - بررسی استحکام شکست کاسپی دندان‌های پرمولر ماگزیلای ترمیم‌شده به پنج روش مختلف

Introduction:Various methods are applied in order to restore maxillary premolar teeth which show much decay, though some inconsistencies have been reported in regard with the rate of fracture strength in different studies. Therefore, in this study, fracture resistance of buccal cusp was compared via 5 different types of restorations. Methods: In this experimental study, 75 intact extracted max...

[ 10 ] - بررسی استحکام باند ریزکششی کامپوزیت با بیس سایلوران درسطوح مینایی آماده‌سازی شده با لیزر Er:YAG و فرز

Introduction: Recently, Er:YAG laser has been used for tooth preparations and silorane-based composites have been introduced to dentistry, though investigating this type of composites has received scant attention. Therefore, the aim of this study was to compare microtensile bond strength (MTBS) of silorane- based composite (Filtek P90 3M/USA) to enamel sufaces, prepared by Er:YAG laser irradiat...

[ 11 ] - بررسی اثر آماده سازی سطح یک نوع کامپوزیت غیرمستقیم، به وسیله دو نوع لیزرNd:YAG و Er:YAG و اسید اچ، بر استحکام باند ریز برشی سمان رزینی

Introduction: In order to increase the bonding strength of the composite resin cements to the indirect composites, experiments such as the creation of surface roughness with sandblasting, acid-etching, silane application, laser, etc. have been carried out. However, there is no consensus about the results. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of Er: YAG and Nd: YAG ...

[ 12 ] - اثر جهت نوردهی بر ریزنشت دو نوع کامپازیت مایکروفیلد و هایبرید

Introduction: One of the most important factors affecting the marginal seal of composite restorations is polymerization shrinkage. The aim of this study was to evaluate the micro leakage of two resin composites cured with two light directions. Methods: In this experimental study, forty similar class III preparations were prepared in 40 human anterior teeth. The teeth were randomly divided in t...

[ 13 ] - بررسی میزان تفکر انتقادی در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392

 Introduction: The twenty-first century is a new era of permanent changes in the scientific and medical practices. Critical thinking is essential to solve complex systems' problems. This study aims to investigate critical thinking skills of dental students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.Methods: This is a cross sectional descriptive study. Sixty four dental students enr...

[ 14 ] - بررسی ضریب همبستگی نمرات ترمیمی نظری و عملی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی سال‌های 1391-1370

Introduction: In order to codify a better curriculum and develop the quality of education, continuous monitoring dental students' education during their study is necessary. This study was conducted on the course scores of dental students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences from 1991 till 2012 on the theory and practical restoration courses. The correlation between these scores was...

[ 15 ] - بررسی اثر لیزر Er: YAG و یون فلوراید بر رمینرالیزاسیون ضایعات پوسیدگی اولیه مینایی

مقدمه:این مطالعه آزمایشگاهی اثر لیزر  Er:YAG و ژل فلوراید اسیدی را روی رمینرالیزاسیون ضایعات پوسیدگی اولیه مینایی، هنگامی که به تنهایی و یا با هم بکار می روند، بررسی کرده است. مواد و روشها: 90 اسلب باکال و لینگوالی از دندانهای مولر انسانی تهیه گردید. نمونه ها تحت سیکل pH  قرار گرفتند تا ضایعات پوسیدگی اولیه مینایی ایجاد گردد. سپس به صورت تصادفی به شش گروه به صورت زیر تقسیم شدند: گروه اول: کنترل...

[ 16 ] - بررسی اثر Bevel و زوایای لبه ای حفره در توزیع استرس ترمیمهای کامپوزیتی غیرمستقیم به روش آنالیز اجزای محدود

مقدمه:از روش آنالیز اجزای محدود می‌توان برای نحوه توزیع استرس در دندان استفاده نمود. این مطالعه برای بررسی توزیع استرس در ترمیمهای غیرمستقیم رزینی حفره‌های مختلف کلاس II برای بدست آوردن زاویه بهینه تراش دیواره و همچنین بررسی تاثیر بوول زاویه آگزیوپالپال با استفاده از آنالیز اجزای محدود سه بعدی  انجام شد. مواد و روشها: یک مدل سه بعدی مولر اول مندیبل سالم و سه مدل حفره کلاس II مزیواکلوزودیستال با...

