رهبر کرباسدهی, فاطمه

دانشجوی کارشناسی ارشد

[ 1 ] - مقایسه تنیدگی‌شغلی و رضایت‌شغلی در معلمان دانش‌آموزان با کم‌توانی‌ذهنی و معلمان دانش‌آموزان عادی

Background: Teaching the students with intellectual disability always needs so much energy and motivation. The present research has been fulfilled with the objective of evaluation of the occupational stress and occupational satisfaction among the teachers of students with intellectual disability and teachers of regular students. Method: This causal-comparative research has been performed on ...

[ 2 ] - تاثیر آموزش شناختی- رفتاری مدیریت خشم بر بازداری پاسخ دانش‌آموزان با اختلال سلوک

Background: Conduct disorder is one of the most common psychiatric disorders among students so the purpose of the present research was to determine the effect of cognitive-behavior anger management training on response inhibition in students with conduct disorder. Method: This study is a quasi-experimental with pre-test/post-test and a control group. The sample of study consists of 24 high sch...

[ 3 ] - تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر خودتوانمندسازی اجتماعی و ناگویی هیجانی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری ویژه

Background: Specific learning disability is one of the most common disorders in school children. These children usually have problems in various areas such as attention, cognition and alexithymia. The purpose of the present research was to determine the effect of social skills training on social self- empowerment and alexithymia in students with specific learning disabilities. Method: This stud...

[ 4 ] - Alexithymia and Personality Factors Among Students With and Without Autism Spectrum Disorder

Objectives: Autism Spectrum Disorder (ASD), is a group of neurodevelopmental disorders associated with -diverse communicative problems and Asperger’s syndrome. The aim of this study was to compare alexithymia and personality factors in students with and without ASD. Methods: In this study 120 male students with and without ASD were included. All the students were from Rasht city, studyin...

[ 5 ] - سنجش و اولویت‌بندی نیازهای والدین دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/ فزون‌کنشی

زمینه و هدف: اختلال نارسایی‌توجه/ فزون‌کنشی یک اختلال روان‌پزشکی است که در دوره کودکی ظاهر شده و از شایع‌ترین اختلال‌های دوران کودکی است. هدف از پژوهش حاضر سنجش و اولویت‌بندی نیازهای والدین دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/ فزون‌کنشی است. روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمامی والدین دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی شهرستان رشت در سال تحصیلی ...

[ 6 ] - تأثیر آموزش مدیریت تنیدگی مبتنی بر روی‌آورد شناختی- رفتاری بر بهبود رابطه والد- کودک و بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان کم توان ذهنی

زمینه و هدف: تولد یک کودک کم ­توان ذهنی، به‌عنوان یک بحران می‌تواند تأثیرات نامطلوبی بر مادران داشته و آنها را تحت تنش‌های جسمی، روانی، و اجتماعی قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر تأثیر آموزش مدیریت تنیدگی مبتنی بر روی‌آورد شناختی- رفتاری بر بهبود رابطه والد- کودک و بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان کم‌توان ذهنی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آم...

[ 7 ] - مقایسه مهارت‌های عصب‌شناختی و اجتماعی دانش‌آموزان با و بدون نارسایی حساب

مقدمه: دانش‌آموزان نارساحساب با عوامل تنش‌زای متعدد جسمی و روانی مواجه هستند که منجر به کاهش کیفیت زندگی آنان می‌شود. با توجه به ارتباط    مهارت­های عصب‌شناختی و اجتماعی با نارسایی حساب، هدف پژوهش حاضر مقایسه مهارت­های عصب‌شناختی و اجتماعی دانش‌آموزان با و بدون نارسایی حساب بود. روش: طرح پژوهش حاضر علی-مقایسه­ای بود و نمونه این پژوهش 100 دانش­آموز پسر با و بدون نارسایی حساب شهرستان رشت در سال ت...

[ 8 ] - The Effect of Self-Regulation Empowerment Program Training on Academic Anxiety of Students with Specific Learning Disorder

Background: Students with specific learning disorder are faced with various physical and psychological stressful factors, that affect their quality of life. Considering the relationship between academic anxiety and self-regulation, as one of the methods capable of assisting students with specific learning disorder is self-regulation empowerment training. The current study aimed at determining t...

[ 9 ] - اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب‌آوری روان شناختی و توانمندی اجتماعی دانش‌آموزان با نشانه‌های افسردگی

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب‌آوری روان شناختی و توانمندی اجتماعی دانش‌آموزان با نشانه‌های افسردگی بود. طرح تحقیق نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 28 دانش‌آموز مبتلا به نشانه‌های افسردگی پایه ده تا دوازده دوره متوسطه شهرستان رشت در سال تحصیلی 98- 1397 بودند که به طور در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل...

[ 10 ] - Mental Health of Diabetic Patients during Coronavirus 2019 Epidemic

Coronavirus 2019 is a type of viral pneumonia that broke out in Wuhan, China in December 2019 and is now spreading rapidly worldwide. The World Health Organization (WHO) has said in a statement that the virus has caused a public health emergency around the world. On the other hand, people with underlying diseases such as diabetes, heart disease or autoimmunity are more exposed to severe consequ...