بررسی تأثیر ورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان

نویسندگان

  • آتش زاده شوریده, فروزان استادیار، عضو هیدت علمی گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
  • بهبودی, مریم دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • جام برسنگ, سارا دانشجوی دکتری آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
  • محتشمی, جمیله استادیار، عضو هیئت علمی گروه روان‌پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • نوریان, منیژه مربی، عضو هیئت علمی گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده

  بررسی تأثیر ورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان   مریم بهبودی [1] ، فروزان آتش‌زاده شوریده [2] *، منیژه نوریان [3] ، سارا جام‌برسنگ [4] ، جمیله محتشمی [5]   تاریخ دریافت 15/09/1393 تاریخ پذیرش 10/11/1393   چکیده   پیش‌زمینه و هدف: پرستاران به دنبال شرایط محیط کاری و نیز درنتیجه زندگی صنعتی کنونی در معرض خطر خستگی قرار دارند. خستگی به دلیل عواقب و عوارض بسیاری که بر پرستاران و نظام بهداشت و درمان دارد موردتوجه پژوهشگران قرار دارد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین تأثیر ورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه نوزادان است.   مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه‌تجربی تک‌گروهی قبل و بعد است. در این پژوهش تعداد 50 پرستار شاغل در بخش‌های ویژه نوزادان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران به‌صورت هدفمند بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل "پرسشنامه جمعیت‌شناختی"، " الگوی برنامه مرکز تربیت‌بدنی تربیت مدرس " ، "فهرست وارسی روزانه ثبت تمرینات کششی"،"مقیاس شدت خستگی" روا و پایا بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه شماره 20 و آزمون اندازه‌گیری مکرر آنالیز گردید. برای مقایسه‌های میانگین نمرات شدت خستگی درون‌گروهی از آزمون تعقیبی بن فرونی و در مقایسه‌های میانگین نمرات شدت خستگی بین گروهی از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.   یافته‌ها: شدت خستگی پرستاران قبل از تمرینات ورزشی برابر با 45/6 بود. میانگین درصد کاهش شدت خستگی پرستاران پس از 4 هفته تمرینات ورزشی 02/5 درصد و پس از 8 هفته 93/6 درصد بود که این تفاوت ازلحاظ آماری معنی‌دار بود (05/0 p< ) .   بحث و نتیجه‌گیری: با عنایت به نتایج پژوهش می‌توان اذعان نمود که ورزش‌های هوازی از نوع تمرینات کششی موجب کاهش خستگی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه نوردان می‌شود. لذا این روش به‌عنوان راهبردی برای کاهش شدت خستگی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان پیشنهاد می‌شود.   کلیدواژه‌ها: ورزش هوازی، تمرینات کششی، خستگی   مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره دوازدهم، پی‌درپی 65، اسفند 1393، ص 1118-1110      آدرس مکاتبه: گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، تلفن:09125000169   Email: [email protected]   [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت‌های ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران   [2] استادیار، عضو هیدت علمی گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)   [3] مربی، عضو هیئت علمی گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.   [4] دانشجوی دکتری آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.   [5] استادیار، عضو هیئت علمی گروه روان‌پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط خستگی پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه نوزادان با بستری مجدد نوزادان نارس

مقدمه: امروزه پرستاران سطوح بالایی از خستگی را تجربه می کنند که اختلال قابل توجهی در عملکرد پرستار ایجاد کرده است. خستگی پرستار به طور جدی بر توانایی پرستاران برای مراقبت مؤثر از بیماران خود تأثیر گذاشته و از این طریق می تواند بر پیامدهایی مانند بستری مجدد نوزاد اثر گذار باشد. بر این اساس این مطالعه با هدف تعیین میزان خستگی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان و ارتباط آن با بستری مجدد ...

متن کامل

بررسی تأثیر لمس بر وزن‌گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان

زمینه و هدف: میزان مرگ و میر نوزادان یکی از شاخصهای اصلی توسعه یک جامعه بوده و تعداد موارد نارس و کم وزن معیار اصلی میزان مرگ و میر دوره نوزادی محسوب می‌شود. وزن حساس‌ترین شاخص رشد و اندازه‌گیری آن یکی از راههای بررسی تندرستی است. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر لمس بر وزن‌گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستانهای قائم (عج) و امام‌رضا(ع) مشهد صورت گرفت. روش بررسی: این ...

متن کامل

بررسی تأثیر مراقبت کانگورویی بر تنش مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان

  Background & Aim: Mothers often feel anxious about giving care to their premature babies. This maternal stress is associated with negative attitudes and behaviors towards babies. The aim of this study was to assess the effect of Kangaroo mother care on stress among mothers with premature babies .   Methods & Materials: This quasi-experimental study was carried out on 46 pairs of mothers an...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش نقش والدی بر استرس والدین نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان

Background & Aim: Infant hospitalization in the intensive care unit is stressful for parents so that it affects their parental role. Nurses, due to their special situation, can play an important role in reducing parental stress. This study aimed to determine the effect of parental role training by a nurse on stress in the parents of hospitalized newborns in a neonatal intensive care unit. Meth...

متن کامل

چالش‌های مراقبتی بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان

مقدمه: جهت ارتقاء رشد و تکامل نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، باید شرایط مراقبتی مناسب فراهم گردد. ارائه مراقبت‌های نامناسب موجب بروز مشکلات متعدد در نوزادان می‌شود که شرایط رشد و تکامل آنان را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین، این مطالعه با هدف تبیین چالش‌های مراقبتی بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان انجام گردید. روش کار: مطالعه با رویکرد کیفی و روش توصیفی- اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان ...

متن کامل

تأثیر حضور مادران بر دیدگاه آنان نسبت به کنترل درد نوزادان در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان

  تأثیر حضور مادران بر دیدگاه آنان نسبت به کنترل درد نوزادان در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان     زهرا جمال آبادی [1] ، سکینه سبزواری [2] * ، دکتر محمدرضا بانشی [3]     تاریخدریافت: 07/07/1391 تاریخپذیرش: 10/09/1391   چکیده   پیش زمینه و هدف: نوزادان بخش مراقبت‌های ویژه تحت مداخلات تهاجمی و دردناک قرار می‌گیرند. درد نوزادان پر استرس ترینتجربه‌ای است که توسط والدینی که فرزندآن‌ها در بخش مراقبت‌های...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 12

صفحات  1110- 1118

تاریخ انتشار 2015-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021