شهاب لواسانی, فریبا

دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

[ 1 ] - رابطه سبک رهبری با عدالت سازمانی درک‌شده پرستاران

مقدمه: اولین و مهم‌‌ترین منبعی که کارکنان درخصوص اجرا یا عدم اجرای عدالت در سازمان با آن مواجه هستند، سرپرست یا مدیر مستقیم فرد است که به نوعی نسبت به کارکنان اختیار تام دارد. هدف: این پژوهش، تعیین رابطه سبک رهبری سرپرستاران و عدالت سازمانی درک‌شده توسط پرستاران بوده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی می‌باشد که در سال 1393 در بیمارستان‌های آموزشی عمومی وابسته به دانشگاه علوم پ...