زارعیان, آرمین

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش

[ 1 ] - بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد و وابستگان نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر در شهر تهران، 1395 – مطالعه مقطعی

زمینه و هدف: شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری عروق کرونر می­تواند در طراحی برنامه مراقبتی آنان نقش کلیدی ایفا نماید. هدف از این مطالعه تعیین کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر است. روش‌ها: این یک مطالعه مقطعی است که بر روی بیماران مبتلا به بیماری کرونری مراجعه کننده به بیمارستان‌های نظامی شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از ...

[ 2 ] - The Survey of Obese Soldiers’ Knowledge, Attitude, and Practice about Obesity Management based on the Extended Parallel Process Model

Background and Aim: Evidence shows that a considerable percentage of Iranian young men suffer from obesity and being overweight at the onset of military services. This study aimed to investigate the soldier's knowledge, attitude and practice about obesity and overweight management based on the Extended Parallel Processes Model. Methods: This KAP (Knowledge, Attitude and Practice) study was con...

[ 3 ] - تبیین تجربه‌ها و خاطرات معنوی کارکنان بهداشت و درمان در دفاع مقدس به روش تحلیل محتوای کیفی تجمیعی

اهداف: پژوهش حاضر با هدف تبیین تجربه‌ها و خاطرات معنوی کارکنان بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس به روش تحلیل محتوا طراحی و اجرا گردید. روش‌ها: این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوای تجمیعی انجام گرفت. در مجموع، خاطرات و تجارب 68 نفر از کارکنان بهداشت و درمان بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل محتوای مرسوم صورت گرفت. ی...

[ 4 ] - بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در پرتونگاران و پرستاران شاغل در بیمارستان‌های علوم پزشکی ارتش: مطالعه مقطعی

مقدمه: یکی از مهم‌ترین عوارض شغلی، اختلالات اسکلتی عضلانی است. این اختلال می‌تواند بر کیفیت خدمات ارائه شده به بیمار اثر سوء بگذارد. هدف: هدف از این مطالعه بررسی شیوع اختلالات اسکلتی‌- عضلانی پرتونگاران و پرستاران شاغل در اورژانس بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 می‌باشد. مواد و روش‌ها: این پژوهش مقطعی شاهد دار، در سال 1395 بر روی 144 نفر از پرتونگاران (مورد)...

[ 5 ] - بررسی اثر تغییر وضعیت بدن بر حجم باقی مانده معده بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان منتخب نظامی

مقدمه: حمایت‌های تغذیه‌ای مناسب برای تمامی بیماران بستری در بیمارستان، خصوصاً بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه، از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. تأخیر در تخلیه معده از مشکلات شایع بیماران تحت تهویه مکانیکی است که از طریق لوله تغذیه می‌شوند. این عارضه می‌تواند منجر به پیامدهای ثانویه جدی همچون پنومونی و سوء تغذیه در این بیماران شود. هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثر تغییر وضعیت بدن بر حجم باقی...

[ 6 ] - تأثیر آموزش مبتنی بر نیاز، بر آگاهی و نگرش بیماران تحت شیمی درمانی در بیمارستانهای منتخب آجا

مقدمه: شیمی درمانی یکی از درمان‌های اصلی سرطان است که با عوارض زیادی همراه می‌باشد. به طوری که ممکن است بیماران به دلیل عدم آگاهی و نگرش در خصوص این عوارض، مجبور به توقف درمان یا حتی ترس و عدم پذیرش درمان شوند. هدف: این مطالعه به هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر نیازهای آموزشی بیماران بر آگاهی و نگرش آنان نسبت به عوارض شیمی درمانی در مراجعه کنندگان به بیمارستان منتخب آجا در تهران انجام شده است. م...

[ 7 ] - تأثیر اجرای الگوی مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی

مقدمه: بیماری کرونر قلب یک بیماری مزمن است که جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری و عوارض آن نیاز به درمان، مراقبت و نظارت طولانی مدت دارد. بار مالی و اجتماعی ناشی از این بیماری در جامعه به قدری زیاد است که محققین را بر آن داشت تا جهت کاهش عوارض آن، در جستجوی راهکارهای مؤثر باشند و این بیماران بتوانند زندگی با کیفیتی را سپری کنند. هدف: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اجرای مدل‌های مراقبتی در کاهش عوارض...

[ 8 ] - اجرای مدل توانمندسازی خانواده محور بر شاخص‌های توانمندی بیماران با دریچه مصنوعی قلب در بیمارستان‌های نیروهای مسلح

مقدمه: بیماران پس از جراحی قلب در معرض مشکلات و نگرانی‌های متعدد قرار دارند و ماهیت مزمن بیماری ایجاب می‌نماید که این بیماران، برای ادامه زندگی آمادگی‌های لازم را کسب نمایند. در این راستا، توانمندسازی یکی از روش‌های کاربردی و کم ‌هزینه می‌باشد. هدف: در این مطالعه به بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر شاخص‌های توانمندی بیماران با دریچه مصنوعی قلبی پرداخته شده است. مواد و روش‌ها: این ...

