بررسی نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی و مرتعی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus)

نویسندگان

  • حمید سودایی‌زاده دانشیار، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد، ایران
  • حمیده برزگر دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد، ایران
  • کاظم کمالی استادیار، گروه علوم خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد، ایران
چکیده مقاله:

DOR: 98.1000/1735-0891.1398.27.144.53.1.1576.41  اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus) از گونه­ های مهم دارویی و مرتعی متعلق به تیره نعنا می‌باشد. در این تحقیق تکثیر انبوه این گیاه با روش کشت بافت بررسی شد. پس از ضدعفونی جوانه‌های جانبی و انتهایی به­ عنوان ریزنمونه در کلرید جیوه 1/0 درصد، سه بار شست‌وشو با آب‌مقطر استریل حاوی اسید سیتریک به غلظت 1/0 درصد، در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) (1962) بدون تنظیم‌کننده رشد گیاهی استقرار یافت. سپس گیاهچه‌ها برای انجام پرآوری به همین محیط کشت، شامل ترکیب چهار غلظت‌ بنزیل آدنین (BA) (0/0، 5/0، 1، 5/1 میلی­گرم بر لیتر) و سه سطح ایندول بوتیریک اسید (IBA) (0/0، 01/0 و 1/0 میلی­گرم بر لیتر) در 12 تیمار و 8 تکرار منتقل شدند. نتایج نشان داد که بیشترین شاخه­ زایی در محیط کشت موراشیگ و اسگوگ با غلظت 1 میلی­گرم بر لیتر بنزیل آدنین و 01/0 میلی­گرم بر لیتر ایندول بوتیریک اسید با متوسط 5/5 شاخه به­ دست آمد. برای ریشه­ زایی محیط­‌های کشت موراشیگ و اسگوگ و لینسمایر و اسگوگ (LS) (1956) مورد بررسی قرار گرفتند. در این محیط­ ها از پنج سطح ایندول بوتیریک اسید (0، 05/0، 1/0، 1 و 2 میلی­گرم بر لیتر) استفاده شد و 95 درصد گیاهچه­ ها در محیط کشت موراشیگ و اسگوگ با 2 میلی­گرم بر لیتر ایندول بوتیریک اسید ریشه‌دار شدند. در نهایت، 83 درصد گیاهچه‌های ریشه­ دار شده در محیط پیت و پرلیت با نسبت 2 به 1 با موفقیت سازگار گردیدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف هورمونی در پرآوری گیاه دارویی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech.f)

گیاه اروانه (Hymenocrater yazdianus Rech.f) یکی ازگیاهان انحصاری استان یزد در ایران است.  این گیاه متعلق به خانواده نعناع و یکی از گیاهان داروئی مهم در آب و هوای خشک و نیمه خشک می‌باشد. در این تحقیق اثر غلظت‌های مختلف هورمونی در پرآوری این گیاه در شرایط درون شیشه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب ی طرح کاملآ تصادفی روی محیط کشت پایه موراشیگ و اسکوگ،  (MS) شامل تنظیم کننده‌های ...

متن کامل

تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی برروی رشد گل اروانه یزدی(hymenocrater yazdianus)

گل اروانه یزدی (hymenocrater yazdianus) از گیاهان انحصاری استان یزد و از گونه-های مهم دارویی در اقلیم خشک و نیمه¬خشک می¬باشد. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی¬های مورفولوژیک و فیزیولوژیک این گیاه آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی و با شش تکرار انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که مقدار رطوبت خاک بر ویژگی¬های حجم تاج پوشش و حجم ریشه ، ضخامت برگ، متوسط سطح برگ، نسبت وزن ریشه به بخش...

بررسی تأثیر نوع ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی، باززایی غیرمستقیم ساقه‌چه و ریشه‌زایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea angustifolia DC.)

    سرخارگل، یکی از گیاهان دارویی و با ارزش و از منابع مهم اسید شیکوریک است. در این پژوهش کالوس‌زایی، باززایی غیرمستقیم و ریشه‌زایی ساقه‌چه در گونه Echinacea angustifolia DC. بررسی گردید. در دو آزمایش جداگانه، اثرات نوع ریزنمونه (برگ، دمبرگ و ریشه) و غلظت ماده تنظیم‌کننده رشد NAA (0.5، 1 و 1.5 میلی‌گرم در لیتر) بر میزان کالوس‌زایی و نیز اثرات نوع ریزنمونه (برگ، دمبرگ و ریشه) و غلظت ماده تنظیم‌ک...

متن کامل

اثر نوع تنظیم‌کننده رشد گیاهی و نوع ریزنمونه بر باززایی مستقیم درون‌شیشه‌ای گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

پژوهش حاضر به­منظور شناسایی بهترین ترکیب تنظیم­کننده رشد و مناسب­ترین ریزنمونه بر باززایی در شرایط درون‌شیشه­ای بابونه آلمانی انجام گردید. در آزمایش اول، اثر تنظیم­کننده رشد بنزیل‌آمینو‌پورین در غلظت­های 8/8، 4/4، 2/2 و صفر (0) میکرومولار در ترکیب با تنظیم‌کننده رشد ایندول­استیک­اسید در چهار سطح 2/2، 1/1، 5/0 و صفر (0) میکرومولار بر باززایی مستقیم شاخساره از ریزنمونه نوک شاخه توده اصفهان بررسی ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر محیط کشت، ژنوتیپ و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه جاتروفا (Jatropha curcas L.)

جاتروفا،Jatropha curcas  یک گونه گرمسیری سریع‌الرشد از خانواده Euphorbiaceae است این گیاه باارزش دارای اهمیت اقتصادی، دارویی و صنعتی است. تکثیر معمول گیاه از طریق بذر و قلمه می‌باشد. نظربه روغنی بودن بذر جاتروفا و پایین بودن قوه نامیه آن، از کشت جوانه برای تکثیر گیاه استفاده شد. برای ریزازدیادی گیاه، از جوانه‌های رأسی دانهال‌های دو و چهارساله جاتروفا (‌ژنوتیپ 1 و 2)، در فصل‌های مختلف سال استفاد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 1

صفحات  132- 142

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023