سعید سعیدی مهر

رئیس آموزش و پژوهش بیمارستان نفت اهواز

[ 1 ] - برآورد موارد مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی- عروقی و تنفسی و تعداد موارد سکتۀ قلبی در اثر تماس با آلایندۀ دی اکسید گوگرد در هوای اهواز آثار بهداشتی ناشی از در معرض قرارگرفتن با آلایندۀ دی اکسید گوگرد

در سال‌های اخیر آلودگی هوا از مهم‌ترین مخاطرات جوامع انسانی شناخته شده است. مطالعۀ حاضر به منظور برآورد آثار بهداشتی دی اکسید گوگرد در سلامت شهروندان اهوازی انجام شد. غلظت آلایندۀ دی اکسید گوگرد در سال 1390 با استفاده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست اهواز اندازه‌گیری شد. برای نمونه‌برداری 4 ایستگاه که دربرگیرندۀ کل اهواز بود انتخاب شد. داده‌های دریافت‌شده از سازمان محیط‌ز...

[ 2 ] - طرّاحی الگوی بازگشت به کار پس از سرطان پستان: یک مطالعه متاسنتز

Introduction: Achievement to a model for facilitation of returning to work in female breast cancer survivors is high importance. Hence, the current study aimed to develop a better understanding of the return to work after breast cancer concept and developing a model for facilitation of return to work in female breast cancer survivors. Methods: This study is a metasynthesis research, ...

[ 3 ] - تاثیر آموزش مدیریت بحران بر میزان آگاهی پرستاران در مدیریت شرایط بحران

Background & Aims: Hospital has an important role during unexpected and disastrous situation. Nurses as the largest group of health care providers can play important role in this field through increasing their knowledge and awareness level. This study was conducted to determine the effect of education on nurse’s awareness about disaster management. Methods: This was a quasi-experimenta...