بررسی همبستگی دیسترس اخلاقی با فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران در سال 1392

نویسندگان

  • عباس زاده, عباس گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران
  • مسلمی, اعظم دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • پولادی, فاطمه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
چکیده

Moral distress is a phenomenon that can result in feelings of disappointment, guilt, depression, insecurity, fear, discouragement, and depression in nurses, and can affect their personality and professional performance. Burnout in nurses could cause various complications in their families, personal and social lives, and organizations. The aim of the present study was to determinate the correlation between moral distress and burnout in nurses. This was a correlative descriptive study conducted on 224 nurses selected by stratified randomized sampling. Data were collected through a demographic characteristics questionnaire Corley’s Moral Distress Scale and the Copenhagen Burnout Inventory. Data analysis was performed by SPSS 20 software and Spearman correlation tests. In this study, mean of moral distress score, mean of personal burnout score, score of work-related burnout, and mean of client-related burnout were 1.31, 55.97, 54.35 and 51.28 respectively. The findings showed a positive significant correlation (P<0.001) between moral distress and all of its dimensions, and personal burnout, work-related burnout, and client-related burnout, although the correlation was low. According to these findings, it is recommended to reduce the conditions and situations causing moral distress and burnout in order to promote job satisfaction and quality of nursing care.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی همبستگی دیسترس اخلاقی با فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران در سال ۱۳۹۲

دیسترس­های اخلاقی با پیامدهایی نظیر احساس ناکامی و گناه، احساس فرسودگی، احساس عدم امنیت، ترس، دلسردی و­ افسردگی در ­پرستاران همراه است که می­­توانند بر شخصیت و عملکرد حرفه­ای آنان تاثیر بگذارند. فرسودگی شغلی پرستاران عوارض زیادی در خانواده، زندگی فردی و اجتماعی پرستاران و سازمان برجای می­گذارد که از مهم ترین آن­­ها می توان ترک خدمت، تغییرشغل، تاخیرهای متوالی و کاهش کیفیت مراقبت پرستاری را نام ب...

متن کامل

شهامت اخلاقی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Background & Aim: Moral courage is a virtue that helps people overcome their fears and limitations and make the right decision and take the right action when encountering any situations. Due to the nature of their profession, nurses daily face many moral issues, and their correct decisions and performances require moral courage. The aim of this study was to determine the moral courage of nurses...

متن کامل

تنیدگی شغلی و ابعاد آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران

مقدمه: تنیدگی شغلی پرستاران علاوه بر کاهش کمیت و کیفیت مراقبت از بیماران و ایجاد مشکلات جسمی و روانی در پرستاران، برای سازمان ها نیز هزینه بر می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تنیدگی شغلی و ابعاد آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران، سال 94-1393 انجام شده است. روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای د...

متن کامل

همبستگی بین جو اخلاقی و رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمینه و هدف: جو اخلاقی مناسب می تواند منجر به افزایش رضایت شغلی کارکنان یک سازمان شود. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین جو اخلاقی محیط کار و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی ـ مقطعی بر روی 79 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1393 انجام شده است. اطلاعات...

متن کامل

فرسودگی شغلی و علل آن در پرستاران بالینی شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1383

سابقه و هدف: فرسودگی شغلی یکی از مشکلاتی است که در میان پرستاران به میزان زیادی مشاهده می شود و می تواند تأثیرات سوئی بر مراقبت از بیمار، سلامت جسمی - روانی پرستار وهزینه های پرسنلی ودرمانی بجا گذارد. هدف از این مطالعه به منظور تعیین شیوع فرسودگی شغلی و علل آن در پرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد.مواد و روشها: جامعه مورد پژوهش کلیه پرسنل پرستاری شا...

متن کامل

بررسی میزان رضایت شغلی و برخی عوامل مرتبط با آن در ماماهای شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان های تأمین اجتماعی شهر تهران در سال 1392

مقدمه: رضایت شغلی، حدی از احساسات و نگرش ‌های مثبت است که افراد نسبت به شغل خود دارند. شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی در پیامد و بهره وری سازمان و حتی زندگی فردی نقش بارزی ایفا می کند. اکثر مطالعات رضایت شغلی را متأثر از عواملی مانند کار، مافوق، همکاران، ترفیع و حقوق می دانند. با توجه به نقش کلیدی ماماها به عنوان یکی از اجزای مؤثر سیستم بهداشتی برای ارائه خدمات مامایی به دو قشر آسیب پذیر جامع...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 4

صفحات  37- 45

تاریخ انتشار 2015-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021