آتش زاده شوریده, فروزان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

[ 1 ] - تبیین مفهوم کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه ذینفعان با مطالعه پدیدارشناسی

مقدمه: کیفیت در مراقبت های سلامتی جوانب، تعاریف و تفاسیر متنوعی دارد. با توجه به تفاوت هایی که در تعریف کیفیت مراقبت پرستاری در فرهنگ های مختلف دیده می شود، این مطالعه با هدف تبیین مفهوم کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه ذینفعان صورت گرفت. روش : این مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری بود. این مطالعه در راستای درک تجارب پرستاران، پزشکان، بیماران و همراهان آنها در رابطه با مفهوم مراقبت پرستاری...

[ 2 ] - بررسی تأثیر ورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان

  بررسی تأثیر ورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان   مریم بهبودی [1] ، فروزان آتش‌زاده شوریده [2] *، منیژه نوریان [3] ، سارا جام‌برسنگ [4] ، جمیله محتشمی [5]   تاریخ دریافت 15/09/1393 تاریخ پذیرش 10/11/1393   چکیده   پیش‌زمینه و هدف: پرستاران به دنبال شرایط محیط کاری و نیز درنتیجه زندگی صنعتی کنونی در معرض خطر خستگی قرار دارند. خستگی به دلیل عواقب و عو...

[ 3 ] - آیا تفویض اختیار مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران بر رضایت شغلی آن‌ها تأثیرگذار است؟

  آیا تفویض اختیار مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران بر رضایت شغلی آن‌ها تأثیرگذار است؟  زهره نبی‌زاده قرقوزار[1]، فروزان آتش‌زاده شوریده[2]*، ناهید خزایی[3]، حمید علوی‌مجد[4]، مریم‌السادات هاشمی[5]  تاریخ دریافت 02/02/1393 تاریخ پذیرش 04/04/1393  چکیده  پیش‌زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از سازمان‌ها ارتقاء رضایت شغلی، فرآیند توانمندسازی کارکنان و مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری را از ضر...

[ 4 ] - میزان مطابقت اصول مراقبت‌های پرستاری سونداژ زنان با استانداردها، در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم، سال1393

زمینه و هدف: با توجه به شیوع استفاده از سوند ادراری، پرستاران به‌عنوان یکی از بزرگترین و مهم‌ترین گروه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت، باید دانش و مهارت گسترده جهت ارائه مراقبت‌های استاندارد را دارا باشند. این پژوهش با هدف تعیین میزان رعایت اصول مراقبت‌های پرستاری سونداژ زنان با استانداردها در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1393 انجام شد. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی - مقطعی، 195 م...

[ 5 ] - بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد و وابستگان نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر در شهر تهران، 1395 – مطالعه مقطعی

زمینه و هدف: شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری عروق کرونر می­تواند در طراحی برنامه مراقبتی آنان نقش کلیدی ایفا نماید. هدف از این مطالعه تعیین کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر است. روش‌ها: این یک مطالعه مقطعی است که بر روی بیماران مبتلا به بیماری کرونری مراجعه کننده به بیمارستان‌های نظامی شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از ...

[ 6 ] - اثر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده ‌محور بر سبک زندگی، خودکارآمدی و HbA1C بیماران مبتلا به دیابت

مقدمه: توانمندسازی بیماران مبتلا به دیابت و آموزش خانواده‌ی آنان، به منظور مشارکت فعال در مراقبت و درمان، حائز اهمیت چشمگیری است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین تأثیر به کارگیری الگوی توانمندسازی خانواده محور بر سبک زندگی، خودکارآمدی و HbA1C بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود. مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 70 بیمار با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد وارد شدند. ابتدا به منظور جمع­آور...

[ 7 ] - میزان مطابقت آموزش‌های پرستاری حین ترخیص با استانداردهای آموزش بیماران مبتلا به دیابت با استاندارد‌های موجود در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ‌درمانی شهید صدوقی ‌یزد در سال 1394

مقدمه: دیابت شایع‌ترین اختلال متابولیکی در ایران است. با توجه به ماهیت بیماری، همکاری بیمار در مراقبت اهمیت بسیاری دارد. یکی از روش‌های موثر و مقرون به صرفه برای توانمند سازی بیماران، آموزش است که برای دسترسی به فواید آن باید مطابق با استاندارد ارائه شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی میزان مطابقت آموزش­های پرستاری حین ترخیص با استانداردهای آموزش بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در بیمارستان­های منت...

[ 8 ] - خود مراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت: کیفیت گزارش روش شناسی مطالعات کارآزمایی شاهددار تصادفی منتشر شده در مجلات داخلی از ابتدای سال 1390 تا تیر ماه 1395

مقدمه: شیوع بالای بیماری دیابت و اهمیت برنامه‌های خود مراقبتی بیماران مبتلا موجب شده مطالعات زیادی برای ارتقای رفتارهای خود مراقبتی و سنجش پیامد حاصل از آن ارائه شود؛ اما کیفیت روش‌شناسی و گزارش این مطالعات در داخل کشور، برای استفاده در خودمراقبتی مبتنی بر شواهد، مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت گزارش روش‌شناسی مطالعات کارآزمایی شاهددار تصادفی شده‌ی برنامه‌های خود مراق...

