بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های تحقیق و توسعه محصولات هوایی (مطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران)

نویسندگان

  • ایمان پویایی دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت
  • ناهید نادری بنی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده مدیریت و حسابداری
چکیده مقاله:

موفقیت در پروژه های تحقیق و توسعه، موضوعی حائز اهمیت برای تیم مدیریتی شرکت ها می باشد، به نحوی که شناسائی عوامل موثر بر موفقیت این پروژه ها، می تواند در تدوین راهبردهای مناسب در سطح کلان و در سطح تک تک این پروژه ها به منظور تحقق حداکثری اهداف، موثر باشد و دید روشنی به مدیران و سازمان های درگیر در این فرایند، ارائه دهد تا از این طریق، احتمال موفقیت این پروژه ها را افزایش دهد. هدف اصلی از این تحقیق، تعیین رتبه عوامل کلیدی موفقیت پروژه های تحقیق و توسعه محصولات هوایی است. بدین منظور عوامل کلیدى موفقیت این پروژه ها از طریق مطالعه متون و مصاحبه با خبرگان این حوزه جمع آورى شد و با استفاده از پرسشنامه و آزمون فریدمن رتبه بندى شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شاغل در پروژه های تحقیق و توسعه صنایع هوایی کشور در سال 1395 است. حجم نمونه 182 نفر می باشد که تعداد 174 پرسشنامه برگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 68 سؤال 5 گزینه ای بر مبنای درجه بندی لیکرت استفاده شد. اعتبار و روایی این پرسشنامه، از طریق کسب نظر اساتید دانشگاهی و جمعی از خبرگان صنایع هوایی کشور مورد تائید قرار گرفت. به منظور تعیین پایایی پرسش نامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این پارامتر، معادل 0.954 محاسبه گردید. علاوه بر آن از روش بارهای عاملی به منظور نشان دادن روایی سازه و پایائی بهره گرفته شد که از این روش نیز، روائی و پایائی پرسش نامه تائید شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل "سبک مدیریت و رهبری" ، "منابع سازمانی"، "کارکنان"، "راهبرد"، "قابلیت های بازاریابی و مدیریت بازار"، "قابلیت های فناورانه"، "ساختار و فرآیندهای سازمانی"، "فرهنگ و ارزش های سازمانی" به ترتیب از اهمیت ویژه اى در موفقیت پروژه های تحقیق و توسعه محصولات هوایی برخوردار می باشند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران

 در شرایط کنونی ایران توسعه صادرات غیر نفتی از مهم‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل  کشور از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. واضح است که کشور پهناوری مانند ایران که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است، باید بتواند با تولید و صدور محصولات غیر نفتی در دنیا، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شود. یکی از این منابع معادن قابل توجهی از سنگ‌های تزئین...

متن کامل

عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی

محصولات و سیستم‌های پیچیده (CoPS )، نقش مهم و روزافزونی در فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها، صنایع و کشورها ایفا می‌کنند. در دو دهه گذشته با تغییرات گسترده در بازار و تکنولوژی، کشورهای پیشرفته صنعتی به سمت تولید و نوآوری در CoPS متمایل شده‌اند. در حال حاضر در اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور به طرح‌های کلان ملی همچون ساخت هواپیمای 150 نفره و ... اشاره شده است. این شرایط بیانگر لزوم بررسی ویژگی‌های اثر...

متن کامل

گونه شناسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت یکپارچه سازی دانش در پروژه های تولید و توسعه محصولات و سیستم های پیچیده (مورد مطالعه: صنایع هوایی ایران)

محصولات و سیستم­های پیچیده، نقش حیاتی در فرآیند توسعه کشورها خصوصاً در اقتصادهای نوظهور دارند. یکی از مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار بر موفقیت پروژه­ های تولید و توسعه محصولات و سیستم­های پیچیده، توانمندی یکپارچه­سازی دانش است. این توانمندی مستقیماً بر روی توانمندی نوآوری کشور تأثیر می ­گذارد و امکان پاسخ به­ موقع به تحولات محیط پویای جهانی را فراهم می­ آورد. در این پژوهش، با هدف گونه ­شناسی عوامل مؤث...

متن کامل

شناسائی و اولویت بندی ریسک های راهبردی «مطالعه موردی؛ شرکت هلدینگ توسعه صنایع ومعادن غدیر

ازآنجایی که سازمانهای هلدینگ در رشته های مختلف کسب و کار فعالیت م یکنند و با واحدها و فرایندهای گوناگونی سر و کار دارند،برنامه ریزی،کنترل وهدایت این اجزا در راستای تحقق اهداف هلدینگ از چالشهای بسیار مهم این دسته از سازما نها محسوب م یشود. ازاین حیث سازمان با ریسک های متعددی در مسیر رشد و راهبرد خود روبرو می باشد و جهت تمرکز بیشتر مدیران بر روی ریسک هایپراهمیت و پراحتمال تر لاز...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی نوعی انتقال دهان به دهان پیام توسط افراد است که از این طریق برخی از پیام های بازاریابی مربوط به شرکت، برند و یا محصولات شرکت از طریق ابزارهای رسانه ای عمومی (غالباً اینترنت) در سطح گسترده ای بین عموم جامعه منتشر می شود. موفقیت این نوع بازاریابی با توجه به پیچیدگی خاص آن؛ نیازمند توجه به عوامل متعددی است که پژوهش حاضر بدنبال شناسایی این عوامل و اولویت بندی آنهاست. در این پژوهش پ...

متن کامل

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در همکاریهای فناورانه مطالعه موردی : صنایع های تک کشور ایران

قرن بیست و یکم، قرنی است که در آن، تحولات عظیم علمی و فناورانه، باعث شده است تا کشورها و بنگاه های اقتصادی برای باقی ماندن در عرصه جهانی، به رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر بپردازند. درواقع، در جهانی که اقتصاد تحت تأثیر مسائل سیاسی و فناوریکی قرار دارد، چالش فراروی مدیران و سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) با توجه به محدودیت منابع، فشارها و تحریم های علمی، فناورانه و اقتصادی وعقب افتاد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره پاییز

صفحات  6- 24

تاریخ انتشار 2016-12-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023