علی پور, ویولت

گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران.

[ 1 ] - طرّاحی الگوی بازگشت به کار پس از سرطان پستان: یک مطالعه متاسنتز

Introduction: Achievement to a model for facilitation of returning to work in female breast cancer survivors is high importance. Hence, the current study aimed to develop a better understanding of the return to work after breast cancer concept and developing a model for facilitation of return to work in female breast cancer survivors. Methods: This study is a metasynthesis research, ...

[ 2 ] - مدیریت درد مزمن در سالمندان، یک پژوهش کیفی

چکیده زمینه و هدف: با توجه به پیچیده بودن مدیریت درد مزمن در دوران سالمندی، شناسایی فرآیند مدیریت این درد از اهمیت فراوانی برخورداراست. بدین جهت این پژوهش با هدف شناسایی فرآیند مدیریت درد مزمن و عوامل تسهیل کننده مرتبط با آن در سالمندان، انجام گردید. روش بررسی: این مقاله کیفی با رویکرد گراندد تئوری، انجام شده است. مصاحبه نیمه ساختارمند و مشاهده شرکت کنندگان روش اصلی گردآوری داده ها بود. شرکت کن...

[ 3 ] - بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی و محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان

Background: With respect to importance of chronic pain acceptance role on coping with chronic pain in the elderly, the current study aimed to evaluate the association between chronic pain acceptance, life style with pain and restriction related chronic pain in the elderly. Methods: This study is a descriptive- analytical research in which 200 elderly patients with chronic pain were...

[ 4 ] - آزمون الگوی جامع مدیریت درد مزمن در سالمندان

Abstract Background & Aim: Achievement to a practical model for effective chronic pain management in the elderly is high importance. Hence, the current study aimed to testing some parts of comprehensive chronic pain management model (CCPMM) in older people. Material & Method: This study is a correlation testing model in which 205 elderly patients with chronic pain were selected ...

[ 5 ] - تبیین فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان: یک مطالعه‌ی گراندد تئوری

زمینه و هدف: با توجه به چند وجهی و پیچیده بودن فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان، شناسایی جنبه‌های مختلف آن، به‌منظور مدیریت مناسب این درد ضروری است. این پژوهش با هدف تبیین فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان انجام گردید. مواد و روش‌ها: این مطالعه بخشی از یک پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی است که با رویکرد گراندد تئوری در مراکز بهداشتی- درمانی شهر اهواز در سال3-1392 انجام شد. مشارکت‌کنندگان 62 نفر ...