[ 17 ] - بررسی رادیواپسیته دو نوع بیس و لاینر در مقایسه با ساختار دندان توسط سیستم رادیوگرافی دیجیتال

Background and Aims: Radiopacity is an essential requirement for all restorative materials. Radiopaque materials allow the dentist to diagnose and assess radiographically the restoration, primary caries, assessment of contours, overhang and secondary caries. The aim of this study was to evaluate the radiopacity of two types of dental bases and liners in comparison whit dental structure using a ...

[ 18 ] - بررسی اثر زمان خشک کردن با هوا بر استحکام باند ریزکششی یک ادهزیو به عاج

Background and Aims: Today, use of adhesive systems is the most common materials in restorative dental procedures. The aim of this study was to evaluate the effect of different air-drying periods on the microtensile bond strength of composite to dentin using adhesive. Materials and Methods: 15 sound molar teeth were selected. The an occlusal surfaces of teeth were removed with silicon carbide d...

[ 19 ] - تاثیر دو Surface Sealant بر میزان ریزنشت ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی

Background and Aims: When composite resin polymerizes, shrinkage stresses tend to produce gaps at the tooth/ restoration interfaces. Surface sealants may reduce or avoid problems related to the marginal interface. The aim of this study was to evaluate the effect of two different surface sealants (Fortify and Optiguard) on the microleakage of class V resin composite restorations. Materials and ...

[ 20 ] - تاثیر جهت نوردهی روی استحکام باند ریزکششی (Mircotensile) ادهزیوهای نسل پنجم و ششم

Background and Aims: Composite restorative materials and dental adhesives are usually cured with light sources. The light direction may influence the bond strength of dental adhesives. The aim of this study was to evaluate the effect of light direction on the microtensile bond strength of fifth and sixth generation dental adhesives.Materials and Methods: Prime & Bond NT and Clearfil SE bond wer...

[ 21 ] - مقایسه استحکام باند برشی براکت‌های ارتودنسی با سه نوع کامپوزیت ایده‌آل ماکو، هلیومولار و Z250

سابقه و هدف: عواملی چون ترکیبات ادهزیو و کامپوزیت می‌توانند براستحکام باند مینا و براکت و ارتقاء روش‌های ارتودنسی نقش بسزایی داشته باشند.بنابراین این مطالعه باهدف بررسی استحکام باند براکت ارتودنسی ‌با استفاده از سمانهای مختلف لایت کیور انجام گرفت. مواد و روشها: این تحقیق به روش تجربی آزمایشگاهی با استفاده از 30 عدد دندان پرمولر سالم انسان که ریشه آنها کاملاً تشکیل شده و فاقد پوسیدگی، ترمیم و سای...

[ 22 ] - بررسی شاخص DMFT در دانش آموزان عقب مانده ذهنی 12-8 ساله مدارس استثنایی شهر یزد در سال 1380

سابقه و هدف: DMFT از شاخصهای مهم نشانگر وضع سلامت دندانها می باشد که در سازمان بهداشت جهانی میزان شیوع آنرا در سن 12 سالگی برای سال 2010 میلادی معادل 1 در نظر گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع DMFT در دانش آموزان عقب مانده ذهنی خفیف 8-12 (IQ =50-70) ساله مدارس استثنایی شهر یزد درسال 1380 انجام پذیرفت.مواد و روشها: این مطالعه به روش توصیفی و از نوع مقطعی انجام گرفت . تعداد نمونه با در نظر ...

[ 23 ] - بررسی اثر ماده بلیچینگ کربامیدپراکساید بر تغییر رنگ و ترنسلوسنسی سه نوع کامپوزیت رزین، در حضور یا عدم حضور لایه پوشاننده سطحی

مقدمه: مواد بلیچینگ می توانند موجب تغییر رنگ و ترنسلوسنسی کامپوزیت ها گردند. با توجه به استفاده روز افزون از کامپوزیت های دارای ذرات نانو با بیس سایلوران، در این مطالعه به بررسی تغییرات رنگی و ترنسلوسنسی این مواد بعد از کاربرد مواد بلیچینگپرداخته شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی، تعداد ۱۳۲ دیسک بر اساس نوع کامپوزیت مورد استفاده به سه گروه کامپوزیت میکروهیبریدZ250 ، نانوهیبرید Z...

