نوریان, منیژه

مربی، عضو هیئت علمی گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

[ 1 ] - بررسی تأثیر ورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان

  بررسی تأثیر ورزش هوازی از نوع کششی بر شدت خستگی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان   مریم بهبودی [1] ، فروزان آتش‌زاده شوریده [2] *، منیژه نوریان [3] ، سارا جام‌برسنگ [4] ، جمیله محتشمی [5]   تاریخ دریافت 15/09/1393 تاریخ پذیرش 10/11/1393   چکیده   پیش‌زمینه و هدف: پرستاران به دنبال شرایط محیط کاری و نیز درنتیجه زندگی صنعتی کنونی در معرض خطر خستگی قرار دارند. خستگی به دلیل عواقب و عو...