ایمانی, الهام

مربی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

[ 1 ] - مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور بر اساس شرکت در فعالیت‌های گروهی در شهرستان بندرعباس

  چکید ه   سابقه و هدف   تالاسمی از شایع‌ترین بیماری‌های ژنتیکی مزمن است و مسائل روانی اجتماعی حاصل از آن، بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر می‌گذارد. تحقیقات نشان داده که فعالیت فیزیکی منظم و گروهی، باعث افزایش احساس خوب بودن فرد می‌شود. این پژوهش با هدف مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور بر اساس شرکت در فعالیت‌های گروهی در شهرستان بندرعباس در سال 1390 طراحی گردید.   مواد و روش‌ها   ...

[ 2 ] - بررسی تأثیر ماساژ پاها بر شاخص‌های فیزیولوژیک زنان مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه

Introduction: Intensive care unit is one of stressful wards for patients and stress creates some alterations in physiologic indicators of patients. So it is necessary to use a low expense and comforting method to stabilize physiologic indicators. The purpose of the present research is to determine the effect of foot massage on physiologic indicators including pulse, respiration, mean arterial p...

[ 3 ] - دیدگاه مدیران پرستاری نسبت به نقش کار دانشجویی در کسب صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار

مقدمه: همواره مدیران پرستاری با صلاحیت بالینی یرستاران تازه کار دارای چالش هستند و میزان صلاحیت آنها را برای ایفای نقش پرستار تازه کار مناسب نمی‌دانند. البته نقش کار دانشجویی در کسب این صلاحیت، علاوه بر عوامل متعدد دیگر بسیار مهم است. هدف: این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه مدیران پرستاری نسبت به نقش کار دانشجویی د رکسب صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار طراحی گردید. مواد و روش‌ها:در این مطالعه کیفی...

[ 4 ] - کاردانشجویی بله یا خیر: تجربیات پرستاران شبکار

مقدمه: انجام کار دانشجویی توسط دانشجویان پرستاری می­تواند آثار مثبت و منفی در بازدهی دروس و وضعیت تحصیلی دانشجویان و پیش­برد اقدامات پرستاری در بخش­ها داشته باشد. هدف از این مطالعه تبیین تجربیات و دیدگاه­های پرستاران شب­کار در زمینه کاردانشجویی است. روش کار: این پژوهش یک تحلیل محتوای کیفی است که پرستاران شب­کار شاغل در بیمارستان­های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آن شرکت...

[ 5 ] - Needs Assessment of Self-Care Training in patients with Coronary Artery Disease in Bandar Abbas, 2011

Background and Objectives: Self-care training is an important issue among patients. The aim of this study was to assess the educational needs for self-care training among patients with coronary artery disease. Material and Methods: In this cross-sectional study, 200 patients were recruited from the Shahid Mohamadi hospital in Bandar Abbas in 2011. Data were collected using a 22-item questionnai...

[ 6 ] - Health status of nursing students of Hormozgan University of medical sciences by Goldberg’s general health questionnaire - 2011

Introduction: Physical and mental health of students as future human resources of each country, is of particular importance. The purpose of this survey was to determine the general health status of nursing students in Hormozgan University of Medical Sciences in 2011. Methods: In this cross sectional study, 95 nursing students of Hormozgan University of Medical Sciences were selected with conven...

[ 7 ] - Experiences of nursing managers about hospital information system: a qualitative study

Introduction: Hospital information system with the computerization of medical records of patients promotes quality of care in addition to raising the level of performance. This study was performed to measure the experiences and viewpoints of nursing managers about hospital information system in Shahid Mohammadi hospital in 2009. Methods: This qualitative study was conducted on 16 nursing ...

[ 8 ] - مروری بر مدیریت دانش و اهمیت آن در عملکرد پرستاری

Introduction: Health care systems, especially nurses are identified as professional organization services and require the use of efficient ways to deliver services because of relationship with health community. It is possible only using new information management techniques and allocation of appropriate time for knowledge management. The aim of this study was to review the concept of knowledge ...

[ 9 ] - مروری بر سبک‌های یادگیری دانشجویان پرستاری در ایران

Introduction: Many factors such as learning styles can affect the learning process. Learning style is a way that students prefer to other ways for learning. Frequency of using learning styles  varies in different countries. The purpose of this study is The present study aims to review  learning styles in Iranian nursing students. Methods: This study was conducted in...

[ 10 ] - Solutions to Confront Ethical Challenges from the Perspective of the Faculty Members: A Qualitative Study

Background and Objectives: Human behaviors are shaped through their experiences in universities, and the failure to find effective solutions to ethical challenges can jeopardize the ethical integrity of universities and society. The current study aimed to provide effective solutions to ethical challenges from the perspective of faculty members. Methods: The current study was a qualitative cont...