خانعلی مجن, لیلا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.

[ 1 ] - بررسی میزان مطابقت مراقبتهای پرستاری مرتبط با سیستم تنفسی در نوزادان تحت تهویه مکانیکی با استانداردها در بخش های مراقبت ویژه نوزادان

مقدمه: پرستاران به دلیل حضور مداوم بر بالین نوزاد و انجام وظایف مربوطه، موقعیت منحصر به فردی برای داشتن تاثیری مثبت بر مراقبت های تهویه ای نوزاد و پیشگیری از عوارض آن دارا می باشند. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان مطابقت مراقبت های پرستاری مرتبط با سیستم تنفسی در نوزادان تحت تهویه مکانیکی با استانداردهای موجود انجام شد. روش: در این مطالعه توصیفی مقطعی، 100 مراقبت پرستاری در رابطه با سیستم تنف...

[ 2 ] - نسبت پرستار به بیمار و پیامدهای آن در نوزادان و پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان

مقدمه: بخش مراقبت ویژه نوزادان، بخشی حساس به مراقبت های پرستاری است که نسبت بیمار به پرستار در این بخش می تواند بر کیفیت مراقبت اثر گذاشته و پیامدهایی مانند بستری مجدد نوزادان نارس شده و یا خستگی و رضایت شغلی پرستاران را به همراه داشته باشد. هدف : بررسی نسبت بیمار به پرستار در بخش مراقبت ویژه نوزادان و پیامدهای آن در نوزادان نارس و پرستاران بوده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی همبستگی با ...

[ 3 ] - The Effect of Spiritual Care on Adjustment of Adolescents with Type 1 Diabetes

Background: Diabetes is a stressful condition, which affects identity and psychosocial dimensions in adolescent then they need to be adapted. This study was conducted to investigate the effect of spiritual care on adolescents' adjustment with Type 1 diabetes. Materials and Methods: This randomized controlled clinical trial study was performed on 52 adolescents with Type 1 diabetes mellitus memb...

[ 4 ] - میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان

زمینه و هدف: پذیرش نوزاد در بخش‌های مراقبت‌ ویژه نوزادان با عوارض زیادی همراه است. یکی از راهکارهای کاهش عوارض، ارایه مراقبت‌های پرستاری مطابق با استانداردهای پذیرش است. این مطالعه به منظور تعیین میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش‌های‌ مراقبت ویژه نوزادان انجام شد. مواد و روش‌ها: در پژوهش توصیفی مقطعی حاضر، 267 مورد مراقبت پرستاری حین پذیرش در بخش‏های مراقبت و...

[ 5 ] - Obstacles to Parents’ Interaction with Neonates in Neonatal Intensive Care Units from Parents’ and Nurses’ Points of View

Background: This study aimed to identify the most important obstacles to proper interaction of parents with their neonates who were hospitalized in neonatal intensive care units (NICUs). Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 90 NICU nurses and 400 female and male parents using census and convenience sampling methods. To collect data, in a period of three months, a re...

[ 6 ] - Correlation between Quality of Care and Length of Hospital Stay in Neonatal Intensive Care Unit

Background: Length of hospital stay (LHS) is the most important and practical indicator in hospitals, which largely reflects the level of hospital performance and activity. It is also an important indicator for resource planning. Moreover, the quality of care can theoretically be related to LHS. The aim of this study was to investigate the relationship between LHS and quality of nursing care in...