بهبودی, مریم

دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی تأثیر ورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان

  بررسی تأثیر ورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان   مریم بهبودی [1] ، فروزان آتش‌زاده شوریده [2] *، منیژه نوریان [3] ، سارا جام‌برسنگ [4] ، جمیله محتشمی [5]   تاریخ دریافت 15/09/1393 تاریخ پذیرش 10/11/1393   چکیده   پیش‌زمینه و هدف: پرستاران به دنبال شرایط محیط کاری و نیز درنتیجه زندگی صنعتی کنونی در معرض خطر خستگی قرار دارند. خستگی به دلیل عواقب و عو...

[ 2 ] - تأثیر خودمدیریتی بر کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به آسم

پیش‌زمینه و هدف: آسم شایع‌ترین بیماری مزمن در دوران کودکی است و یکی از شایع‌ترین علل مراجعه به اورژانس و بستری شدن در بیمارستان می‌باشد که عواقب بهداشتی و اقتصادی جدی به دنبال دارد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین تأثیر خود مدیریتی بر آسم کودکان 7 تا 12 ساله می‌باشد. مواد و روش کار: تحقیق حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که به مدت 12 هفته بر روی 70 کودک سن مدرسه مبتلا به آسم مراجعه‌کننده به کلینیک ...