حمید علوی مجد

[ 1 ] - تجربه تندرستی معنوی پرستاران انکولوژی: تحلیل محتوای کیفی

زمینه و هدف: تندرستی معنوی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر پیامدهای سلامتی انسان، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس متون، تندرستی معنوی پرستاران بر انجام مراقبت معنوی تاثیر می گذارد. لذا هدف این پ‍‍ژوهش کیفی، تبیین تجربه تندرستی معنوی پرستاران انکولوژی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه کیفی از نوع پدیدار شناسی، 24 پرستار انکولوژی شاغل در 12 بیمارستان آموزشی درمانی وابسته به دا...

[ 2 ] - بررسی ارتباط آنمی و افسردگی بعد از زایمان

زمینه و هدف: زنان در سنین تولیدمثل در معرض خطر افسردگی بعد از زایمان قرار دارند. این بیماری عوارض جدی برای مادر، نوزاد و خانواده به همراه دارد. علت اصلی افسردگی بعد از زایمان نامشخص است. مطالعات فراوانی تاثیر فاکتورهای روانی و اجتماعی را در این زمینه مورد بررسی قرار داده اند، اما در زمینه فاکتورهای بیولوژیک اطلاعات اندکی در دسترس می باشد. اخیرا تاثیر آنمی در ایجاد افسردگی مورد توجه قرار گرفته ا...

[ 3 ] - نیازهای آموزشی ماماهای شاغل در شهرستان رفسنجان در زمینه مراقبت‌های قبل، حین و پس از زایمان در سال 1389

  خلاصه   زمینه و هدف: مرگ و میر ناشی از عوارض مرتبط با بارداری سالانه بیش از نیم میلیون نفر برآورد شده است. آموزش و به کارگیری نیروهای ماهر در بخش سلامت، نخستین گام در ارتقاء کیفیت خدمات می‌باشد و نیازسنجی آموزشی برای ایجاد و تضمین یک آموزش اثربخش ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین نیازهای آموزشی ماماها در زمینه بهداشت باروری انجام گرفته است.   مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که...

[ 4 ] - Comparing the level of plasma Malone dialdehide (MDA) in LD contraceptive pill and condom users

Background: Among the non-surgical methods of preventing conception, taking oral contraceptive pills is the most common way. Some of the studies have shown that contraceptive pills due to containing estrogen and progesterone cause lipid peroxidation and as a consequence increase the level of oxidative stress. Aim: To compare the level of plasma Malone dialdehide in LD contraceptive pill and con...

[ 5 ] - Relation between Social Determinants of Maternal Health and Child Development: A Path Analysis

Background: Since several factors, rather than a single cause, contribute to developmental delay in children, identification of the condition's risk factors and their pathway of effects are critical to the design and implementation of appropriate intervention .This study aimed to determine the relation between social determinants of maternal health and child development in Iranian mothers and t...

[ 6 ] - The Effect of Wheat Germ Extract on Premenstrual Syndrome Symptoms

Pre-menstrual syndrome is one of the most common disorders in women and causes impairment in work and social relationships. Several treatment modalities have been proposed, one of which is herbal medicines. Considering the properties of wheat germ, this study aimed to determine the effects of wheat germ extract on the symptoms of premenstrual syndrome.This triple blind clinical trial was conduc...

[ 7 ] - Effects of Citrus aurantium (bitter orange) on the Severity of First-Stage Labor Pain

Abstract Considering that vaginal delivery is a painful process, the present study investigated the effects of Citrus aurantium on the severity of first-stage labor pain in primiparous women. This study was a randomized clinical trial conducted with 126 eligible primiparous patients. The pain severity of patients was measured at the time of enrolling in the study. In the intervention group, (ar...

[ 8 ] - Effect of External Use of Sesame Oil in the Prevention of Chemotherapy-Induced Phlebitis

Intravenous chemotherapy is an important mean for the treatment of cancers. Infusion phlebitis (Ph) is a common and acute complication of chemotherapy. The frequency of Ph is about 70% in patients undergoing chemotherapeutic management. It can induce the pain, increase the risk of thrombophlebitis, lead to incomplete follow-up, and thereby, affect the patient’s health status. Respecting the gre...

