بیماری سفیدک پودری یونجه

نویسندگان

  • وهجو, وحید ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
چکیده مقاله:

حاتم‌زاده،م. و رهجو، و. 1392. بیماری سفیدک پودری یونجه. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 2(2): 17-12. سفیدک پودری یکی از بیماری‌های مهم یونجه در بسیاری از مناطق کشور به شمار می‌آید. قارچ Leveillula taurica که مهمترین عامل این بیماری است، در مناطق گرم و خشک دنیا انتشار داشته و دامنه میزبانی وسیعی دارد. مناسب‌ترین روش مدیریت بیماری شناسایی و کاشت ارقام مقاوم یا نیمه‌مقاوم است. بر اساس آزمایش‌ ارقام انجام شده در ایران، Codi و قره‌یونجه نیمه‌مقاوم، بمی نیمه‌حساس، همدانی‌121 و همدانی122 حساس و Simertchenskava, Diablorde, Ranger و مهاجران بسیارحساس تشخیص داده شده‌اند. بنابراین ارقام نیمه‌مقاوم Codi و قره‌یونجه را برای مدیریت این بیماری می‌توان مورد استفاده قرار داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بیماری سفیدک پودری چغندر

نصراصفهانی، م. و کریم‌خواه، م. ع. 1392. بیماری سفیدک پودری چغندر. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 2(2):37- 30. بیماری سفیدک پودری چغندر ناشی از قارچ Erysiphe polygoni در استان اصفهان روی چغندر لبویی، در مناطق سردسیر به طور همه‌گیر و روی چغندر علوفه‌ای با شدت کمتری شیوع دارد. مطالعه و شناسایی بیمارگر نشان داده که آسکوکارپ آن در اواخر فصل به صورت نقاط زرد رنگ، سپس قهوه‌ای روشن تا تیره و سیاه رنگ کروی...

متن کامل

بررسی بیماری سفیدک پودری درختان بلوط در جنگل های ارسباران

سفیدک پودری، جدی ترین بیماری اندام های سبز درختان بلوط در جهان می باشد که شدت آن با توجه به گونة قارچ عامل و گونة درخت میزبان متفاوت است. این بیماری در جنگلهای ارسباران بسیار شایع بوده و درختان بلوط مستقر در این جنگلها را تحت تأثیر قرار می دهد. براساس منابع موجود، دست کم 15 گونه قارچ عامل بیماری سفیدک پودری از روی حدود 92 گونه از درختان جنس Quercus در سطح جهان گزارش گردیده است. در این تحقیق، با...

متن کامل

امکان استفاده از مهارگرهای ارگانیک درمدیریت بیماری سفیدک پودری خیار

در این تحقیق اثر قارچ‌کش‌های ارگانیک بیکربنات پتاسیم (کالیبان SP 85%) و سی‌جی-تری (میلدیوکیور SL 83%) در کنترل سفیدک پودری خیار بررسی شد. نتایج نشان داد که کالیبان 5، 7 و 10 در هزار به ترتیب با کاهش بیماری به مقدار 8/34، 2/57 و 6/59 درصد در مزرعه و 4/55، 5/59 و 64 درصد در گلخانه نسبت به شاهد قادر به رقابت با قارچ‌کش مرجع دینوکاپ (کاراتان WP 25/18%) 5/2 در هزار نبود. در تلفیق کالیبان با قارچ‌کش‌...

متن کامل

روش انتخاب اکوتیپ‌های یونجه مقاوم به بیماری سفیدک کرکی

     رهجو، و.، حاتم‌زاده، م.، ماهرخ، ع. و مفیدیان، س. م. ع. 1392. روش انتخاب اکوتیپ‌های یونجه مقاوم به بیماری سفیدک کرکی. دانش بیماری‌شناسی‌گیاهی 3(1):61-54. یکی از عوامل کاهش عملکرد یونجه بیماری سفیدک کرکی ناشی از شبه‌قارچ‌‌ Peronospora trifoliorum است. این بیماری در شرایط مساعد در فصل بهار و چین اول یونجه شیوع می‌یابد و باعث زرد و خشک شدن برگهای یونجه می-شود. برای انتخاب اکوتیپ‌های مقاوم ب...

متن کامل

امکان استفاده از مهارگرهای ارگانیک درمدیریت بیماری سفیدک پودری خیار

در این تحقیق اثر قارچ کش های ارگانیک بیکربنات پتاسیم (کالیبان sp 85%) و سی جی-تری (میلدیوکیور sl 83%) در کنترل سفیدک پودری خیار بررسی شد. نتایج نشان داد که کالیبان 5، 7 و 10 در هزار به ترتیب با کاهش بیماری به مقدار 8/34، 2/57 و 6/59 درصد در مزرعه و 4/55، 5/59 و 64 درصد در گلخانه نسبت به شاهد قادر به رقابت با قارچ کش مرجع دینوکاپ (کاراتان wp 25/18%) 5/2 در هزار نبود. در تلفیق کالیبان با قارچ کش ...

متن کامل

تعیین دفعات سمپاشی با قارچ‌کش تری‌دیمورف برای کنترل بیماری سفیدک پودری چغندرقند

بیماری سفیدک پودری چغندرقند باعث کاهش عملکرد کمی و کیفی محصول می‌گردد. به منظور بررسی اثر قارچ‌کش تری‌دیمورف در کاهش خسارت بیماری، پنج تیمار صفر تا چهار مرتبه سمپاشی با سه رقم تجارتی چغندرقند به نام‌های 7233، PP22 و رسول به صورت طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار، طی سال‌های 1384-1383 در دو منطقه کرمانشاه و مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت. از سم تری‌دیمورف برای مبارزه با...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 2

صفحات  12- 17

تاریخ انتشار 2013-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023