[ 9 ] - همبستگی سبک رهبری سرپرستاران از دیدگاه پرستاران با تنش شغلی پرستاران

مقدمه: سبک رهبری می‌تواند در ابقاء پرستاران، تنش شغلی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری نقش داشته باشد، اما مطالعات انجام‌شده یافته‌های متفاوتی را نشان داده‌اند. لذا هدف از این مطالعه تعیین همبستگی سبک رهبری سرپرستاران از دیدگاه پرستاران با تنش شغلی پرستاران بود. مواد و روش‌ها: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی- همبستگی است. در این مطالعه 120 پرستار شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ال...

[ 10 ] - دیدگاه مدیران پرستاری نسبت به نقش کار دانشجویی در کسب صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار

مقدمه: همواره مدیران پرستاری با صلاحیت بالینی یرستاران تازه کار دارای چالش هستند و میزان صلاحیت آنها را برای ایفای نقش پرستار تازه کار مناسب نمی‌دانند. البته نقش کار دانشجویی در کسب این صلاحیت، علاوه بر عوامل متعدد دیگر بسیار مهم است. هدف: این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه مدیران پرستاری نسبت به نقش کار دانشجویی د رکسب صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار طراحی گردید. مواد و روش‌ها:در این مطالعه کیفی...

[ 11 ] - رابطه سبک رهبری با عدالت سازمانی درک‌شده پرستاران

مقدمه: اولین و مهم‌‌ترین منبعی که کارکنان درخصوص اجرا یا عدم اجرای عدالت در سازمان با آن مواجه هستند، سرپرست یا مدیر مستقیم فرد است که به نوعی نسبت به کارکنان اختیار تام دارد. هدف: این پژوهش، تعیین رابطه سبک رهبری سرپرستاران و عدالت سازمانی درک‌شده توسط پرستاران بوده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی می‌باشد که در سال 1393 در بیمارستان‌های آموزشی عمومی وابسته به دانشگاه علوم پ...

[ 12 ] - مروری بر مدیریت دانش و اهمیت آن در عملکرد پرستاری

Introduction: Health care systems, especially nurses are identified as professional organization services and require the use of efficient ways to deliver services because of relationship with health community. It is possible only using new information management techniques and allocation of appropriate time for knowledge management. The aim of this study was to review the concept of knowledge ...

[ 13 ] - تأثیر اجرای الگوی مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی

مقدمه: بیماری کرونر قلب یک بیماری مزمن است که جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری و عوارض آن نیاز به درمان، مراقبت و نظارت طولانی مدت دارد. بار مالی و اجتماعی ناشی از این بیماری در جامعه به قدری زیاد است که محققین را بر آن داشت تا جهت کاهش عوارض آن، در جستجوی راهکارهای مؤثر باشند و این بیماران بتوانند زندگی با کیفیتی را سپری کنند. هدف: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اجرای مدل‌های مراقبتی در کاهش عوارض...

[ 14 ] - بررسی همبستگی دیسترس اخلاقی با فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران در سال 1392

Moral distress is a phenomenon that can result in feelings of disappointment, guilt, depression, insecurity, fear, discouragement, and depression in nurses, and can affect their personality and professional performance. Burnout in nurses could cause various complications in their families, personal and social lives, and organizations. The aim of the present study was to determinate the correlat...

[ 15 ] - بررسی همبستگی شجاعت اخلاقی و حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393

Nurses nowadays are faced with complex moral problems, which put them in conditions where their proper performance may conflict with the values and beliefs of other health care providers. In such situations, maintaining commitment to patients requires considerable moral courage, and moral sensitivity can play a significant role in the development of moral courage. The present study was performe...

[ 16 ] - بررسی رعایت استانداردهای اعتباربخشی مدیریت بحران/بلایا در بیمارستانهای نظامی شهر تهران در سال 1391

زمینه و هدف: اعتباربخشی در راستای اطمینان از ارایه خدمات مراقبتی کیفی، ایمن و مبتنی بر شواهد علمی روز است که در حال حاضر به عنوان ابزار سیستماتیک و هدفمند برای ارزشیابی مراکز درمانی کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه شده است. این مدل در برگیرنده چند بعد است که در بعد مدیریت و رهبری، رعایت استاندارد در 9 مقوله الزامی است. یکی از این مقوله‌ها در بعد مدیریت و رهبری مقوله مدیریت بح...

[ 17 ] - میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان

زمینه و هدف: پذیرش نوزاد در بخش‌های مراقبت‌ ویژه نوزادان با عوارض زیادی همراه است. یکی از راهکارهای کاهش عوارض، ارایه مراقبت‌های پرستاری مطابق با استانداردهای پذیرش است. این مطالعه به منظور تعیین میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش‌های‌ مراقبت ویژه نوزادان انجام شد. مواد و روش‌ها: در پژوهش توصیفی مقطعی حاضر، 267 مورد مراقبت پرستاری حین پذیرش در بخش‏های مراقبت و...