[ 9 ] - Effects of Licorice on Relief and Recurrence of Menopausal Hot Flashes

   Vasomotor hot flash is the most common and distressful complication of menopausal women. Its treatment is the most frequent clinical challenge. As a result, an effective and harmless therapy is needed. This double-blind controlled clinical trial was conducted to determine the effects of licorice roots on the relief and recurrence of hot flash in menopausal women referring to the healthcare c...

[ 10 ] - بررسی دیدگاه بیماران دررابطه‌با میزان رعایت کدهای اخلاقی تعهد حرفه‌ای پرستاران در بیمارستان‌های علوم‌پزشکی جهرم سال 1392

مقدمه: ازآنجایی‌که به‌کارگیری کدهای اخلاقی تعهد حرفه‌ای پرستار می‌تواند مراقبت ایمن را برای بیمار فراهم کند، هدف از پژوهش حاضر بررسی دیدگاه بیماران دررابطه ‌با میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای، تعهد حرفه‌ای پرستاران در بیمارستان‌های علوم‌پزشکی جهرم بوده است. روش کار: در این پژوهش توصیفی- مقطعی210 نفر از بیماران بیمارستان‌های دانشگاه علوم‌پزشکی جهرم شرکت داشتند که به روش سهمیه‌ای انتخاب شدند. اب...

[ 11 ] - The Effect of Wheat Germ Extract on Premenstrual Syndrome Symptoms

Pre-menstrual syndrome is one of the most common disorders in women and causes impairment in work and social relationships. Several treatment modalities have been proposed, one of which is herbal medicines. Considering the properties of wheat germ, this study aimed to determine the effects of wheat germ extract on the symptoms of premenstrual syndrome.This triple blind clinical trial was conduc...

[ 12 ] - Effects of Citrus aurantium (bitter orange) on the Severity of First-Stage Labor Pain

Abstract Considering that vaginal delivery is a painful process, the present study investigated the effects of Citrus aurantium on the severity of first-stage labor pain in primiparous women. This study was a randomized clinical trial conducted with 126 eligible primiparous patients. The pain severity of patients was measured at the time of enrolling in the study. In the intervention group, (ar...

[ 13 ] - Effect of External Use of Sesame Oil in the Prevention of Chemotherapy-Induced Phlebitis

Intravenous chemotherapy is an important mean for the treatment of cancers. Infusion phlebitis (Ph) is a common and acute complication of chemotherapy. The frequency of Ph is about 70% in patients undergoing chemotherapeutic management. It can induce the pain, increase the risk of thrombophlebitis, lead to incomplete follow-up, and thereby, affect the patient’s health status. Respecting the gre...

[ 14 ] - Effects of Licorice on Relief and Recurrence of Menopausal Hot Flashes

   Vasomotor hot flash is the most common and distressful complication of menopausal women. Its treatment is the most frequent clinical challenge. As a result, an effective and harmless therapy is needed. This double-blind controlled clinical trial was conducted to determine the effects of licorice roots on the relief and recurrence of hot flash in menopausal women referring to the healthcare c...

[ 15 ] - به کارگیری خوشه‌بندی دوبعدی با روش «زیرماتریس‌های با میانگین- درایه‌های بزرگ» در داده‌های بیان ژنی حاصل از ریزآرایه‌های DNA

Background and Objective: In recent years, DNA microarray technology has become a central tool in genomic research. Using this technology, which made it possible to simultaneously analyze expression levels for thousands of genes under different conditions, massive amounts of information will be obtained. While traditional clustering methods, such as hierarchical and K-means clustering have been...

[ 16 ] - مقایسه‌ی تأثیر کرم عسل و فنی‌توئین بر بهبود زخم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا

  Introduction: Episiotomy is the most common surgery in gynecology which can cause infection or delay in wound healing. This study aims to compare the effects of honey cream and phenytoin cream on episiotomy wound healing in nulliparous women .   Methods: This double- blind randomized clinical trial was conducted on 120 nulliparous women referred to social security hospital of Kashan (40 subje...

[ 17 ] - تأثیر عصارۀ جوانۀ گندم بر شدت علائم سیستمیک همراه دیسمنورۀ اولیه

  Introduction: Dysmenorrhea is one of the most common disorders in women and causes impairment in work and social relationships. Considering dysmenorrhea adverse consequences and Considering the anti-inflammatory properties of wheat germ, this study aimed to determine the effects of wheat germ extract on the systemic symptoms of primary dysmenorrhea and menstrual bleeding.   Methods: triple bl...

