نبی زاده قرقوزار, زهره

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، شعبه بین الملل

[ 1 ] - آیا تفویض اختیار مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران بر رضایت شغلی آن‌ها تأثیرگذار است؟

  آیا تفویض اختیار مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران بر رضایت شغلی آن‌ها تأثیرگذار است؟  زهره نبی‌زاده قرقوزار[1]، فروزان آتش‌زاده شوریده[2]*، ناهید خزایی[3]، حمید علوی‌مجد[4]، مریم‌السادات هاشمی[5]  تاریخ دریافت 02/02/1393 تاریخ پذیرش 04/04/1393  چکیده  پیش‌زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از سازمان‌ها ارتقاء رضایت شغلی، فرآیند توانمندسازی کارکنان و مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری را از ضر...

[ 2 ] - بررسی میزان تعهد سازمانی در پرستاران بالینی

مقدمه: امروزه سازمانها جهت توسعه سازمانی ارتقای عملکرد و بهره وری و اثربخشی خود نیازمند کارکنان توانمند و متعهد می ‌ باشند. این تعهد در پرستاران منجر به بهبود عملکرد و ارایه مراقبتهای پرستاری با کیفیت میشود. در این راستا، عوامل گوناگونی میتوانند بر تعهد سازمانی اثر بگذارند. هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان تعهد سازمانی در پرستاران انجام گرفت. مواد و روشها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی است که در ...