محتشمی, جمیله

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

[ 1 ] - شایستگی بالینی در دانشجویان پرستاری بهداشت روانی: یک مطالعه کیفی

مقدمه: شایستگی بالینی در آموزش پرستاری بهداشت روانی، پایه و اساسی برای توسعه شایستگی در کار عملی پرستاری می باشد.تعاریف مختلفی از شایستگی بالینی وجود دارد اما در حیطه پرستاری بهداشت روانی تعریف مشخصی دیده نمی شود. هدف از این مطالعه تبیین مفهوم و چگونگی دستیابی به شایستگی بالینی در دانشجویان پرستاری بهداشت روانی، بود. روش: در مطالعه کیفی حاضر با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 16 نفر...

[ 2 ] - بررسی تأثیر ورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان

  بررسی تأثیر ورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان   مریم بهبودی [1] ، فروزان آتش‌زاده شوریده [2] *، منیژه نوریان [3] ، سارا جام‌برسنگ [4] ، جمیله محتشمی [5]   تاریخ دریافت 15/09/1393 تاریخ پذیرش 10/11/1393   چکیده   پیش‌زمینه و هدف: پرستاران به دنبال شرایط محیط کاری و نیز درنتیجه زندگی صنعتی کنونی در معرض خطر خستگی قرار دارند. خستگی به دلیل عواقب و عو...