بررسی و مقایسه فرسودگی شغلی در اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی و اعضای هیأت علمی دیگر رشته ها

نویسندگان

  • صدیقه صاحبی دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  • محمد حسین انصاری کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، سنجش و مقایسه فرسودگی شغلی در استادان تربیت بدنی و علوم ورزشی و استادان دیگر رشته‌هاست. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه‌های تهران،شهید بهشتی و علامه طباطبایی است. تعداد نمونه‌ها 65 نفر است که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای - تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه سنجش فرسودگی شغلی «ماسلاچ» است که روایی آن به تأیید متخصصان امر رسیده و نتایج آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی ضریب پایایی (81/0) را نشان می‌دهد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و آزمون‌های t مستقل،K-S ، رگرسیون خطی و یومن ویتنی استفاده شد. براساس نتایج فرسودگی شغلی در بین استادان تربیت بدنی پایین و در بین استادان غیرتربیت بدنی متوسط است و ارتباط معناداری بین فرسودگی شغلی این دو گروه دیده می‌شود. درضمن بین جنس و سابقه با فرسودگی شغلی ارتباطی دیده نشد، ولی سن و فرسودگی با هم رابطه معناداری دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اولویت فلسفه آموزشی و ذهنیت فلسفی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

هدف از پژوهش حاضر اولویت فلسفه آموزشی و ذهنیت فلسفی هیئات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران بود. ۱۵۰ پرسشنامه بطور تصادفی در بین اساتید هیأت علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های کشور (دولتی و آزاد اسلامی) توزیع و ۱۲۳ پاسخنامه ها جمع آوری شد که تنها ۹۸ پاسخنامه مورد تأیید نهایی قرار گرفت. دو پرسشنامه «ارزیابی اولویت فلسفی (ppa)» ساخته شده توسط وایز و بندی (۲۰۱۰) با آلفای کرونباخ ۰/۸۵۹ ...

متن کامل

نیازسنجی آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) اعضای هیأت علمی گروه‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها

نیازسنجی آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تعیین‌کنندة نیازهای مهارتی مقدماتی و تخصصی ICT منابع انسانی است. در این تحقیق نیازهای آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی اعضای هیأت علمی گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی بررسی شده است. اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامة محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن سنجیده شده بود، از نمونه‌های آماری که 29 نفر بودند، گردآوری و رتبه‌بندی شد. در ا...

متن کامل

نقش مدیریت تنوع در فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی نقش مدیریت تنوع در فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه­ های سراسر کشور بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و به روش میدانی انجام گرفته است. جامعة آماری این تحقیق برابر 400 نفر شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده­ ها وگروه­ های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه­ های سراسری کشور بوده است. حجم نمونه برابر با 133 بوده که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است....

متن کامل

بررسی جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری اعضای هیأت علمی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری اعضای هیأت علمی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران بود. روش انجام این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات میدانی بود. جامعة آماری تحقیق را کلیة اعضای هیأت علمی دانشکده اعم از مردان و زنان تشکیل می دادند. در تحقیق حاضر نمونه به صورت تمام شمار برابر با جامعه بود. برای جمع آوری اطلاعات ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 8

صفحات  -

تاریخ انتشار 2011-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023