[ 18 ] - تأثیر رایحه بهارنارنج بر شدّت درد فاز فعّال زایمان در زنان نخست‌زا

  Introduction : Considering the painfulness of labor, the present study was performed aimed to investigate the effect of Citrus Aurantium aroma on the level of pain in the active phase of first labor.   Methods: The present research has been done as a clinical trial study on 126 nulliparous women (63 subjects in intervention group and 63 subjects in control group) admitted to Valie-Asr hospita...

[ 19 ] - برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه: از پژوهش تا سیاست‌گذاری: (1) کمبود ویتامین D‌ در کودکان

سابقه و هدف: برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه با هدف تأمین داده‌های مورد نیاز سیاست‌گذاری، از سال 1392 در کشور به اجرا در آمده است. از محورهای اصلی برنامه در سال‌های 92 مشکل شایع کمبود ویتامین D در کودکان کشور بود. در این مقاله تلاش شده است از یافته‌های برنامه برای سیاست‌گذاری استفاده گردد. مواد و روش‌ها: در مجموع 667 فرد 5 تا 18 ساله از استان‌های آذربایجان غربی، خراسان جنوبی،‌ خوزستان، سمنان،‌ فا...

[ 20 ] - ارتباط وضعیت اقتصادی – اجتماعی، استرس درک‌شده، حمایت اجتماعی و خشونت خانگی با افسردگی زنان در سنین باروری: به‌کارگیری مدل تحلیل مسیر

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، این تحقیق به آزمون مدل ارتباطی وضعیت اقتصادی-اجتماعی، استرس درک‌شده، حمایت اجتماعی و خشونت خانگی با افسردگی زنان در سنین باروری در تهران سال ۱۳۹۳ پرداخته است. مواد و روش‌ها: این مطالعه به روش توصیفی-مقطعی بر روی ۱۰۵۳ زن در سن باروری مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. نحوه نمونه‌گیری به‌صورت چ...

[ 21 ] - مدل مکانی زمانی بیزی برای تعیین نواحی فعال مغز در تحلیل داده‎های fMRI

هدف: در سال‎های اخیر تصویربرداری تشدید مغناطیسی عمل‌کردی (fMRI) به منظور تعیین نقاط فعال مغز در شرایط گوناگون، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روش‎های آماری نقش اساسی در تحلیل داده‎های تصویری دارند. داده‎های fMRI ساختار پیچیده‎‎ای از همبستگی‎های زمانی و فضایی سه بعدی دارند. به‎علاوه دریافت پاسخ نسبت به زمان اعمال محرک تاخیر دارد، که به عنوان تابع پاسخ همودینامیکی (HRF) شناخته می‎شود. توجه به ای...

[ 22 ] - تحلیل خانواده‌های ژنی در ریزآرایه لنفوبلاستیک حاد

  سابقه و هدف: تحلیل خانواده ژنی داده‌های ریزآرایه، مسیرهای بیولوژیکی یا خانواده‌های ژنی که بین فنوتیپ‌های مورد نظر بیان متفاوتی دارند، را شناسایی می‌کند. بر خلاف تحلیل مبتنی بر ژن‌های منفرد، تحلیل خانواده‌های ژنی دانش بیولوژیکی موجود روی ژن‌ها را برای بررسی تفاوت بیان ژنی بین فنوتیپ‌ها به کار می‌گیرد. در این مطالعه به مقایسه دو روش تحلیل خانواده‌های ژنی پرداخته می‌شود. مواد و روش‌ها: از ...

[ 23 ] - تحلیل پیوستگی رگرسیونی دوسطحی چند‌متغیره و کاربرد آن در پیوستگی ژنتیکی صفات میزان HDL-C، تری‌گلیسیرید و چاقی ‌تنه‌ای در بین 91 خانواده ایرانی مبتلا به سندرم متابولیک

  سابقه و هدف: سندرم متابولیک یک فنوتیپ مرکب است که 32 درصد از افراد ایرانی به آن مبتلا می‌باشند. این تحقیق به بررسی ژنتیکی نواحی کروموزومی اثرگذار بر میزان HDL-C ، میزان تری‌گلیسیرید و دور کمر به کمک میکروستلایت‌ها و روش‌ رگرسیونی چندمتغیره tHE جهت شناخت نواحی ژنی موثر در سندرم متابولیک در جمعیت ایرانی می‌پردازد.   مواد و روش‌ها: افراد مورد بررسی در این مطالعه از بین شرکت‌کنندگان در مطالعه‌ی ق...

