بررسی میزان پروتئین و اسیدهای آمینه گندم بزوستا یا در ایران

نویسنده

  • اشرف علوی
چکیده مقاله:

در این آزمایش میزان پروتیین و اسید های آمینه موجود در دانه و آرد گندم بزوستا یا که در چهار ناحیه مختلف کشت شده شود مورد بررسی قرا رگرفت . اختلاف نواحی مورد مطالعه از نظرمیزان پروتیین دانه و آرد این گندم معنی دار نبود. متوسط مقدار پروتئین تمامی دانه و آرد حاصله به ترتیب معادل 26/13 و 68/12 درصد بود. اثر محل در میزان تمامی اسیدهای آمینه وهمچنین مجموع آنها در دانه کامل و آرد از نظر آماری معنی دار گردید. دانه گندم مربوط به ارومیه با مقایسه با سایر نقاط حاوی بیشترین مقدار لیزین و ترئولین بود. آرد حاصله از گندم همین منطقه دارای بیشترین مقدار ترئونین بود. ولی زیادترین مقدار لیزین از آرد گندم بطور متوسط بترتیب 36/38 و 04/37 درصد مجموع اسید آمینه ضروری و غیر ضروری بالغ گردید. این اسیدهای آمینه در دانه و آردگندم منطقه ساوجبلاغ بترتیب معادل 75/39 و 18/41 درصد بود که نسبت بسایر نقاط بالاترین مقدار محسوب می گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

افزایش عملکرد و بهبود ترکیب اسیدهای آمینه و میزان پروتئین دانه گندم با استفاده از اسید فولیک

سابقه و هدف: سوء تغذیه یکی از مشکلات کنونی کشورهای در حال توسعه مانند ایران می‌باشد که کاهش تنوع غذایی از دلایل آن است. با توجه به اینکه گندم در تغذیه مردم این قبیل کشورها از جایگاه خاصی برخوردار است، محققین تلاش می‌کنند با افزایش میزان پروتئین و ترکیب اسیدهای آمینه آن به‌همراه میزان آهن انباشته شده در دانه، با تامین مواد مورد نیاز بدن به کاهش سوء تغذیه کمک نمایند. با توجه به نقش اسید فولیک در ...

متن کامل

مقایسه میزان پروتئین و اسید های آمینه چهار رقم گندم ایرانی

در این بررسی میزان پروتئین و اسیدهای آمینه چهاررقم گندم ایرانی به اسامی روشن ‘ امید ‘ کرج1و کرج 2 که دو رقم آخری به ترتیب از تلاقی روشن و امید با دو رقم مختلف مکزیکی حاصل شده اند‘ اندازه گیری وموردمقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که مقدا ر پروتئین دانه و آرد گندم روشن در حدود 1 درصد بیشتر از کرج 1 می باشد. در مقایسه با سایر ارقام اختلاف بین مواد پروتئینی روشن و امید و بین امید وکرج 2 چندان ...

متن کامل

Survey of the nutritional status and relationship between physical activity and nutritional attitude with index of BMI-for-age in Semnan girl secondary school, winter and spring, 2004

دیکچ ه باس فده و هق : ب یناوجون نارود رد هیذغت تیعضو یسررب ه زا ،نارود نیا رد یراتفر و یکیزیف تارییغت تعسو لیلد ب تیمها ه تسا رادروخرب ییازس . یذغتءوس نزو هفاضا ،یرغلا ،یقاچ زا معا ه هیذغت یدق هاتوک و یناوـجون نارود رد یا صخاش نییعت رد ب نارود رد یرامیب عون و ریم و گرم یاه م یلاسگرز ؤ تـسا رث . لماوـع تاـعلاطم زا یرایسـب لـثم ی هتسناد طبترم هیذغت عضو اب بسانم ییاذغ تاداع داجیا و یتفایرد یفاضا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1و2و3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1980-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023