بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گله گاوهای شیری با بهینه سازی سامانه تولید

نویسندگان

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گله گاوهای شیری با بهینه سازی سامانه تولید می باشد. تصمیم های بهینه جایگزینی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سود دامداری ها شناخته می شوند، که این تصمیمات بطور مستقیم تحت تاثیر نوسانات قیمت شیر، قیمت لاشه و هزینه جایگزینی قرار می گیرند. وقتی ارزش های کنونی جریانهای نقدینگی آینده گاو کنونی در جایگاه و جایگزینش محاسبه شود تصمیم بهینه، نگهداری آن حیوانی است که ارزش کنونی بیشتری دارد. تفاوت در ارزش های کنونی هر دو حیوان عایدی ناشی از نگهداری است که بیانگر سود اضافی از زمان نگهداری تا زمان بهینه جایگزینی آن است. تقریبا دو سال تولیدی طول می کشد تا یک گاو جایگزین بتواند هزینه های تولید و پرورش خود را به دامدار باز پس دهد و موجب افزایش درآمد و ایجاد سود شود. طول عمر زیاد باعث کاهش هزینه های جایگزینی در گله می شود و با افزایش فاصله تجدید نسل سن گله را به طرف گاوهای مسن تر و پیرتر تغییر می دهد. و از سویی دیگر میانگین تولید گله به دلیل افزایش نسبت گاوهایی که در دوره های شیردهی بالاتری قرار دارند افزایش می یابد. مواد و روش ها: در این بررسی به کمک زبان برنامه‌نویسی متلب برنامه‌ای برای شبیه‌سازی سامانه‌ی زیست اقتصادی گله‌ طراحی و سپس درآمدها و هزینه‌ها در سیستم برآورد گردید. همچنین به منظور تعیین عمر بهینه گله و نرخ جایگزینی از روش برنامه ریزی پویای احتمالی استفاده شد. علت استفاده از برنامه ریزی پویای احتمالی، طبیعت دینامیک و نیز عدم قطعیتهای موجود در مسئله می باشد. گاو شیری با متغیرهای حالت شامل دوره شیردهی، ظرفیت تولید شیر و حالات مختلف تأخیر در آبستن شدن تعریف گردید. در هر مرحله گاوهای شیری به‌وسیله متغیرهای وضیعتی شامل توان تولیدی در 3 سطح (کم تولید، متوسط و پر تولید) و عملکرد تولیدمثلی در 4 سطح با فاصله زایش 410، 450، 490 و 530 روز طبقه بندی شدند. به منظور بررسی اثر تغییر در مقادیر ورودی روی پاسخ مدل از تست حساسیت استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی نشان داد با افزایش قیمت تلیسه، تعداد کمتری گاو حذف می شود و عمر بهینه گله افزایش و نرخ جایگزینی پایین می آید. کاهش قیمت شیر به افزایش عمر بهینه گله و حذف کمتر گاوها منجر شد که مرتبط با نرخ پایین جایگزینی است. با افزایش فاکتور تنزیل (کاهش نرخ تنزیل) درصد گاوهای حذفی بالا رفته و عمر بهینه کاهش یافته و نرخ جایگزینی افزایش یافت. نتایج مدل در حالت عدم قطعیت سیستم تولید نشان داد هر پارامتری که سبب افزایش درصد جایگزینی می شود باعث کاهش میانگین عایدات ناشی از نگهداری حیوان RPO می شود. ارزشمندترین گاو گله گاوی است که بیشترین مقدار RPO را دارا است. ملاحظه گردید با بالا رفتن قیمت تلیسه، افزایش متوسط هزینه تغذیه، کاهش تولید متوسط گله، کاهش قیمت گوساله، کاهش قیمت شیر و کاهش قیمت گاو حذفی، عمر بهینه افزایش می یابد و تعداد گاو کمتری حذف می شود لذا ارزش نگهداری گاو موجود در گله بالاتر از حالتی می شود که قیمت تلیسه و هزینه تغذیه پایین و تولید متوسط گله، قیمت گوساله، قیمت شیر و قیمت گاو حذفی بالا است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تعیین مناسبترین سن جایگزینی گاوهای شیری استان اردبیل با استفاده از برنامه ریزی پویای احتمالی

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه تعیین مناسب‌ترین زمان جایگزینی گاوهای شیری با استفاده از مدل‌ برنامه‌ریزی‌ پویا در شرایط عدم قطعیت وضعیت سامانه تولید می‌باشد.یکی از مهمترین تصمیم‌های مدیریتی موثر بر سود دامداری، جایگزینی به موقع گاوشیری با تلیسه جوان است. اساس تصمیم گیری برای جایگزین کردن یک گاو شیری که چندین دوره شیردهی در گله تولید می نماید با یک تلیسه که به تازگی اولین زایش خود را پشت سر گذاش...

متن کامل

بررسی اثرات عوامل سامانه تولید بر بهره وری اقتصادی گله های شیری هلشتاین با استفاده از یک مدل شبیه سازی

با استفاده از روش تحلیل سیستم، سامانه اقتصادی گله گاو شیری به مؤلفه های درآمدی و هزینه ای تجزیه شده و هر کدام ازاین مؤلفه ها نیز به زیربخش های دیگری تقسیم گردیدند. سپس با بهره گیری از مدلهای موجود و به کمک برنامه نویسی رایانه ای نسبت به شبیه سازی یک مدل زیست ـ اقتصادی اقدام شد. در این شبیه سازی، اجزای درآمدی و هزینه ای سامانه تولید طوری به هم ارتباط داده شدند که تغییر در هر یک ازعوامل موجود، به...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  45- 62

تاریخ انتشار 2017-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023