بررسی چگونگی تحقق سیاست‌های آموزش و پرورش طی برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (1383-1379)

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی چگونگی تحقق سیاست‌های آموزش و پرورش شهر اهواز طی برنامه سوم توسعه (1383-1379) در مقطع متوسطه اجرا شده است. با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل اسناد، داده‌های مورد نیاز به روش مصاحبه نیمه باز و بررسی اسناد و مدارک (شاخص‌ها)، جمع‌آوری گردید. جامعه آماری شامل: مدیران ستادی، کارشناسان سازمان و ادارات آموزش و پرورش شهر اهواز می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که: الف- تغییرات و اصلاحات برنامه سوم توسعه در آموزش و پرورش شهر اهواز بر اساس ترکیبی از الگوی‌ برنامه‌ریزی شده، الگوی جدلی- سیاسی و الگوهای تکاملی، چرخه عمر سازمان، فرهنگی و شناخت اجتماعی بوده است. ب- میزان موفقیت و عملکرد آموزش و پرورش شهر اهواز در مقطع متوسطه طی برنامه سوم توسعه در سال آخر نسبت به سال اول در زمینه مؤلّفه‌های رقابت محور، مالی محور، عدالت محور و کیفیت محور مطلوب‌تر بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

یک الگوی تخصیص بهینه منابع چندبخشی برای برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران ( 1379-1383)

در این مقاله با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی پویای چند بخشی ، یک الگوی تخصیص بهینه منابع بین بخشهای اقتصادی ، که متضمن ایجاد حداکثر رفاه اجتماعی می باشد ، برای برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران ، طراحی شده است . در تحقیق حاضر، اقتصاد کشور در 5 بخش کشاورزی ، صنایع و معادن ، نفت و گاز ، ساختمان و خدمات تلفیق گردیده است . محدودیتهایی که در مدل لحاظ شده اند ، عبارتند از...

15 صفحه اول

تحلیلی بر سیاست‌های توسعه روستایی در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران

در دهه‌های اخیر، نظام برنامه‌ریزی در سطح جهانی به علت پویایی ذاتی جوامع انسانی و ناکارآمدی نظریه‌ها در حل چالش‌ها، شاهد تغییر مفهوم اندیشه توسعه بوده است. بازاندیشی فکری توسعه، ارزیابی چارچوب مفهومی نظریه‌های برنامه‌ریزی در عرصه توسعه روستایی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. بنابراین در این مقاله سعی شد سیاست‌های توسعه روستایی برنامه ششم (توسعه) مبتنی بر اندیشه فرانوگرایی مورد ارزیابی قرار گیرد. روش ...

متن کامل

موانع تحقق نگرش برنامه‌ریزی فضایی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

امروزه، نگاه فضایی به توسعه در سطوح ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی از چنان اهمیتی برخوردار است که غالب کشورها در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خود به آن توجه ویژه‌ای دارند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل محتوای مجموعه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از منظر برنامه‌ریزی فضایی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش سند برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران1390-1394 است...

متن کامل

Biol. Pharm. Bull. 30(8) 1379—1383 (2007)

not only cancer cells but also normal cells. Because these drugs are not specifically selective for cancer cells, patients suffer from adverse side effects due to the loss of healthy cells. Therefore, it is important to reduce such side effects caused by anti-cancer drugs. DNA damage induces signal transduction pathways called checkpoints, which delay cell cycle progression and permit repair of...

متن کامل

توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی .محمدحسین پناهی

ربع پایانی قرن بیستم با پدیده چرخش فرهنگی، به همراه پدیده پسامدرنیته و پساساختارگرایی، هم در بُعد واقعیت اجتماعی و هم در بُعد تحلیل اجتماعی، مصادف بوده است. این چرخش نه‌تنها نشان‌دهنده اهمیت یافتن بیش‌ازپیش نقش فرهنگ در زندگی انسان‌ها و در علوم انسانی و اجتماعی است، بلکه نشان‌دهنده فهم درست‌تر و عمیق‌تر از نقش و قدرت فرهنگ در انواع ساحت‌های زندگی بشری و تحلیل اجتماعی است، که مدت‌ها تحت‌الشعاع عام...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 4

صفحات  47- 72

تاریخ انتشار 2008-03-18

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021