بهبود عملکرد و خصوصیات کیفی چای (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) با بهینه‌سازی کاربرد کود نیتروژن و آب آبیاری

نویسندگان

چکیده مقاله:

سابفه و هدف: شاخساره‌های گیاه چای قسمت قابل برداشت (محصول) بوته‌های چای بوده و به‌عنوان عوامل کلیدی تعیین کننده‌ی کیفیت چای در نظر گرفته می‌شوند که حداقل به میزان 70 درصد در ساختار کیفیت نوشابه‌ی چای، موثر هستند. آب و کود نیتروژنی مهم‌ترین نهاده‌های کشاورزی در تولید برگ‌ها و شاخساره‌های چای هستند و در تعیین میزان کیفیت و بازارپسندی آن نقش مهمی بر عهده دارند. کیفیت چای نیز به سطوح نیتروژن، پلی‌فنل‌ها و کافیین اجزای تشکیل دهنده‌ی شاخساره‌های چای به شدت وابسته است. در این پژوهش تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژنی و آب آبیاری بر عملکرد و برخی از شاخص‌های کیفی شاخساره‌های چای برای اولین مرتبه در ایستگاه تحقیقات چای فشالم فومن در استان گیلان بررسی شد. مواد و روش‌ها: به‌منظور بررسی و بهینه‌سازی کاربرد کود نیتروژنی و آب آبیاری بر عملکرد و برخی از شاخص‌های کیفی برگ سبز چای، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده نواری در قالب طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی (با استفاده از روش آبیاری بارانی تک شاخه‌ای) به مدت سه سال (1387 تا 1389) در ایستگاه تحقیقات چای فشالم فومن در استان گیلان انجام شد. تیمارها شامل شش سطح کود نیتروژنی صفر، 100، 200، 300 ، 400 و 500 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و پنج سطح آب آبیاری بودند. برنامه‌ریزی آبیاری با استفاده از پایش رطوبت در عمق توسعه‌ی ریشه به‌صورت هفته‌ای دو بار و با استفاده از روش انعکاس‌سنجی زمانی و معادله بیلان رطوبتی انجام شد. در این آزمایش، وزن برگ سبز برداشت شده در هر کرت اندازه‌گیری و با استفاده از ضریب 5/22 درصد به عملکرد چای فرآوری شده تبدیل گردید. هم‌چنین عوامل موثر بر کیفیت چای نظیر مقدار کل نیتروژن موجود در برگ سوم شاخساره‌ی فعال و برخی از خصوصیات کیفی نظیر درصد کافیین، درصد مواد جامد محلول در آب (عصاره آبی) و درصد پلی‌فنل‌های موجود در شاخساره‌های برداشت‌شده در شاخص سه چین برداشت (فصول بهار، تابستان و پاییز) اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که افزایش کاربرد کود نیتروژنی در دو تقسیط (اواخر اردیبهشت و اواسط تیر) باعث کاهش سطح کیفی چای و انجام آبیاری کامل طی ماه‌های خشک (تیر و مرداد) موجب افزایش عملکرد چای می‌شود. مصرف کود نیتروژنی به میزان 300 تا 350 کیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاری کامل (3424 مترمکعب آب آبیاری) منجر به افزایش دو برابری عملکرد نسبت به شرایط بدون آبیاری گردید. در عوض، افزایش مقدار کود نیتروژنی باعث کاهش میزان پلی‌فنل‌ها و مواد جامد محلول در آب و افزایش میزان کافیین و نیتروژن موجود در شاخساره‌های چای گردید. تاثیر آبیاری بر بهبود وضعیت کیفی شاخساره‌های چای فقط در فصل تابستان مشاهده شد. نتیجه‌گیری: به‌منظور حفظ تعادل بین عملکرد و کیفیت چای تولیدی و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی، برای شرایط آبیاری کامل، کاربرد 200 تا 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و در شرایط دیم کاربرد 100 تا 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار توصیه می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تغییرات کمی و کیفی پلی فنل اکسیدازها در ضمن رشد و نمو گیاه چای Camellia sinensis( L) O. Kuntze