[ 24 ] - کاربرد شاخص آلفای رتبه‌ای در ارزیابی پایایی پرسش‌نامه تطابق معنوی

  سابقه و هدف: تطابق معنوی به عنوان عامل مؤثر بر سازگاری نوجوانان برای تخفیف شرایط تنش‌زای دوره نوجوانی شناخته شده است. ماهیت داده‌ها نقش مهمی در انتخاب ضریب پایایی مناسب برای سنجش پایایی پرسش‌نامه ایفا می‌کند، در سنجش پایایی پرسش‌نامه تطابق معنوی، با توجه به رتبه‌ای بودن داده‌ها از ضریب آلفای رتبه‌ای استفاده شد.   مواد و روش ‌ ها: برای سنجش تطابق معنوی، پرسش‌نامه‌ای با 39 آیتم 5 گزینه‌ای در مق...

[ 25 ] - استفاده از شاخص ضریب تغییرات برای ارزیابی و مقایسه دقت اندازه‌گیری میکروپیپت‌های آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای CLSI EP5 و ISO 8655

سابقه و هدف: در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، ارزیابی دقت میکروپیپت در انتقال حجم‌های کوچک مایع، اهمیت زیادی دارد. اگر حجم مایع انتقالی توسط میکروپیپت دقیق نباشد، نتایج آزمایش دقت لازم را نخواهد داشت و در نتیجه، پزشک معالج در تشخیص و کنترل بیماری با مشکل مواجه خواهد شد. در استاندارد معتبر CLSI EP5 با استفاده از ضریب تغییرات، روشی برای تعیین و ارزیابی دقت عمل‌کرد میکروپیپت ارائه شده است. در متون تخصص...

[ 26 ] - خوشه‌بندی داده‌های بیان ژنی و کاربرد آن در تحلیل افتراق انواع سرطان خون

سابقه و هدف: یکی از شاخه‌های مهم بیوانفورماتیک فناوری ریزآرایه DNA است که امکان بررسی بیان هزاران ژن را به طور هم‌زمان در حداقل زمان ممکن می‌سازد که در سال‌های اخیر موجب تولید حجم انبوهی از داده‌های بیان ژنی شده است. تحلیل آماری این داده‌ها شامل نرمال سازی، خوشه بندی، طبقه بندی و ... از جمله روش‌های مورد استفاده در تحلیل این نوع داده‌ها است. مواد و روش‌ها: در این مقاله داده‌های بیان ژنی سرطان...

[ 27 ] - ارزیابی ارائه مراقبت به نوزاد سالم در زایمان طبیعی و سزارین

زمینه و هدف: ارانه مراقبت به نوزاد در ساعات اولیه تولد تأثیر فراوانی بر سلامت و کاهش مرگ‌ومیر نوزادان دارد. این مقاله با هدف ارزیابی ارائه مراقبت به نوزاد سالم در زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام ‌شده است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، ارائه مراقبت به 282 نوزاد سالم ‌ترم (178 طبیعی و 104 سزارین)، از طریق مشاهده و با استفاده از چک‌لیست مورد ارزی...

[ 28 ] - تبیین ساختار تاب‌آوری در سالمند مبتلا به بیماری مزمن

مقدمه: یکی از اهداف مهم حرفه‌ای پرستاران در مراقبت از سالمندان، افزایش تاب‌آوری می‌باشد. تحقیقات کمی مختلفی بر روی تاب‌آوری سالمندان مبتلا به بیماری مزمن در دنیا انجام شده، اما در کشور ما هیچ مطالعه‌ای (چه کمی و چه کیفی) در این زمینه صورت نگرفته است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تبیین ساختار تاب‌آوری در سالمندان مبتلا به بیماری مزمن بود. روش‌: این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی ان...

