تأثیر آموزش مدیریت تنیدگی مبتنی بر روی‌آورد شناختی- رفتاری بر بهبود رابطه والد- کودک و بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان کم توان ذهنی

نویسندگان

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: تولد یک کودک کم ­توان ذهنی، به‌عنوان یک بحران می‌تواند تأثیرات نامطلوبی بر مادران داشته و آنها را تحت تنش‌های جسمی، روانی، و اجتماعی قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر تأثیر آموزش مدیریت تنیدگی مبتنی بر روی‌آورد شناختی- رفتاری بر بهبود رابطه والد- کودک و بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان کم‌توان ذهنی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مادران کودکان کم‌توان ذهنی شهرستان رشت در سال 1395 بوده است که از این تعداد نمونه‌ای به حجم 28 نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس ارزیابی رابطه مادر- کودک رابرت و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف استفاده شد. برای گروه­ آزمایش، آموزش مدیریت تنیدگی مبتنی بر روی‌آورد شناختی- رفتاری در 10 جلسه 45 دقیقه‌ای برگزار شد، درحالی‌که گروه­ گواه هیچ­گونه مداخله‌ای را دریافت نکرد. یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مدیریت تنیدگی توانسته مؤلفه‌های حمایت بیش‌ازحد، سهل‌گیری بیش‌ازحد، و طرد مربوط به رابطه مادر- کودک را کاهش، و مؤلفه پذیرش را افزایش ‌دهد و همچنین بهزیستی روان‌شناختی را در مادران کودکان کم‌توان ذهنی افزایش ‌دهد (001/0>P ). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، آموزش مدیریت تنیدگی یکی از کارآمدترین روش‌های درمانگری است که در کاهش تنیدگیی و بهبود بهزیستی ‌روان‌شناختی مادران کودکان کم‌توان ذهنی مؤثر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر آموزش مدیریت تنیدگی مبتنی بر روی آورد شناختی- رفتاری بر بهبود رابطه والد- کودک و بهزیستی روان شناختی مادران کودکان کم توان ذهنی

زمینه و هدف: تولد یک کودک کم ­توان ذهنی، به عنوان یک بحران می تواند تأثیرات نامطلوبی بر مادران داشته و آنها را تحت تنش های جسمی، روانی، و اجتماعی قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر تأثیر آموزش مدیریت تنیدگی مبتنی بر روی آورد شناختی- رفتاری بر بهبود رابطه والد- کودک و بهزیستی روان شناختی مادران کودکان کم توان ذهنی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آم...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر مشکلات رفتاری کودک و فقدان لذت‌جویی مادران دارای کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر

مقدمه: تولد و حضور کودکی با کم توانی ذهنی در هر خانواده‌ای، می‌تواند رویدادی نامطلوب و چالش‌زا تلقی گردد که احتمالا تنیدگی و سرخوردگی و احساس غم و نومیدی را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی فرزند پروری مثبت  بر مشکلات رفتاری کودک و فقدان لذت جویی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی آموزش پذیر انجام گرفت. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه ک...

متن کامل

تأثیر گشتالت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر گشتالت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی مادران دارای کودک کم توان ذهنی بود. روش پژوهش از نوع نیمه‏آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی مادران دارای کودک کم توان ذهنی مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر اردبیل در 94-1393 تشکیل می دادند که با توجه به محدودیت های موجود در نمونه گیری، ابتدا از میان این مراکز یک م...

تأثیر درمان بهزیستی روان‌شناختی بر تحمل آشفتگی در مادران کودکان کم توان ذهنی

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی و پایداری تأثیر درمان بهزیستی روان‌شناختی بر تحمل آشفتگی در مادران کودکان کم توان ذهنی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مادران کودکان کم توان شهر تهران در سال 99- 1398 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 30  نفر از آنا...

متن کامل

اثر بخشی آموزش صبر بر امید و بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان کم توان ذهنی

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش صبر بر بهزیستی روانشناختی و امید در مادران کودکان کم¬توان ذهنی است. روش نمونه گیری در دسترس و جایگزینی تصادفی است. آزمودنی¬های تحقیق 20 نفر از مادران کودکان کم توان ذهنی شهر تهران می¬باشند که ابتدا مقیاس سنجش صبر بین 100 نفر از مادران کودکان کم¬توان ذهنی توزیع شد و سپس 20 نفر از کسانی که در مقیاس سنجش صبر، نمرات پایین تری ( برحسب آلفای کرونباخ محاسبه شده در...

15 صفحه اول

تأثیر راهبردهای مقابله با تنیدگی بر رضایت زناشویی و تنیدگی والدین کودکان کم توان ذهنی

زمینه و هدف: نگهداری کودک کم‌توان ذهنی برای خانواده بسیار تنش ­آور است و گاهی منجر به تعارضات زناشویی می‌شود. این پژوهش با هدف تأثیر آموزش شیوه‌های مقابله با تنیدگی بر روی رضایت زناشویی و تنیدگی والدین کودکان کم‌توان ذهنی انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع نیمه ­آزمایشی و به‌صورت پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمامی والدین دانش آموزان کم‌توان ذهنی مقطع ابتدایی در سال تحص...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  59- 71

تاریخ انتشار 2016-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023