بررسی و مقایسه درمان‌های ذهن آگاهی و ایماگوتراپی بر کاهش دل‌زدگی زناشویی در زوجین با همسر مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه

نویسندگان

  • شکوه بهشتی نژاد دانشجوی دکتری مشاوره و راهنمایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران
  • غلامرضا منشئی دانشیار،گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران
  • فلور خیاطان استادیار،گروه روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تأثیر درمان‌های ذهن‌آگاهی و ایماگوتراپی بر کاهش دل‌زدگی زناشویی در زوجین با همسر مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه در یک طرح نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام گرفت. جامعۀ این پژوهش شامل کلیه زوجین با همسر بیش‌فعالی/ نقص توجه مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. 45 زوج به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه درمان ذهن آگاهی (15 زوج)، درمان ایماگوتراپی (15 زوج) و کنترل (15 زوج) اختصاص یافتند. گروه آزمایش 1 در 8 جلسۀ 60 دقیقه‌ای درمان ذهن‌آگاهی و گروه آزمایش 2 در 10 جلسه 60 دقیقه‌ای درمان ایماگوتراپی شرکت کردند و در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری (سه‌ماهه) در متغیر دل‌زدگی زناشویی مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازع‌گیری های مکرر (آمیخته) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایش درمان ذهن‌آگاهی و درمان ایماگوتراپی با گروه کنترل در دل‌زدگی زناشویی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (001/0 ≥ P)، و این تأثیر در ایماگوتراپی بیشتر از ذهن آگاهی است. بنابراین درمان ذهن آگاهی و درمان ایماگوتراپی می‌توانند به‌عنوان روش‌های درمانی اثربخش برای کاهش دل‌زدگی زناشویی زوجین مورد استفاده قرار گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثربخشی حضور ذهن بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی

هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله به روش ذهن آگاهی بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه - بیش فعالی انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش مادران دارای فرزند بیش فعال مراجعه کننده به خانه‌های سلامت منطقه 21 شهرداری شهر تهران بود. نمونه مورد مطالعه شامل 24 مادر بود که به طور دردسترس انتخاب و ...

متن کامل

اثربخشی حضور ذهن بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی

هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله به روش ذهن آگاهی بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه - بیش فعالی انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش مادران دارای فرزند بیش فعال مراجعه کننده به خانه­های سلامت منطقه 21 شهرداری شهر تهران بود. نمونه مورد مطالعه شامل 24 مادر بود که به طور دردسترس انتخاب و...

متن کامل

مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و ایماگوتراپی بر رضایتمندی زناشویی زوجین

در دوره حیات خانوادگی، مرحله تازه آشنایی زوجین، مرحله تعدیل، هماهنگ‌سازی و انطباق با یکدیگر است و آن می‌تواند یکی از مراحلی باشد که زوجین کمترین میزان رضایت از یکدیگر را تجربه می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر تعیین و مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار (EFCT) و ایماگوتراپی (IRT) بر رضایتمندی زناشویی زوجین در سال‌های اولیه ازدواج بود. تعداد 24 زوج در این پژوهش شرکت کردند که در دو گروه آزمایش و کنترل ...

متن کامل

اثر بخشی مداخله به روش ذهن آگاهی بر کاهش استرس و دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه - بیش فعالی

مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی مداخله به روش ذهن آگاهی بر کاهش استرس و دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه - بیش فعالی و کاهش نشانه های این اختلال در کودکان انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش مادران دارای فرزند بیش فعال مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 21 شهرداری شهر تهران بودند. نمونه مورد ...

کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی

Introduction: Attention Deficit Disorder of adulthood is a common and weakening disorder which is often remain unknown and untreated because most people do not know it, moreover it include different phenotypes by passing of the time. The purpose of the study is to compare executive functions, life style and mental satisfaction of couples suffering from Attention Deficit Disorder with healthy co...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 2

صفحات  23- 44

تاریخ انتشار 2019-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023