[ 29 ] - سلامت معنوی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر قزوین سال ۱۳۹۴

پیش‌زمینه و هدف: سلامت معنوی بعد اساسی از بهزیستی و سلامت کلی فرد است که موجب هماهنگی سایر ابعاد سلامت می‌گردد. مطالعه حاضر باهدف تعیین سلامت معنوی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه توصیفی مقطعی حاضر در سال ۱۳۹۴ بر روی ۲۰۰ زن باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر قزوین انجام شد. نمونه‌گیری به روش چندمرحله‌ای انجام و اطلاعات توسط ابزارهای سلامت معنوی پالوتزین ...

[ 30 ] - بررسی میزان مشارکت در تصمیم‌گیری بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب وابسته به دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ دریافت 19/07/1394 تاریخ پذیرش 10/09/1394 پیش‌زمینه و هدف: بالینی جزء اساسی عملکرد حرفه‌ایی پرستاران و متمایزکننده پرستاران حرفه‌ای از پرسنل مراقبتی غیرحرفه‌ای است. بالینی پرستاران بیش از هر عاملی بر کیفیت مراقبت تأثیر داشته و به شناسایی نیازهای بیماران و تعیین بهترین اقدام پرستاری کمک می‌کند. لذا این پژوهش باهدف تعیین میزان مشارکت در تصمیم‌گیری بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابست...

[ 31 ] - تأثیر دانه شنبلیله بر شدت دیسمنوره اولیه

  تأثیر دانه شنبلیله بر شدت دیسمنوره اولیه   سیما یونسی [1] ، صدیقه امیرعلی اکبری [2] *، معصومه نمازی [3] ، سمیه اسماعیلی [4] ، حمید علوی مجد [5]   تاریخ دریافت 30/10/1393 تاریخ پذیرش 31/01/1394      چکیده   پیش‌زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای دیسمنوره اولیه و پیامدهای نامطلوب آن بر کیفیت زندگی و نیز شواهدی دال بر خاصیت شنبلیله به‌عنوان گیاه دارویی ضدالتهاب و ضد درد، این مطالعه به‌منظو...

[ 32 ] - تبیین مفهوم و ابعاد مراقبت مستمر مامایی در دوران بارداری، زایمان و بعد از زایمان

Introduction: Considering the importance maternal care, this study aimed at exploring the concept of continuous care and its dimensions in prenatal, perinatal, and postnatal periods. Methods: This was a content analysis qualitative study that was performed using semi-structured in depth interviews. Conventional content analysis method was used for data analysis simultaneously data gathering...

[ 33 ] - تقلید علایم و نشانه‌های اختلالات تیروییدی در زنان حامله‌ی سالم، مطالعه‌ی مبتنی بر جمعیت

مقدمه: اختلالات تیروییدی دومین بیماری شایع غدد درون‌ریز در زنان سنین باروری هستند. علایم و نشانه‌های اختلالات تیروییدی می‌توانند توسط تغییرات فیزیولوژیک بارداری مخفی بمانند. هدف این مطالعه، شناخت علایم فیزیولوژیک مشابه با اختلالات تیروییدی در دوران بارداری در زنان غیرمبتلا به اختلالات تیروییدی بود. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت بود که در آن 1600 زن باردار مورد م...

[ 34 ] - بررسی همبستگی آندروژن‌های سرم با عملکرد جنسی زنان یائسه

مقدمه: عملکرد جنسی می­تواند تحت تاثیر یائسگی و تغییرات هورمونی ناشی از آن قرار گیرد. هدف از این مطالعه، بررسی همبستگی بین مقادیر آندروژن­های سرمی و عملکرد جنسی در زنان یائسه بود. مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی-­تحلیلی مبتنی بر جامعه، 405 زن 65-40 ساله­ای که در طی حداکثر 3 سال اخیر یائسه شده بودند، با نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای از بین ساکنین شهرستان­های چالوس و نوشهر انتخاب و بررسی...

[ 35 ] - مقایسه‌ی خودمراقبتی در بارداری، حمایت اجتماعی درک‌شده و استرس درک‌شده در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم

مقدمه: بارداری عارضه‌دارشده با دیابت مستلزم افزایش منابع بهداشتی و مراقبتی به منظور کنترل مناسب میزان قند در طول بارداری و کاهش عواقب شدید پری ناتال می‌باشد. امروزه تغییر در سبک زندگی الگوی ابتلا به بیماری‌ها را تغییر داده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه‌ی برخی از عوامل موثر بر سبک زندگی (خودمراقبتی در بارداری، حمایت اجتماعی درک ‌شده، استرس درک‌ شده) در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان ...