فعالیت پلی اکسیدازی ( PPO ) گیاه چای در ارقام دارجیلینگ - آسام - شوروی - و صد به صورت ماهانه و در طی یک سال به طور کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت . در 3 برگ اول سر شاخه روند فعالیت آنزیم از بهار تا زمستان در کلیه ارقام مورد بررسی یک سیر صعودی داشت و از برگ اول تا سوم افزایش می یافت . ظهور نوارهای پلی فنل اکسیدازی برگ چای بر روی ژل های پلی آکریل آمید ( PAGE ) که با استفاده از DL - DOPA صورت گرف...

متن کامل

بررسی تغییرات فصلی برخی از ترکیبات فنلی در دو کلون چای (Camellia sinensis (L.) O Kuntze).

گیاه چای (Camellia sinensise L.) یکی از مهم‌ترین منابع برای مطالعه ترکیبات فعال زیستی است. عواملی نظیر: نوع کلون‌ها، فصل برداشت، شرایط کشت و سن برگ‌های چای، به عنوان عوامل تأثیرگذار در کیفیت چای شناخته می‌شوند. در پژوهش حاضر، شاخساره‌های چای شامل یک جوانه رأسی و دو برگ مجاور دو کلون چای (کلون‌های 100 و 451)، از مرکز تحقیقات چای کشور جمع‌آوری شد و پس از عصاره‌گیری، محتوای فنل، فلاونول، فلاونوئید...

متن کامل

بررسی تغییرات کمی و کیفی پلی فنل اکسیدازها در ضمن رشد و نمو گیاه چای camellia sinensis( l) o. kuntze

فعالیت پلی اکسیدازی ( ppo ) گیاه چای در ارقام دارجیلینگ - آسام - شوروی - و صد به صورت ماهانه و در طی یک سال به طور کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت . در 3 برگ اول سر شاخه روند فعالیت آنزیم از بهار تا زمستان در کلیه ارقام مورد بررسی یک سیر صعودی داشت و از برگ اول تا سوم افزایش می یافت . ظهور نوارهای پلی فنل اکسیدازی برگ چای بر روی ژل های پلی آکریل آمید ( page ) که با استفاده از dl - dopa صورت گرف...

متن کامل

Diverse Colletotrichum species cause anthracnose of tea plants (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) in China

Anthracnose caused by Colletotrichum is one of the most severe diseases that can afflict Camellia sinensis. However, research on the diversity and geographical distribution of Colletotrichum in China remain limited. In this study, 106 Colletotrichum isolates were collected from diseased leaves of Ca. sinensis cultivated in the 15 main tea production provinces in China. Multi-locus phylogenetic ...

متن کامل

Subcellular Localization of Galloylated Catechins in Tea Plants [Camellia sinensis (L.) O. Kuntze] Assessed via Immunohistochemistry

Galloylated catechins, as the main secondary metabolites in the tea plant, including (-)-epigallocatechin-3-gallate and (-)-epicatechin-3-gallate, comprise approximately three-quarters of all the tea plant catechins and have stronger effects than non-galloylated catechins, both on the product quality in tea processing and the pharmacological efficacy to human beings. The subcellular localizatio...

متن کامل

Shoot epicatechin and epigallocatechin contents respond to water stress in tea [Camellia sinensis (L.) O. Kuntze].

An experiment was conducted to determine the association of tea catechins to water stress in tea, with the objective of determining their suitability as indicators for predicting drought tolerance in tea (Camellia sinensis). The study consisted of six tea clones (BBK 35, TRFK 6/8, TRFK 76/1, TRFK 395/2, TRFK 31/30, and TRFK 311/287) and four levels of soil water content (38, 30, 22, and 14% v/v...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره 1

صفحات  1- 16

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023