× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش قصه‌گویی بر رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانش‌آموزان پرخاشگر

نویسندگان

  • فهیمه ایمن خواه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
  • محبوبه طاهر استادیار گروه روان شناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
  • هما فلاح سراوانی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

رفتار پرخاشگرانه در کودکان، مشکل متداولی است که در همه جای دنیا نیاز به توجه فزاینده‌ای دارد و پژوهش درباره راه‌حل‌های مؤثر، ضروری به نظر می‌رسد. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی مربوط به محیط مدرسه و کلاس درس با روش قصه-گویی بر بهبود رفتارهای اجتماعی و کاهش احساس تنهایی دانش‌آموزان پرخاشگر بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس-آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر پایه سوم و چهارم دارای رفتار پرخاشگرانه دبستان‌های شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 بودند که از بین آنها نمونه‌ای به حجم 30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. اطلاعات موردنیاز در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های سنجش رفتار اجتماعی فرم معلم آشر و کاسدی، احساس تنهایی آشر و ویلر، و پرخاشگری اهواز زاهدی و نجاریان جمع‌آوری شد. به افراد گروه آزمایش طی 8 جلسه مهارت‌های اجتماعی به شیوه قصه‌گویی آموزش داده شد، درحالی‌که شرکت‌کنندگان گروه گواه آموزشی دریافت نکردند. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک‌متغیره و چندمتغیره نشان داد استفاده از آموزش مهارت‌های اجتماعی مربوط به مدرسه و کلاس درس با روش قصه‌گویی باعث بهبود نمره کل رفتارهای اجتماعی و کاهش احساس تنهایی دانش‌آموزان پرخاشگر شده است. بر اساس این نتایج می‌توان گفت که از آموزش مهارت‌های اجتماعی به روش قصه‌گویی می‌توان به عنوان برنامه مداخله‌ای جهت ارتقاء روابط با همسالان و کاهش احساس تنهایی دانش‌آموزان پرخاشگر استفاده کرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پژوهش حاضر با هدف، بررسی میزان اثربخشی قصه‌گویی بر افزایش مهارت‌های اجتماعی و بهبود رابطه کودک با والد کودکان پیش‌دبستانی انجام شده است. این پژوهش از نوع آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و گزینش تصادفی بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، 60 کودک پیش دبستانی (30 دختر و 30 پسر) از مناطق شمال و جنوب تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی د...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان بود که به روش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان‌های شهرستان لنگرود (963 نفر) بودند. نمونه پژوهش تعداد 32 نفر از این دانش‌آموزان به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار اندازه‌گیری مقیاس سنج...

میزان رو به افزایش فرار دختران از خانه، نشان‌دهنده لزوم مطالعه بیشتر این پدیده و بررسی علمی با رویکرد مداخله‌ای برای درمان آن است. هدف مطالعه‌ حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های روانی-اجتماعی بر افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش احساس تنهایی در دختران فراری ارجاع‌شده به مراکز ارشاد سازمان بهزیستی استان اصفهان بوده‌است.این مطالعه یک پژوهش نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش آزمون و...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان بود که به روش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان‌های شهرستان لنگرود (963 نفر) بودند. نمونه پژوهش تعداد 32 نفر از این دانش‌آموزان به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار اندازه‌گیری مقیاس سنج...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کفایت اجتماعی در قالب مدل چهار بعدی کفایت اجتماعی فلنر بود. 40 دانش‌آموز ضعیف در عملکرد تحصیلی (معدل تحصیلی زیر 12) در دو گروه مساوی آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. ابتدا از هر گروه پیش آزمون به عمل آمد. سپس به گروه آزمایشی مهارت‌های اجتماعی در 12 جلسه آموزش داده شد و در پایان از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. دو ماه بعد از هر دو گروه آزمون پیگیر...

Background: Since one of the serious problems in students with aggressive behaviors is insufficiency about deficiency in social skills, thus current research aims to study the effectiveness of social skills training via cognitive-behavioral method to increase social skills in students with aggressive Behavior. Method: Method of the research is experimental and research design is pretest, post...