امیدی, کبری

دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

[ 1 ] - میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان

زمینه و هدف: پذیرش نوزاد در بخش‌های مراقبت‌ ویژه نوزادان با عوارض زیادی همراه است. یکی از راهکارهای کاهش عوارض، ارایه مراقبت‌های پرستاری مطابق با استانداردهای پذیرش است. این مطالعه به منظور تعیین میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش‌های‌ مراقبت ویژه نوزادان انجام شد. مواد و روش‌ها: در پژوهش توصیفی مقطعی حاضر، 267 مورد مراقبت پرستاری حین پذیرش در بخش‏های مراقبت و...