بهره‌گیری از سیاستهای طرف تقاضا در اخلاق کسب و کار

نویسندگان

  • جواد جاسبی دانشکده مدیریت و اقتصاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده مقاله:

حدوداً سه دهه است که مباحث اخلاقی بنحو گسترده در رشته مدیریت مورد بحث قرار گرفته است. در اخلاق کسب و کار، سیاست‌هایی که سازمان‌های مختلف  باید بکار گیرند ، به نحوی که مقید به قیود اخلاقی باشند به بحث گذاشته شده است.  معمولا سیاست‌هایی که در حال حاضر به انحا گوناگونی نظیر مالیات سبز توصیه و اجرا می شود ناظر به طرف عرضه است. در این مقاله ، مکتب فایده گرایی قاعده محور برای نشان دادن اهمیت جامعه مدنی و بهره گیری از رویکرد تقاضا محور به منظور نهادینه سازی استاندارد های اخلاقی در سازمان‌ها بکار گرفته شده است. بنا بر آموزه های این مکتب، انجام و ترک افعالی که اگر به صورت قاعده در آیند  یبیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنجِ بیشترین شهروندان را به همراه خواهند داشت ؛ اخلاقا موجه است. با پیش چشم قرار دادن آموزه های فایده گرایانه ، نقش مشتری در اتخاذ سیاست‌های طرف عرضه نشان داده شده است. در خاتمه، در راستای نقد سیاست های حاکم بر روند اخلاقی سازی کسب و کار مبتنی بر کنترلِ نظام عرضه کنونی،  پیشنهاداتی جهت نهادینه سازی سیاستهای طرف عرضه در سازمان‌ها مطرح شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهره گیری از سیاستهای طرف تقاضا در اخلاق کسب و کار

حدوداً سه دهه است که مباحث اخلاقی بنحو گسترده در رشته مدیریت مورد بحث قرار گرفته است. در اخلاق کسب و کار، سیاست هایی که سازمان های مختلف  باید بکار گیرند ، به نحوی که مقید به قیود اخلاقی باشند به بحث گذاشته شده است.  معمولا سیاست هایی که در حال حاضر به انحا گوناگونی نظیر مالیات سبز توصیه و اجرا می شود ناظر به طرف عرضه است. در این مقاله ، مکتب فایده گرایی قاعده محور برای نشان دادن اهمیت جامعه مدن...

متن کامل

اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار (اخلاق کسب و کار یا کسب و کار اخلاقی)

محیط کسب و کار در اقتصاد از مهم­ترین بسترهای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. در اقتصاد و بویژه اقتصاد اسلامی، این محیط می‌بایست از ملاحظات و ملازمات اخلاقی برخوردار باشد. در این مقاله با دو نگاه کارکردی و فراکارکردی به مقوله اخلاق در کسب و کار و ذکر مصادیق و نمونه‌های آن، به تبیین بیشتر جایگاه اخلاق در اقتصاد اسلامی اشاره می‌شود. آموزه‌های اخلاقی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آموزه‌هایی ...

متن کامل

سنجش اخلاق بر اساس مدل شبکه‌ای فازی از اخلاق کسب و کار

زمینه: اخلاق کسب و کار عبارتست از آنچه که در محیط کسب و کار به عنوان رفتار خوب و بد افراد شناخته می‌شود. تکنیک‌های مختلفی به منظور سنجش اخلاق کسب و کار مورد استفاده قرار گرفته‌اند که رایج‌ترین آنان سنخ‌شناسی جو اخلاقی می‌باشد. مقاله حاضر به دنبال ارائه‌ی الگویی به منظور سنجش اخلاق کسب و کار بوده است. روش: با مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان 24 مؤلفه اصلی اخلاق کسب و کار شناسایی شده. سپس این...

متن کامل

سنخ شناسی التزام رهبران کارآفرین به اخلاق کسب و کار

در قرن 21 اهمیت پای بندی رهبران کارآفرین به اخلاق کسب وکار به دلیل وقوع رسوایی‌های اقتصادی اخیر، همچون انرون و پارمالات بیشتر شده است. نظر به نقش کنونی کارآفرینان در ایجاد اشتغال و تولید محصولات نوآورانه و ضرورت درک ماهیت رسوایی‌های مذکور، پژوهش کیفی حاضر با روش تحلیل مضمون به کنکاش در ماهیت پایبندی رهبران کارآفرین ایرانی به اخلاق کسب‌وکار می‌پردازد. مؤلفان تلاش کردند تا تجربیات مشارکت‌کنندگان ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1390  شماره 6

صفحات  11- 16

تاریخ انتشار 2011-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023