[ 24 ] - بررسی آزمایشگاهی اثر هیدروژن پراکساید 40% با و بدون نانوهیدروکسی آپاتیت و نانوبیواکتیوگلاس بر انسداد توبول های عاجی

مقدمه: حساسیت دندانی، یکی از رایج ترین عوارض درمان های بلیچینگ می باشد. عوامل حساسیت زدای مختلفی برای تسکین علائم به کار برده شده اند. اخیرا استفاده از نانوبیومتریال ها برای انسداد توبول های عاجی جهت درمان حساسیت ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه کنونی بررسی اثر هیدروژن پراکساید 40% با و بدون نانوهیدروکسی آپاتیت و نانوبیواکتیوگلاس بر انسداد توبول های عاجی سطحی ...

[ 25 ] - Evaluation of opinion of the Yazd dental graduates about training on the composite restorations in the year 2017

Introduction: Today, the use of dental-colored composites has become very popular. Understanding the basics and technical sensitivity has led to the use of these materials with many challenges. The purpose of this study was to evaluate the viewpoints of Yazd dental graduates regarding the training of composite restorations in 2017. Methods: In this descriptive study, field information was dist...

[ 26 ] - Clinical Evaluation of Resin Composite Restorations Placed by Dental Students in Shahid Sadoughi University of Medical Science

Introduction: To perform a proper restoration, we are required to observe the principles in a framework of the restorative dentistry. Regardless of these criteria, rapid repair failure occurs. The purpose of this study was to evaluate the clinical performance of composite restorations placed by dental students in Shahid Sadoughi University of Medical Science in 2014-2016. Methods: In this cros...

[ 27 ] - مقایسه اثر ضد میکروبی کامپوزیت حاوی نانواکسید روی و مس بر علیه استرپتوکوکوس موتانس

مقدمه:انقباض حین پلیمریزاسیون باعث ایجاد شکاف بین کامپوزیت و لبه دندان می شود، که در طول زمان باعث ورود باکتری ها، پوسیدگی ثانویه و در نهایت شکست درمان می‌شود.بنظر می‌رسد اضافه کردننانوذرات به کامپوزیت می‌تواند در کاهش تعداد و عملکرد میکروارگانیسم‌ها مؤثر باشد. هدفاین مطالعه، مقایسه اثر ضد میکروبی کامپو...

[ 28 ] - بررسی آزمایشگاهی اثر چرخه مکانیکی نیرو بر میزان ریزنشت مخلوط نانوذرات اکسید مس و کامپوزیت فلو

مقدمه:اخیرا از نانوذرات در مطالعات دندانپزشکی به منظور بهبود خواص کامپوزیت رزینها استفاده می شود. نانوذره اکسیدمس علاوه بر اثر ضد میکروبی، بعضی خواص کامپوزیت رزینها را بهبود می بخشد. دوام ترمیمهای کامپوزیتی هم مسئله دیگری است. در این مطالعه اثر چرخه مکانیکی نیرو بر ریزنشت مخلوط نانوذره اکسیدمس وکامپوزیت فلو بررسی شد.</s...

[ 29 ] - Evaluation of Patient’s Satisfaction on Dental Health Services in Dental School and Specialized Education Clinics Affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd in 2017-2018

Introduction: Dental school clinics are one of the places where patients go to treatment. The importance of paying attention to patient’s satisfaction with the quality of health care has an effective role in management planning in health care systems. The aim of this study was to evaluate the patientschr('39') satisfaction with dental services presented at the School of Dentistry and Educationa...

[ 30 ] - An evaluation on the effects of 37% phosphoric acid and self – etching primer on shear bond strength of enamel

An evaluation on the effects of 37% phosphoric acid and self – etching primer on shear bond strength of enamel Dr. A. Davari* - Dr. H. Hajizadeh* - Dr. H. Sharifikhatoonabadi** *- Assistant Professor of Operative Dentistry Dept. - Faculty of Dentistry - Yazd University of Medical Sciences. **- Dentist. Background and Aim: The goal of this study was to evaluate the effects of 37% phosphoric acid...

[ 31 ] - The effect of resin infiltrant (Icon), MI paste plus and Nd:YAG laser on enamel microhardness

Background and Aims: Erosion is the chemical dissolution of a tooth by acid without bacterial involvement. The purpose of the current study was to investigate the effect of resin infiltration (Icon), MI paste plus, and Nd:YAG laser on the enamel microhardness. Materials and Methods: 40 enamel samples were obtained from the third molar tooth. Primary microhardness was measured in all specimens....