تأثیر آموزه های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس

نویسندگان

چکیده مقاله:

داشتن نیروی انسانی توانمند و آشنا به آموزه‌های تربیتی سرمایه‌ای گرانسنگ برای سازمان‌ها به شمار می‌آید. از جمله مؤثر در بروز توانمندسازی کارکنان‌، آموزش آموزه‌های تربیتی قرآن کریم می‌باشد. سازمان‌های توانمند با واگذاری وظایف خود به افراد جنبه‌های توانمندسازی را اعطاء می‌کنند. هدف از مطالعه حاضر تأثیر آموزه‌های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی−ورزشی شهرداری قدس می‌باشد. روش پژوهشی از نظر نوع هدف، کاربردی و نیمه آزمایشی می‌باشد. با توجه به حجم جامعه آماری (50 نفر) مطابق جدول کرجسی نمونه مورد مطالعه به اندازه 43 نفر از کارکنان سازمان یاد شده محاسبه شد. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده، ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی نیروی انسانی اسپریتزر (1995) برای سنجش چهار بعد توانمندسازی استفاده گردید که ضریب پایایی پرسشنامه توانمند سازی 81/0 می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که آموزش آموزه‌های تربیتی قرآن کریم موجب افزایش ابعاد توانمندسازی کارکنان می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نگاهی به آموزه های تربیتی در قرآن

قرآن­ کریم منشور کمال بشریت در همه عرصه­ هاست. این کتاب همه آموزه­ های عرشی پیش از خود را دربرداشته و تمامی تعالیم لازم برای سعادت دنیوی و اخروی  بشر را بر فراز عصرها و نسل­ ها ارائه می ­دهد. هر یک از سوره­ های قرآن کریم با ظرافت و لطافت نکته­ های تربیتی، روانشناختی و زیباشناختیِ بسیار دقیق دارد. قرآن دارای مضامین بنیادی نیز در مورد تربیت انسان است. سوره ­های فرقان و لقمان از جمله مهم ­ترین سوره...

متن کامل

ارائه الگوی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان های فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

مقدمه و هدف پژوهش: توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک های موثر برای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی کارکنان در راستای اهداف سازمانی است. در این پژوهش تلاش شده است تا با یک رویکرد کاربردی به مفهوم توانمند سازی کارکنان به توضیح و تبیین ابعاد این مفهوم پرداخته و ابعاد، مؤلفه­های توانمندسازی را در سازمان های فرهنگی در قالب یک مدل مفهومی معرفی نماییم. روش پژوهش: از...

متن کامل

ارائه الگوی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

مقدمه و هدف پژوهش: توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک‌های موثر برای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی‌های فردی و گروهی کارکنان در راستای اهداف سازمانی است. در این پژوهش تلاش شده است تا با یک رویکرد کاربردی به مفهوم توانمند سازی کارکنان به توضیح و تبیین ابعاد این مفهوم پرداخته و ابعاد، مؤلفه­های توانمندسازی را در سازمان‌های فرهنگی در قالب یک مدل مفهومی معرفی نماییم. روش پژوهش: از...

متن کامل

ارزش بنیادین در نظام تربیتی قرآن کریم

«ارزش‌شناسی» یکی از موضوعات مهم فلسفه تعلیم و تربیت است که به روش تعقلی و استدلالی، یا بر اساس عقل و یا بر اساس عقل مستفاد از وحی در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این نوشتار، نقش توحید در ارزش‌شناسی فلسفه تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‌های قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است بر اساس آیات قرآن کریم، تنها اعمال متقین در دایره ارزش قرار می‌گیرد و حد ن...

متن کامل

روش تربیتی مقایسه‌ای در قرآن کریم

روش تربیتی مقایسه‌ای از پرکاربردترین روش‌های تربیت در قرآن کریم است. در این روش مربی نخست به بیان تقابل دو موضوع متضاد و ذکر نتایج آن می‌پردازد و در مرحله بعد، به مقایسه دو طرف تقابل می‌پردازد و با مراجعه به دیگر آیات مشابه تبیین دقیقی از دو طرفِ موضوع ارائه کرده، زمینه سنجش و انتخابِ آگاهانه و آزادانه را برای متربیان فراهم می‌کند. این پژوهش با بررسی آیات تقابلی قرآن مانند توحید و شرک، فجور و تقو...

متن کامل

بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد کارکنان شهرداری رباط کریم

امروزه سازمانها به کارکنانی نیاز دارند که بتوانند در شرایط و محیط های متفاوت ، بهترین عملکرد را داشته باشند با توجه به محیط های متفاوت و فرهنگ های گوناگون در کشور و حتی تفاوت خرده فرهنگهای داخل یک شهر ، سازمانها در پی کارکنانی هستند که با فرهنگهای دیگر آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگها به طور مناسب ارتباط برقرار کنند. این مهارت هوش فرهنگی نام دارد، هوش فرهنگی ، قابلیت داشتن نقش موثر در...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 12

صفحات  157- 176

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023