[ 36 ] - تحلیل ارتباط ژنتیکی برخی هاپلوتیپ‌ها با میزان کلسترول ـ HDL، تری‌گلیسیرید و دور کمر به کمک روش Haplotype Base Association Test، در خانواده‌های دارای افراد مبتلا به سندرم متابولیک

مقدمه: هاپلوتیپ‌ها در بررسی ارتباط ژنتیکی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. یکی از روش‌های بررسی ارتباط ژنتیکی هاپلوتیپ‌ها با یک یا چند صفت، استفاده از روش Haplotype Base Association Test (HBAT) است. آماره‌ی آزمون این روش که برای هریک از هاپلوتیپ‌ها محاسبه می‌شود، از توزیع نرمال استاندارد تبعیت می‌نماید. در پژوهش حاضر به کمک روش HBAT، به بررسی ارتباط ژنتیکی هاپلوتیپ‌های برخی میکروستلایت‌های منت...

[ 37 ] - مقایسه‌ی مدل رگرسیون لُجستیک چندسطحی با رگرسیون لُجستیک معمولی در تعیین عوامل مرتبط با گواتر کودکان

مقدمه: هدف این مطالعه مقایسه عملکرد رگرسیون لجستیک چند سطحی و معمولی در تعیین عوامل مرتبط با گواتر در کودکان با توجه به ساختار سلسله ‌مراتبی داده‌ها می‌باشد. مواد و روش‌ها: آزمودنی‌های مطالعه شامل 35747 دانش‌آموز 10-8 ساله ساکن 30 استان کشور بودند و داده‌ها توسط پژوهشکده‌ی علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و خوشه‌ای جمع‌آوری شدند. وضع...

[ 38 ] - بررسی همبستگی نگرش، خودکارآمدی، هنجار ذهنی با تمایل به انجام فعالیت بدنی در دانشجویان دختر

مقدمه: یکی از مهمترین مشکلات جامعه امروزی کاهش فعالیت بدنی در بین دانشجویان می باشد. عوامل بسیاری بر انجام فعالیت بدنی نقش دارند که در این بین نگرش اهمیت بسیاری دارد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی نگرش، خودکارامدی، هنجارذهنی با تمایل به انجام فعالیت بدنی در دانشجویان دختر انجام گردید. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-همبستگی 444 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش ن...

[ 39 ] - دیدگاه مدیران پرستاری نسبت به نقش کار دانشجویی در کسب صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار

مقدمه: همواره مدیران پرستاری با صلاحیت بالینی یرستاران تازه کار دارای چالش هستند و میزان صلاحیت آنها را برای ایفای نقش پرستار تازه کار مناسب نمی‌دانند. البته نقش کار دانشجویی در کسب این صلاحیت، علاوه بر عوامل متعدد دیگر بسیار مهم است. هدف: این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه مدیران پرستاری نسبت به نقش کار دانشجویی د رکسب صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار طراحی گردید. مواد و روش‌ها:در این مطالعه کیفی...

[ 40 ] - بررسی موانع و تسهیل کننده های همکاری پرستاران بخش در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری

مقدمه: بسیاری معتقدند که حضور فعال همکاران بالینی در امر آموزش، یکی از عوامل تسهیل کننده اهداف آموزشی به شمار می­رود. مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع و عوامل تسهیل کننده همکاری پرستاران بخش، در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری در بیمارستان های تهران در سال 1393 انجام گرفته است. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. که با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای، 384 نمونه از بخش­هایی که دانشجویا...

[ 41 ] - بررسی اعتبارکنتاچک دراندازه گیری انحنای پایه لنزهای تماسی سخت

مقدمه و اهداف روش استاندارد برای اندازه گیری شعاع انحناء پایه ( Base curve radius) لنزهای سخت(RGP) استفاده از وسیله ای به نام اسفرو متر اپتیکی ( optical spherometer) می باشد  که به آن رادیوسکوپ ( radiscope) می گویند. با توجه به این که رادیوسکوپ وسیله ای گران قیمت وکمیاب است و کراتومتر وسیله ای دردسترس می باشد   استفاده از گیرهای کراتومتر معقولتر به نظر میرسد. برای برطرف کردن این مشکل  در این ت...

