بررسی ویژگی های روان سنجی( پایایی، اعتبار و ساختار عاملی) مقیاس هوش هیجانی مارک دانیل

نویسندگان

  • حجت اله جاویدی استادیار، گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران.
  • مریم ایمان دار کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران
چکیده مقاله:

    این مطالعه با هدف بررسی ویژگی‌ای روان سنجی، پایایی، اعتبار و ساختار عاملی مقیاس هوش هیجانی مارک دانیل انجام شده است. نسخه فارسی این مقیاس به روش ترجمه (مستقیم و بالعکس) تهیه شد. این مقیاس، شامل 96 گویه و 8 عامل (سواد هیجانی، خود آگاهی، درون گرایی و برون گرایی، استقلال، مسئولیت پذیری، رهبری، مدیریت زمان، مدیریت ارتباط) است. نمونه مورد مطالعه 536 نفر از معلمان شهر شیراز هستند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تعداد 47 گویه که همبستگی معناداری با نمره کل نداشتند، حذف شدند و در نهایت، 49 گویه در 3 عامل دسته بندی شدند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برای الگوی 3 عاملی، برازشی مناسب نشان داد. ضرایب پایایی(آلفای کرونباخ) برای این 3 عامل 70/0 بود. نتایج حاکی است که این مقیاس از پایایی نسبتا بالایی برخوردار است که برای استفاده پژوهشگران آتی مناسب است. برای سنجش اعتبار همگرا و واگرا نیز از مقیاس هوش هیجانی پترایدز و فارنهام و مقیاس به زیستی روان شناختی ریف استفاده شد. نتایج ضمن تایید اعتبار همگرا بیانگر اعتبار واگرا نیز می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش هیجانی صفت- فرم کودکان : ساختار عاملی، پایایی، روایی

پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی – فرم کودکان، شامل پایایی, روایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش های تربیتی انجام شده است. حجم نمونه این پژوهش 343 دانش آموز ابتدایی پسر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مدارس دولتی شهر تهران و مشهد انتخاب شدند و با پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی مورد آزمون قرار گرفتند. نتای...

متن کامل

ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه‌بندی اختلال های رفتار مخرب ـ نسخه والدین

زمینه و هدف: اختلال رفتاری مخرب طبقه‌ای از اختلال­ های رفتاری است که با رفتار مزاحمت ­بار اجتماعی مشخص می‌شود و موجب ناراحتی دیگران می­شود. هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی و ویژگی­ های روان­ سنجی نسخه فارسی مقیاس درجه‌بندی اختلال­ های رفتار مخرب ـ نسخه والدین در میان دانش­ آموزان دوره اول مقطع ابتدایی بود. روش: 303 نفر (136 پسر و 167 دختر) از بین دانش ­آموزان دوره اول مقطع ابتدایی شهر بابلسر، ...

متن کامل

ویژگی¬های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان

ناامیدی، یا انتظارات منفی در مورد آینده، یک حالت هیجانی است که زیر مجموعه ی هیجان اصلی غم است، باعث افسردگی و درماندگی شده، انگیزه ی فرد را از بین می­برد و او را از تلاش کردن باز می­دارد.  هدف پژوهش حاضر، بررسی اعتبار و پایایی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان در جامعه ی ایرانی بود. بدین منظور، 244 نفر از دانش­آموزان 8 تا 15 ساله ی شهر تهران با مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان و مقیاس امید کودکان ...

متن کامل

بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس اهداف پیشرفت2×3: ساختار عاملی، پایایی و روایی

پژوهش حاضر با هدف بررسیویژگی­هایروان­سنجیمقیاس اهداف پیشرفت، شامل بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی،به منظورآماده­سازی آزمون برایپژوهش­های روانشناختی انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی- کاربردی است؛ نمونه پژوهش شامل400 دانش­آموز (148پسر و 252 دختر) دوره­ی متوسطه در رشته های ریاضی– فیزیک و تجربی بودکهباروشنمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدندوبامقیاس اهداف پیشرفت الیوت، موریاما و پکر...

متن کامل

ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی مقیاس دشواری در نظم بخشی هیجانی

. مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی مقیاس دشواری در نظمبخشی هیجانی (ders)، انجام شد. روش: جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بود که تعداد 363 نفر (182 دختر و 181 پسر) با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای، بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای دستیابی به هدف پژوهش، از نسخه فارسی مقیاس دشواری در نظمبخشی هیجانی و برای بررسی روایی ملاکی، از سیاههه...

متن کامل

ویژگی های روان سنجی (هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی) مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا

زمینه: مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا یکی از پرکاربردترین و رایج ترین مقیاس های اندازه گیری توانایی های زبانی کودکان در دنیا می باشد. این مقیاس برای کاربردهای آموزشی، بالینی و پژوهشی مفید است. هدف: در این پژوهش نسخه فارسی و بومی شده این مقیاس تهیه شده و ویژگی های روان سنجی آن مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش بر روی 180 نفر از کودکان 5،7،9 و 11 ساله شهر اصفهان در سال 1389 که به طور تص...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 26

صفحات  73- 88

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023