بررسی وضعیت بازگشت به کار در بیماران مبتلا به آسم شغلی

نویسندگان

چکیده مقاله:

Background and aims: Pulmonary disorders are among the most frequent complaints of subjects in their working ages and may lead to considerable sickness absences and temporary or permanent disability. This study was conducted to follow subjects with probable occupational asthma referring to occupational medicine clinic of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.  Methods: This was a follow-up study on 95 workers with probable diagnosis of occupational asthma who were followed for 2 years after diagnosis regarding return to work. Data were analyzed by SPSS (ver. 20) using T-test and non-parametric tests.  Results: Ninety five workers with probable diagnosis of occupational asthma entered the study. After 2 years follow-up most subjects (82.11%) returned to their previous job. The results of spirometry and respiratory symptoms were significantly associated with return to work but, no significant association was revealed between age and job experience with return to work.  Conclusion: The finding of this study showed that a considerable number of workers with occupational asthma remain in their previous job regardless of their symptoms.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثربخشی زنجبیل در بیماران مبتلا به آسم

Background and purpose: The goal of asthma therapy is to achieve clinical control and near normal lung functions. Many patients with moderate persistent asthma fail to achieve this goal with a low dose of inhaled corticosteroid (ÏÇS) plus long-acting β2 agonist (LÂBÂ). Ïn the present study, we have checked whether another controller medication (in the form of ginger capsule) add on to ÏÇSlow do...

متن کامل

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم در بیمارستانهای کرج

Introduction & Objective: Chronic diseases with its prolonged period and disabilities have significant effect on the patients’ quality of life at all ages. Asthma  is one of these chronic  diseases , With an  inflammatory respiratory  system accompanied with significant morbidity  and , an  important  personal , social  and  economic impacts. This study aimed on assessment of quality ...

متن کامل

بررسی شیوع اختلالات الکترولیتی در بیماران مبتلا به آسم مزمن

Asthma is one of the most common diseases and one of the major causes of morbidities which demands high cost. With improvement in research and management methods, electrolyte disorders have been considered in patients with asthma because these disorders may cause exacerbation of asthma and lead to severe complications and even death. However, it does not seem these disorders are s...

متن کامل

کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم

Background & Aim: Asthma, as a chronic respiratory disease, is a major health problem worldwide. The quality of life of asthmatic patients is affected by long-term treatment and continuous episodes of asthmatic attacks. The aim of this study is to assess the quality of life in asthmatic patients.Methods & Materials: This descriptive study carried out among randomly selected asthmatic patients (...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 4

صفحات  40- 46

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023