[ 42 ] - Vitamin D Deficiency is Associated with the Metabolic Syndrome in Subjects with Type 2 Diabetes

Background and Objectives: There is convincing evidence that subjects concomitantly affected by type 2 diabetes (T2D) and metabolic syndrome (MeS) are at greater risk for cardiovascular disease (CVD). Many metabolic derangements in T2D might be attributed to poor vitamin D status. The purpose of this study was to investigate the associations among vitamin D status, MeS and glycemic status in su...

[ 43 ] - غربالگری عمومی با بیماریابی افراد پرخطر اختلالات تیروئیدی زنان باردار

Backgrounds: Given the high prevalence of thyroid disorders during pregnancy and the importance of these disorders in pregnant women and studies on the relationship between thyroid dysfunction during pregnancy and adverse pregnancy outcomes, still there is no consensus on effectiveness of screening all women in early pregnancy regarding thyroid dysfunction and among the international scienti...

[ 44 ] - به کارگیری روش‌های خوشه‌بندی در ریزآرایه DNA

Background: Microarray DNA technology has paved the way for investigators to expressed thousands of genes in a short time. Analysis of this big amount of raw data includes normalization, clustering and classification. The present study surveys the application of clustering technique in microarray DNA analysis. Materials and methods: We analyzed data of Van’t Veer et al study dealing with BRCA1...

[ 45 ] - Investigation of Maternal- Fetal Attachment Behaviors and Its Related Factors in Pregnant Women, Qazvin in 2015

Background Maternal-Fetal Attachment (MFA) behaviors play an essential role in adapting to maternal concepts and promote maternal and fetal health.  Objective The present study aimed to determine the MFA and some related factors in pregnancy. Methods The present descriptive cross-sectional study was conducted on 200 pregnant women referring to health centers in Qazvin City, Iran, in 2015. A m...

[ 46 ] - Perceived Concerns and Constraints of Mothers with Gestational Diabetes: A Qualitative Study

Introduction: Gestational diabetes, in addition to increased risk for mother and fetus, can affect all aspects of the mother's life. Therefore, the purpose of this study is to describe the experiences of mothers with gestational diabetes mellitus. Materials and Methods: This was qualitative study. Semi-structured open-ended interviews were conducted with 25 women with gestational diabetes melli...

[ 47 ] - The Correlation between Perceived Attributes of Evidence Based Practice and Its Adoption in Baccalaureate Nursing Students Based on Rogers's Diffusion of Innovation

Introduction: Evidence based practice (EBP) is an essential in nursing education. Several factors affect the adoption of education and practice that Rogers's Diffusion of Innovation explains them. This study aimed to investigate the correlation between perceived attributes of EBP and its adoption in baccalaureate nursing students based on Rogers's Diffusion of Innovation. Methods: A this desc...

[ 48 ] - Developing an Assessment Tool for Nursing Students` General Clinical Performance

Introduction: The necessity of valid and reliable assessment tools is one of the most emphasized issues in literature related to nursing students` clinical assessment. But it is believed that the present tools are mostly not valid and reliable, and can not measure students` performances properly. The aim of this study was to design a valid and reliable assessment tool for evaluation of nursing ...

[ 49 ] - Requirements for Effective Evaluation in Nursing Education: a Qualitative Study

Introduction: There are many studies about evaluation in nursing education and its problems in Iran, but no study has been reported on the requirements for effective evaluation. This study aimed to explore academic managers' perceptions about requirements for effective evaluation in nursing education in Iran. Methods: This qualitative study was performed in year 2010. Semistructured individua...

[ 51 ] - Unmet Needs for Healthy Newborns’ Mothers in Hospital Care: A Qualitative Study

Background The first hours and days of birth are considered as the most sensitive time for mothers and newborns which require complete and high-quality care and services. To improve the quality of cares, recognizing the needs of service receivers is considered one of the most important approaches. We aimed to identify the unmet needs of healthy newborns' mothers ...

[ 52 ] - Factors Related to the Age at Menarche in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis

Background Reduced age at menarche is an important health indicator for women and may be associated with complications such as an increased risk of asthma, breast cancer, ovarian cancer, type 2 diabetes. We aimed to examine the factors related to the age at menarche in Iran. Materials and Methods: In this systematic review and meta...

