منوچهری, هومان

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی، دانشیار، گروه علوم پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. آدرس: تهران، خیابان ولیعصر نبش بزرگراه نیایش. دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی.

[ 1 ] - تلفیق دو روش‌ ارزیابی مبتنی بر عملکرد لاگ‎بوک– داپز(Logbook –DOPS) در کارآموزی عرصه دانشجویان کارشناسی هوشبری

Background and Objective: One of the duties of education planners is following up dynamic programs with the goal of sustainable improvement and creation of optimal learning opportunity for learners. On the other hand, one of the most important challenges of clinical training is the tendency of teachers toward the use of traditional and difficult education and evaluation students to monitor thei...

[ 2 ] - اثربخشی آزمون مشاهده مستقیم مهارت‌های بالینی (SDOP) بر یادگیری مهارت‌های عملی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت‌های ویژهICU

زمینه و اهداف: ارزشیابی بالینی دانشجویان به شکل مشاهده مستقیم در موقعیت‌های عملی و واقعی، باعث اطمینان از توانمندی آنان در رویارویی و پیش‌بینی اتفاقات بالینی در شرایط خاص بیمار خواهد شد. این پژوهش  باهدف تعیین و مقایسه اثربخشی آزمون داپس با روش‌های سنتی بر میزان یادگیری مهارت‌های بالینی دانشجویان در بخش مراقبت‌های ویژه انجام شد. روش بررسی: این کار آزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1395 در بخش مرا...

[ 3 ] - طرّاحی الگوی بازگشت به کار پس از سرطان پستان: یک مطالعه متاسنتز

Introduction: Achievement to a model for facilitation of returning to work in female breast cancer survivors is high importance. Hence, the current study aimed to develop a better understanding of the return to work after breast cancer concept and developing a model for facilitation of return to work in female breast cancer survivors. Methods: This study is a metasynthesis research, ...

[ 4 ] - مدیریت درد مزمن در سالمندان، یک پژوهش کیفی

چکیده زمینه و هدف: با توجه به پیچیده بودن مدیریت درد مزمن در دوران سالمندی، شناسایی فرآیند مدیریت این درد از اهمیت فراوانی برخورداراست. بدین جهت این پژوهش با هدف شناسایی فرآیند مدیریت درد مزمن و عوامل تسهیل کننده مرتبط با آن در سالمندان، انجام گردید. روش بررسی: این مقاله کیفی با رویکرد گراندد تئوری، انجام شده است. مصاحبه نیمه ساختارمند و مشاهده شرکت کنندگان روش اصلی گردآوری داده ها بود. شرکت کن...

[ 5 ] - تجرببات زیسته پرستاران از مراقبت از بیمار کمایی: یک مطالعه پدیده شناسی Hermenutic

مقدمه: کیفیت مراقبت از بیمار کمایی معتبرترین معیار ارزشیابی مراقبت بالینی است؛ چرا که بسیار طولانی مدت و طاقت فرساست. این اهم در انتقال این تجربه از پرستاران باتجربه به پرستاران مبتدی حاصل م یشود. هدف و محور اصلی این تحقیق، آشکار کردن معنی و مفهوم این تجربه مراقبت در نزد پرستاران بیماران کمایی است. استفاده شد. اطلاعات از طریق 8 مصاحبه نیمه van Manen با تأکید بر روش Hermeneutic روش : در این م...

[ 6 ] - بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی و محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان

Background: With respect to importance of chronic pain acceptance role on coping with chronic pain in the elderly, the current study aimed to evaluate the association between chronic pain acceptance, life style with pain and restriction related chronic pain in the elderly. Methods: This study is a descriptive- analytical research in which 200 elderly patients with chronic pain were...

[ 7 ] - رابطه سبک رهبری با عدالت سازمانی درک‌شده پرستاران

مقدمه: اولین و مهم‌‌ترین منبعی که کارکنان درخصوص اجرا یا عدم اجرای عدالت در سازمان با آن مواجه هستند، سرپرست یا مدیر مستقیم فرد است که به نوعی نسبت به کارکنان اختیار تام دارد. هدف: این پژوهش، تعیین رابطه سبک رهبری سرپرستاران و عدالت سازمانی درک‌شده توسط پرستاران بوده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی می‌باشد که در سال 1393 در بیمارستان‌های آموزشی عمومی وابسته به دانشگاه علوم پ...

[ 8 ] - آزمون الگوی جامع مدیریت درد مزمن در سالمندان

Abstract Background & Aim: Achievement to a practical model for effective chronic pain management in the elderly is high importance. Hence, the current study aimed to testing some parts of comprehensive chronic pain management model (CCPMM) in older people. Material & Method: This study is a correlation testing model in which 205 elderly patients with chronic pain were selected ...

[ 9 ] - طرّاحی و روانسنجی ابزار بررسی پذیرش درد مزمن در سالمندان مقاله پژوهشی

Abstract Aim and Background: With respect to importance of chronic pain acceptance assessment in the elderly, accessing to a presice instrument for chronic pain acceptance assessment is essential. Hence, the current study aimed to development and psychometric evaluation of chronic pain acceptance instrument in the elderly. Materials and Methods: This study is a mixed method research, which impl...

[ 10 ] - تبیین فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان: یک مطالعه‌ی گراندد تئوری

زمینه و هدف: با توجه به چند وجهی و پیچیده بودن فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان، شناسایی جنبه‌های مختلف آن، به‌منظور مدیریت مناسب این درد ضروری است. این پژوهش با هدف تبیین فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان انجام گردید. مواد و روش‌ها: این مطالعه بخشی از یک پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی است که با رویکرد گراندد تئوری در مراکز بهداشتی- درمانی شهر اهواز در سال3-1392 انجام شد. مشارکت‌کنندگان 62 نفر ...

[ 11 ] - Correlation between Quality of Care and Length of Hospital Stay in Neonatal Intensive Care Unit

Background: Length of hospital stay (LHS) is the most important and practical indicator in hospitals, which largely reflects the level of hospital performance and activity. It is also an important indicator for resource planning. Moreover, the quality of care can theoretically be related to LHS. The aim of this study was to investigate the relationship between LHS and quality of nursing care in...