زاغری تفرشی, منصوره

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

[ 1 ] - مدیریت درد مزمن در سالمندان، یک پژوهش کیفی

چکیده زمینه و هدف: با توجه به پیچیده بودن مدیریت درد مزمن در دوران سالمندی، شناسایی فرآیند مدیریت این درد از اهمیت فراوانی برخورداراست. بدین جهت این پژوهش با هدف شناسایی فرآیند مدیریت درد مزمن و عوامل تسهیل کننده مرتبط با آن در سالمندان، انجام گردید. روش بررسی: این مقاله کیفی با رویکرد گراندد تئوری، انجام شده است. مصاحبه نیمه ساختارمند و مشاهده شرکت کنندگان روش اصلی گردآوری داده ها بود. شرکت کن...

[ 2 ] - بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی و محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان

Background: With respect to importance of chronic pain acceptance role on coping with chronic pain in the elderly, the current study aimed to evaluate the association between chronic pain acceptance, life style with pain and restriction related chronic pain in the elderly. Methods: This study is a descriptive- analytical research in which 200 elderly patients with chronic pain were...

[ 3 ] - معرفی یک مدل سازمانی نیمه متمرکز برای سازماندهی و گسترش خدمات آموزش بیمار: با نقش محوری

مقدمه: آموزش‌بیمار حلقه‌ی فراموش شده مراقبت بالینی اثربخش در مراکز درمانی کشورمان است، نبود سیاست هماهنگ برای سازماندهی نیرو به منظور گسترش خدمات آموزش بیمار، منجر به عدم ارایه خدمات موثر به بیماران برای دستیابی به "مراقبت از خود" در راستای رسالت سازمانهای بهداشتی – درمانی می‌شود. هدف : معرفی یک مدل سازمانی نیمه‌متمرکز برای سازماندهی خدمات آموزش بیمار با تاکید بر نقش محوری پرستاران است. مواد و ...

[ 4 ] - دشواری نقش و عوامل مرتبط با آن در مدرسین پرستاری کشور: چالش مدیران آموزشی

مقدمه: در سیستم آموزش پرستاری، نقشهای چندگانه آموزش نظری، بالینی، پژوهشی و نقش ‌ های اجرایی به مدرسین پرستاری تفویض میشود. احساس فشار و استرس در به انجام رساندن انتظارات و الزامات این نقشهای متنوع منجر به دشواری نقش میگردد. هدف: این مطالعه جهت بررسی میزان دشواری نقش و عوامل مرتبط با آن در مدرسین پرستاری انجام شد. مواد و روشها: پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی- مقطعی است که در سال 1391 بر روی 302 نف...

[ 5 ] - ادراک مدرسین پرستاری از دشواری نقش: مطالعه کیفی

زمینه و هدف: احساس ناخوشایند در‌ انجام انتظارات و الزامات نقش و در برقراری تعادل بین ابعاد مختلف نقش، منجر به ایجاد دشواری نقش می گردد. دشواری نقش یک وضعیت ذهنی به تجربیات استرس زا‌ی نقش است. هدف از این مطالعه تبیین ادراک مدرسین پرستاری از دشواری نقش بود. روش بررسی: این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس تحلیل محتوای قراردادی در سال 1392 انجام شد. با نمونه گیری هدفمند 21 نفر از مدرسین پرستاری از ...

[ 6 ] - آزمون الگوی جامع مدیریت درد مزمن در سالمندان

Abstract Background & Aim: Achievement to a practical model for effective chronic pain management in the elderly is high importance. Hence, the current study aimed to testing some parts of comprehensive chronic pain management model (CCPMM) in older people. Material & Method: This study is a correlation testing model in which 205 elderly patients with chronic pain were selected ...

[ 7 ] - طرّاحی و روانسنجی ابزار بررسی پذیرش درد مزمن در سالمندان مقاله پژوهشی

Abstract Aim and Background: With respect to importance of chronic pain acceptance assessment in the elderly, accessing to a presice instrument for chronic pain acceptance assessment is essential. Hence, the current study aimed to development and psychometric evaluation of chronic pain acceptance instrument in the elderly. Materials and Methods: This study is a mixed method research, which impl...

[ 8 ] - تبیین فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان: یک مطالعه‌ی گراندد تئوری

زمینه و هدف: با توجه به چند وجهی و پیچیده بودن فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان، شناسایی جنبه‌های مختلف آن، به‌منظور مدیریت مناسب این درد ضروری است. این پژوهش با هدف تبیین فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان انجام گردید. مواد و روش‌ها: این مطالعه بخشی از یک پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی است که با رویکرد گراندد تئوری در مراکز بهداشتی- درمانی شهر اهواز در سال3-1392 انجام شد. مشارکت‌کنندگان 62 نفر ...

[ 9 ] - Estimation of Working Hours of Nursing Staff in Neonatal Intensive Care Units: A Work Sampling

Background: Human resources are considered the most valuable capital of every healthcare system, and the quality of care is closely related to the quantity and skill of this group. Therefore, the proper estimation of the required nursing staff in different wards can help improve the quality of nursing care. The purpose of this study was to determine the hours of provided care by nursing staff i...

[ 10 ] - Factors Affecting Medication Errors from Nurses' Perspective: Lessons Learned

Introduction: Medical errors are among the most threatening faults against patient’s safety in all countries. The most frequent medical errors are medication errors which can lead to serious effects and even death in patients. Therefore, this study aimed to explain factors affecting medication eroors from the viewpoints of nurses in order to present strategies to reduce these errors. Methods:...

[ 11 ] - Simulation in nursing education: A review article

This article has no abstract.

[ 12 ] - The Impact of Time-use Training on the Quality of Time Management in the Mothers of Children With Intellectual Disabilities

Objectives: The present research aimed to determine the effect of time-use training on the quality of time management in the mothers of girls with Intellectual Disability (ID) attending special schools.  Methods: This was a quasi-experimental study with a control group design. In total, 80 mothers (40 mothers in the intervention group & 40 mothers in the control group) of children with ID (age...