[ 53 ] - Functional Brain Response to Emotional Muical Stimuli in Depression, Using INLA Approach for Approximate Bayesian Inference

Introduction: One of the vital skills which has an impact on emotional health and well-being is the regulation of emotions. In recent years, the neural basis of this process has been considered widely. One of the powerful tools for eliciting and regulating emotion is music. The Anterior Cingulate Cortex (ACC) is part of the emotional neural circuitry involved in Major Depressive Disorder (MDD)....

نویسندگان همکار

Seyed Morteza Najibi 36

AmirAliAkbari, Sedigheh 8

مجاب, فراز 8

Masoumeh Simbar 6

Tork Zahrani, Shahnaz 4

نمازی, معصومه 4

جان نثاری, شراره 3

ناهیدی, فاطمه 3

Ashktorab, Tahereh 3

Fahimeh Ramezani Tehrani 3

عزیزی, فریدون 3

yaghmaei, faride 2

امیرعلی اکبری, صدیقه 2

Faraz Mojab 2

Maryam Ataollahi 2

Atefeh Talebi 2

Gholamreza Ehtejab 2

Nilufar Nekuzad 2

Payam Azadeh 2

Tahereh Ashke Torab 2

Elham Zare 2

Tirang.R Neyestani 2

Bahareh Nikooyeh 2

Fereshteh Rasti Borujeni 2

Haji Rafiei, Elnaz 2

Azam Bagheri 2

سیمبر, معصومه 2

نظرپور, سیما 2

توحیدی, مریم 2

Mahrokh Dolatian 2

محرابی, یداله 2

رسولی, مریم 2

pazargadi, mehrnoosh 2

Afrooz Heidari 1

Firoozeh Sajedi 1

Homeira Sajjadi 1

Roshanak Vameghi 1

رسول اسلامی اکبر 1

عباس عباس زاده 1

فریده معارفی 1

صمیمی, منصوره 1

لواف, محدثه 1

عطاالهی, مریم 1

طالبی, عاطفه  1

مجاب, فراز 1

صالحی, فروزان 1

عبداللهی, زهرا 1

یارپروز, امیرحسین 1

حاجی قاسمعلی, سهیلا 1

ساجدی, فیروزه 1

سجادی, حمیرا 1

وامقی, روشنک 1

یداللهی فارسانی, مرضیه 1

ایزدی اونجی, فاطمه سادات 1

حسنی, پرخیده 1

رخشان, مهناز 1

نایبی نیا, انور سادات 1

دبیریان, اعظم 1

زهری, سیما 1

شریفیانا, مرضیه 1

اسماعیلی, سمیه 1

یونسی, سیما 1

صمیمی, منصوره 1

توحیدی, مریم 1

رمضانی تهرانی, فهیمه 1

نظرپور, سهیلا 1

مؤمنی جاوید, فاطره 1

حسین زاده, نیما 1

دانشپور, مریم‌السادات 1

اشراقیان, محمدرضا 1

دلشاد, حسین 1

جهانفر , مریم 1

حسینی, میمنت  1

حیدری, پوران  1

خاوری , زهره 1

یغمایی , فریده  1

آتش زاده شوریده, فروزان 1

ایمانی, الهام 1

منوچهری, هومان 1

رضایی نیک, بهاره 1

وسکویی اشکوری, خورشید 1

محمد آقازاده امیری 1

Ali Kalayi 1

Malihe Zahedirad 1

Mohammad Samadi 1

Nastaran Shariatzadeh 1

Nima Tayebinejad 1

Shabnam Salekzamani 1

Soudabeh Heravi 1

Mohamad Khani Shahri, Leila 1

kariman, nourosaddat 1

mokhlesi, samira 1

ramezani tehrani, fahimeh 1

Pashaeypoor, Shahzad  1

Rassouli, Maryam  1

Khosravi, Sharareh 1

khodaveisi, masoud 1

Arfaeei, Katayoon 1

Fardanesh, Hashem 1

Fatemeh Nahidi 1

Mohammad Heidarzadeh 1

Pooneh Malekifar 1

Saeideh Nasiri 1

Parisa Naseri 1

Seyyed Mohammad Tabatabaei 1