[ 9 ] - تدوین الگوی بنیانهای مورد نیاز اجرای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی آجا

مقدمه: تحقق برنامه چهارم توسعه و برنامه چشم انداز 20 ساله، مشروط به آن است که الزامات دیده شده و برنامه‌های راهبردی، متناسب با مأموریت دانش تدوین و اجرا شود. دانش عنوان جدیدی است که به زمان حاضر و یا آینده نزدیک اطلاق می‌شود. به همین منظور اهمیت روزافزون مدیریت یکپارچه دانش در سازمان‌ها هر روز بیشتر احساس می‌شود. هدف: این تحقیق طراحی و برازش الگوی ساختاری پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم...

[ 10 ] - بررسی تاثیر برنامه آموزشی تغذیه محور بر خستگی بیماران همودیالیزی بیمارستان‌های تابعه آجا در سال 1394

مقدمه: عمده‌ترین شکایت در مبتلایان به بیماری کلیه در مراحل انتهایی خستگی است، خستگی اثرات مخربی بر کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه آموزشی تغذیه محور بر خستگی بیماران همودیالیزی انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه مورد - شاهدی است که در سال 1394 بر روی 44 بیمار همودیالیزی در بیمارستان‌های منتخب ارتش انجام شد. گروه آزمون برنامه ...

[ 11 ] - بررسی تأثیر برگزاری جلسات آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر نگرش سربازان در پیشگیری از مصرف سیگار

مقدمه: مصرف سیگار به‌عنوان اولین عامل قابل پیشگیری در بیماری و مرگ در دنیا بوده و از جمله مشکلات بشر متمدن امروز محسوب می‌شود که مرگ زودرس و در عین حال قابل پیشگیری میلیون‌ها نفر از افراد آموزش دیده و مهارت یافته در سنین دارای حداکثر بازدهی را سبب می‌شود. از این رو آموزش راهکارهای پیشگیری از مصرف سیگار، در جوانان یک نیاز جدی و ضروری است. به همین منظور این پژوهش با هدف کلی بررسی تأثیر برگزاری جل...

[ 12 ] - تأثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در کارکنان نظامی

مقدمه: امروزه سرطان سومین علت مرگ بشر و یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بهداشت و درمان ایران است که سبب کاهش کیفیت زندگی بیماران مبتلا می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تحت شیمی‌درمانی در کارکنان نظامی مراجعه‌کننده به بیمارستان منتخب آجا انجام شده است. مواد و روش‌ها: این پژوهش، از نوع کار آزمایی بالینی تصادفی است که با مشارک...

[ 13 ] - تأثیر اجرای برنامه ی مدیریت ریسک بر مهارت آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده توسط کارکنان پرستاری بخش های اورژانس مراکز درمانی آجا

مقدمه: دارو درمانی به‌خصوص داروهای تزریقی یکی از موقعیت‌های پیچیده و پرخطر در فرآیندهای بالینی است که پرستاران با آن مواجه هستند. مدیریت ریسک، یکی از روش‌های پیشنهاد شده برای شناسایی و پیشگیری از حوادث نامطلوب ناشی از خطاهای دارویی است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر اجرای برنامه مدیریت ریسک بر مهارت آماده سازی الکترولیت‌های تغلیظ شده توسط کارکنان پرستاری بخش اورژانس می‌باشد. مواد و روش‌ها: در ...

[ 14 ] - تحلیل اکتشافی مؤلفه های مؤثر بر آموزش به مددجو در بیمارستان ولیعصر (عج) ناجا: مطالعه مقطعی-تحلیلی

مقدمه: انجام آموزش توسط پرستاران از جمله معیارهای مهم در ارتقاء کیفیت مراقبت از مددجویان است که اجرای آن می‏تواند موجب کاهش تنش و هزینه‏ها گردد. هدف از این مطالعه ارزیابی جامع از وضعیت آموزش به مددجو با استفاده از روش چند متغیره تحلیل عاملی در بیمارستان ولیعصر (عج) ناجا است. مواد و روش‏ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی– تحلیلی با رویکرد اکتشافی است که در سال 1392 با بکارگیری روش چند متغیره تحلیل ع...

[ 15 ] - Persian Translation and Psychometric Properties Assessment of Self-Determination Student Scale for Adolescents

Objective Self-determination is the ability of recognizing, setting and achieving goals based on knowledge and self-assessment. This ability is essential for the healthy development of adolescents. Self-determination is influenced by knowledge, skills, beliefs, and contextual factors that exist in one's living environment. Since it is an essential element for having a successful life, its asses...

[ 16 ] - Psychometric Properties of the Persian Version of Self-determination Parent Perception Scale

Objectives: Self-determination is a significant skill in the proper transition from adolescence to adulthood. Parents play an important role in assessing the self-determination of their children. Currently, there is no valid instrument in Iran to assess parents’ views about the self-determination of their adolescents. The present study was conducted to determine the psychometric properties of t...

[ 17 ] - Predictors of Interest in Performing Activities Among Iranian Adolescents With Cerebral Palsy

Objectives: Generally, adolescents who are interested in performing activities experience positive emotions and report high levels of well-being. However, adolescents with Cerebral Palsy (CP) encounter various issues affecting their interests. The present research was planned to investigate the predictor factors that affect the interest in performing activities in Iranian adolescents with CP. ...