مروری بر مدیریت دانش و اهمیت آن در عملکرد پرستاری

نویسندگان

چکیده

Introduction: Health care systems, especially nurses are identified as professional organization services and require the use of efficient ways to deliver services because of relationship with health community. It is possible only using new information management techniques and allocation of appropriate time for knowledge management. The aim of this study was to review the concept of knowledge management and its significance in nursing practice. Methods: This study was conducted in 2015 with reviewing available literature and articles related to knowledge management in nursing and searching in databases such as Pubmed, Scopus, Proquest, Elsevier, Google Scholar, Iranmedex and SID. English and Persian articles published in 1995 to 2015 were selected. Results: The nurses, who benefit knowledge management especially in their performance, use a combination of the knowledge of health care with their experiences for implementation nursing process. This can be achieved by technologies such as knowledge management systems, and selection of appropriate strategies, such as internalization and externalization. Conclusion: How nurses use knowledge and information and how effective applicant manages it in the nursing process, has critical impact on the quality of patient care. Knowledge management systems should benefit knowledge management processes using information technology for the effective delivery of the nursing process and related activities.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مروری بر دانش بومی‌گیاه‌شناسی، تاریخچه‌و اهمیت آن - منصوره رضوی

چکیده آنچه را که در گستره هستی با عنـوان طبیعت سبز نامیده‌اند، چیزی نیست جز راز بقاء، سلامتی و زندگی همه موجودات زنده بر روی کره خاکی. گیاه این نعمت بزرگ و بی همتای الهی د رانواع گونه‌ها، رنگ‌ها و مزه‌ها تنها آفریده‌ای است که غذای جسم و روح بشر را تأمین می‌کند. آنگاه که انسان پا به عرصه جهان نهاد پیش از هر چیز گیاهان نیاز های او را برآورده نموده و ایشان را به آسایش و آرامش رساندند. انسان براساس...

متن کامل

مروری بر سندرم اختلال عملکرد عضلات جونده (MPDS) و اهمیت آن در پرسنل نیروهای مسلح

سابقه‎ ‎و‎ ‎هدف‎: ‎این‎ ‎مقاله‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎معرفی‎ ‎سندرم‎ ‎اختلال‎ ‎عملکرد‎ ‎عضلات‎ ‎جونده‎ ‎و‎ ‎مروری‎ ‎بر‎ ‎سبب‎ ‎شناسی‎ ‎و‎ ‎علایم‎ ‎تشخیصی‎ ‎و راه‎ ‎کارهای‎ ‎درمانی‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎تاکید‎ ‎بر‎ ‎اهمیت‎ ‎آن‎ ‎درپرسنل‎ ‎نیروهای‎ ‎مسلح‎ ‎تدوین‎ ‎گشته‎ ‎است‎.‎ مواد‎ ‎و‎ ‎روش‎ ‎ها‎: ‎این‎ ‎پژوهش‎ ‎از‎ ‎نوع‎ ‎توصیفی‎ ‎کتابخانه‎ ‎ای‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎مراجعه‎ ‎به‎ ‎کلیه‎ ‎منابع‎ ‎و‎ ‎سابقه‎ ‎...

متن کامل

مروری بر تک یاخته بلاستوسیستیس و اهمیت بیماریزایی آن

بلاستوسیستیس از معدود انگل های روده ای است که در بیش از 5 درصد جمعیت کشورهای پیشرفته شیوع داشته و این رقم در کشورهای در حال توسعه به 30 الی 60 درصد می رسد. این انگل اغلب در افراد دچار نقص سیستم ایمنی (بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی یا سرطان) و افرادی که در تماس نزدیک با حیوانات هستند، دیده می شود. چنین شیوعی در جوامع انسانی و ماهیت بالقوه زئونوتیک این انگل منجر به افزایش سوالات در مورد اهمیت ...

متن کامل

بررسی دانش و نگرش مدیران پرستاری در مورد اصول مدیریت پرستاری و ارتباط آن با عملکرد مدیریتی آنان از دیدگاه پرسنل پرستاری

 Developing, Progressing and prosperity of an organization depends on the managers’ knowledge and attitude. In nursing as a profession, regarding high population, increased life expectancy and the needs for good health services, the responsibility of the managers to be equipped with new knowledge is very prominent.   So, to assess the knowledge level and attitude of nursing managers towards the...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  20- 34

تاریخ انتشار 2016-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021