تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر کمرویی نوجوانان

نویسندگان

  • داریوش مهرافزون دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات البرز
  • علیرضا جعفری عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، گروه روانشناسی، زنجان. ایران
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر بمنظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر کمرویی نوجوانان صورت گرفت. بدین منظور از بین کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی که در سال تحصیلی 88-87 در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند، تعداد 36 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و از طریق اجرای چک لیست رفتاری کمرویی بعنوان دانش آموزان کمرو شناسایی و انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه شامل 18 نفر) قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش طی 4 هفته، هر هفته دو جلسه 60- 40 دقیقه¬ای تحت آموزش مهارت های مثبت اندیشی قرار گرفتند و چک لیست رفتاری کمرویی بعنوان ابزار پژوهش در هر دو گروه در جلسه اول، جلسه آخر و1 ماه پس از اتمام دوره آموزشی مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده باتوجه به فرضیه های پژوهش با آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. داده های بدست آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن بود که در متغیرهای وابستگی، تنهایی، بی تفاوتی، کناره گیری و انفعالی، بین گروه آزمایش وگواه تفاوت معنی داری وجود دارد و فقط در خرده مقیاس طردشدگی تفاوت معناداری میان دو گروه مشاهده نشد. نتایج بدست آمده نشان داد که آموزش مهارتهای مثبت اندیشی موجب کاهش نمره کمرویی دانش آموزان گروه آزمایش شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر فرسودگی شغلی پرستاران

مقدمه: پرستاران به دلیل مواجهه با استرس های فیزیکی، روانی و هیجانی در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند که می‌تواند باعث ایجاد اختلالات جسمی, روحی و روانی برای فرد شاغل و تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بر فرد و جامعه گردد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی به عنوان یک مداخله‌ی روانشناسی بر فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان روان‌پزشکی رازی تهران می‌باشد. روش‌ها: مطالعه حاضر از...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر شادکامی دانشجویان

چکیده: این مطالعه به بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر شادکامی دانشجویان پرداخته است. در این پژوهش، با بهره گیری از یک طرح تجربی دو گروهی، 30 آزمودنی دختر دانشجو از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف انتخاب شدند.این دانشجویان به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند.جایگزینی این دو گروه به صورت تصادفی بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. داده های به دست آمده برای آزمون ...

15 صفحه اول

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی ومؤلفه های آن(وابستگی، تنهایی، کناره گیری، طرد شدگی، بی تفاوتی وانفعالی) در دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهر ملکشاهی بود که در سال تحصیلی 89-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل  50 نفر از دانش آموزان بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ای  انتخاب و به دو گروه  25 نفره تقسیم شدند. طرح تحقیق تجربی  از نوع  پیش آزم...

متن کامل

تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر کیفیت زندگی و افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان پسر بزهکار

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مثبت نگری بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در نوجوانان پسرکانون اصلاح و تربیت شهرستان زاهدان بود. جامعه آماری را 41 پسر ساکن در کانون اصلاح و تربیت در سال 1392 با گستره سنی 18-12 سال شهر زاهدان تشکیل دادند. نمونه به روش سرشماری انتخاب شدند و به طور جفتی همتا شدند و سپس در دو گروه آزمایش (21 نفر) و گروه گواه (20 نفر) به روش تصادفی جایگزین شد...

اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر کاهش زورگویی و افزایش استقلال عاطفی نوجوانان شهر طبس

زورگویی پدیده‌ای ضداجتماعی است که باید با آن برخورد کرد. گرچه چندین مداخله‌ی ضد زورگویی وجود دارد که در کاهش زورگویی تأثیر دارند، اما مداخلات پیچیده‌تر و منظم‌تر تأثیر بیشتری نسبت به تغییرات آموزشی صرف دارند. لذا پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر کاهش زورگویی و افزایش استقلال عاطفی نوجوانان شهر طبس انجام شد. پژوهش حاضر از نیمه آزمایشی  از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون دوگروهی است. جا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 20

صفحات  12- 20

تاریخ انتشار 2014-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023