بررسی ویژگی فوتوکاتالیستی نانوساختار دی سولفید مولیبدن آلاییده شده با مس

نویسندگان

  • فاطمه شرفی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر، رفسنجان
چکیده

در این پژوهش از روش شیمیایی هیدروترمال برای سنتز نانوذرات دی سولفید مولیبدن خالص و آلاییده شده با مس استفاده شد. برای شناسایی نانوذرات از طیف سنج تبدیل فوریه فروسرخ، پراش سنج پرتو ایکس، طیف‌سنج جذبی UV-Vis و آنالیز TEM استفاده شد. طیف تبدیل فوریه فروسرخ به خوبی تشکیل پیوند MoS2خالصوآلاییده شده را نشان می‌دهد. نتایج طرح‌های پراش پرتو x، تشکیل ساختار بلوری و تک فاز بودن نمونه‌های سنتز شده را تایید کردند و همچنین از پهن‌شدگی قله‌های XRDو تصاویر TEM، نانوساختار و نانوورقه‌های دی سولفید مولیبدن تایید شد. می‌توان نتیجه گرفت که با نشاندن مس در ساختار بلوری (که در جایگاه بین شبکه‌ای قرار گرفته است) مکان قله‌ها فقط تا حدود جزئی جابه جا شده است. تخریب رنگ متیلن بلو به وسیلة نانوذرات با تحریک نور فرابنفش به خوبی صورت گرفت که این تخریب به وسیلة نمونة آلاییده شده با مس تا حدود 95 درصد است

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رفتار و تاثیر دی سولفید مولیبدن MoS2 پوشش‌دار شده با پلی اتیلن گلیکول در مشخصات روانکاری روغن موتور

در این مطالعه، تاثیرات سولفید مولیبدن بدون پوشش و پوشش‌دار شده (با پلی اتیلن گلیکول) با غلظت‌های مختلف روی مشخصه‌های روانکاری یک روغن موتور پایه به روش تجربی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای انجام این کار روغن موتور ایرانول ریسینگ 10W40 به عنوان روغن پایه در نظر گرفته شده و سپس روغن نانو با غلظت‌های مختلف شامل 025/0، 01/0 و 05/0 درصد وزنی به روش آلتراسونیک تهیه و ساخته شد. ویژگی‌ها و اندازه ذرات ن...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی اثر ریزساختار آهک بر مدل سازی واکنش احیای هیدورژنی مولیبدن دی سولفید

نفوذ و واکنش گاز هیدروژن، در قرصی متشکل از ذرات مولیبدن دی سولفید و آهک، هر دو نقشی تعیین کننده در فرایند احیای مولیبدن دی سولفید دارند. در این مقاله یک مدل ریاضی برای شبیه سازی واکنش گاز ـ جامد متوالی احیای هیدروژنی مولیبدن دی سولفید در نزدیکی آهک ارایه شده است که در آن نقش این دو عامل، نفوذ و واکنش، بررسی شده است. معادلات موازنه مول و انرژی برای به ‌دست آوردن توزیع غلظت و دما درو...

متن کامل

ایجاد پوشش روانکار جامد دی سولفید مولیبدن روی فولاد با استفاده از روش رسوب بخار شیمیایی

دی سولفید مولیبدن (MoS2) یکی از پرکاربردترین روانکارهای جامد است که به روش‌های مختلف، روی سطوح تحت سایش اعمال می‌شود. در این پژوهش با استفاده از روش رسوب بخار شیمیایی (CVD) پوشش MoS2 در دماهای 400، 500، 600 و 700 درجه سانتی­گراد، روی زمینه فولادی اعمال شد. پوشش با استفاده از EDX، XRD، FTIR، سختی سنج و زبری سنج، مشخصه یابی شد. نتایج نشان داد که با تبخیر همزمان پودر گوگرد و ...

متن کامل

بررسی خواص ترمولومینسانس نانوساختار هیدروکسی ‌اپتایت آلاییده با یوروپیوم

Nano-structured hydroxyapatite doped with europium in different mole percentages of 1 to 5 have been synthesized using a hydrolysis route. Structural and thermoluminescence (TL) properties of the samples have been discussed in detail. Powder X-ray diffraction and scanning electron microscopy confirm the phase purity and nano structure nature of synthesized powder. The samples were irradiated by...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 2

صفحات  41- 50

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021