فاطمه عزیزآبادی فراهانی

استادیار،گروه مدیریت امور فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[ 1 ] - جایگاه و نقش خانواده‏ی ‏دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران در تولید سرمایه ‏ی ‏فرهنگی ایشان از بُعد تجسّد یافته

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر جایگاه و نقش خانواده‏ی ‏دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران در تولید سرمایه‏ی ‏فرهنگی ایشان از بُعد تجسّد یافته می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی می باشد و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی – پیمایشی است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانه‏ای - میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. روش پژوهش: با توجه به هدف و موضوع پژوهش جامعۀ آماری،...

[ 2 ] - مقایسه نظرات نخبگان و مجریان در خصوص الزامات آموزش سواد رسانه‌ای (با رویکرد فرهنگی) به دانش آموزان ابتدایی

مقدمه و هدف پژوهش: در دهه های اخیر، استفاده بی رویه کودکان از رسانه های نوین زنگ هشدار نفوذ فرهنگ غرب را در کشورمان به صدا درآورده است.با عنایت به کنترل پذیری محدود ، محدودیت گریزی و گریزناپذیری استفاده از این رسانه ها به نظر می رسد تنها راه حل بنیادین ، آموزش شیوه استفاده مناسب از انواع محتواهای رسانه های نوین باشد. در این تحقیق، با هدف تحقّق زمینه های اجماع نظرات میان نخبگان ومجریان و افزایش ا...

[ 3 ] - تاثیر اشتغال زنان بر رضایتمندی جنسی ایشان در خانواده

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه تغییر در الگوی زندگی، ارزشها و افزایش سطح تحصیلات زنان، تمایل آنان به حضور پررنگ در عرصه‌های اقتصادی را دو چندان نموده است. اشتغال زنان در مسائل اقتصادی مسائلی را مطرح کرده است که بدلیل اهمیت، موضوع پژوهشهای متعددی قرار گرفته است. این مقاله با هدف شناخت تاثیر اشتغال زنان بررضایتمندی جنسی ایشان در خانواده انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی از نوع علی- مقایسه‌...

[ 4 ] - وضعیت فرهنگی برنامه‌های ورزشی شبکه ورزش با تاکید بر جهانی شدن

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از حوزه هایی که رسانه نقش پررنگی در انعکاس آن برای مخاطبان دارد، ورزش و پدیده‌های مربوط به آن است. رسانه‌ها از جمله عوامل اصلی زمینه ساز جهانی شدن بوده و به عنوان عوامل انتقال دهنده فرهنگ شناخته می‌شوند؛ لذا شناخت و تشخیص عملکرد برنامه‌های ورزشی در حوزه فرهنگ با توجه به مقوله جهانی شدن بیش از پیش احساس می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت فرهنگی برنامه‌های ورزشی شبکه ورزش ب...

[ 5 ] - طراحی الگوی توسعه سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی

سرمایه فرهنگی مفهوم نسبتا جدیدی است که امروزه از عوامل توسعه پایدار شناخته شده است. بعلت اهمیت نهاد خانواده در جامعه ایرانی و تغییرات فرهنگی این نهادِ تاثیرگذار بر توسعه فرهنگی، توسعه سرمایه فرهنگی خانواده بعنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، می تواند تاثیرات شگرفی در توسعه و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه ایرانی داشته و این تحول مثبت، مسیر رسیدن به توسعه پایدار را تسهیل کند. این مقاله در رابطه با پژو...

[ 6 ] - آینده پژوهی سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی به روش مدل سازی

آینده پژوهی فراتر از پیش‌بینی و به معنی هنرِ شکل دادن به آینده ‌است؛ به آن شکل که آینده را می‌خواهیم. امروزه تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه های زندگی، افزایش روز افزون وابستگی متقابل کشورها و ملل، تمرکز زدایی جوامع و نهادهای موجود که بدلیل گسترش فناوری اطلاعات شتاب بیشتری یافته است، تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر، لزوم درک بهتر از ...

[ 7 ] - بررسی راهکارهای توسعه آموزش‌های فرهنگی از طریق بازی‌های رایانه‌ای با تأکید بر گیمیفیکشن

این تحقیق کوشش دارد، فارغ از نگاه آسیب‌شناسی به بازی‌های رایانه‌ای، راه‌کارهای توسعه آموزش‌های فرهنگی از طریق بازی رایانه‌ای با تأکید بر گیمیفیکیشن را بررسی نماید. این روش به معنای استفاده از شیوه‌های بازی در محیط‌های غیر مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای است که از جدیدترین شیوه‌های مورداستفاده کمپانی‌های بزرگ دنیا است. از میان نظریه‌های یادگیری، نظریه یادگیری مشاهده‌ای بندورا به‌عنوان نظریه محوری و ...

[ 8 ] - ارائه الگوی مدیریت اطلاعات فرهنگی در سازمانها و مراکز فرهنگی ایران

هدف پژوهش حاضرارائه الگوی مطلوب مدیریت اطلاعات فرهنگی جهت یکپارچه سازی اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر نوع داده­ها، تلفیقی (کمی و کیفی) و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحب نظران حوزه مدیریت فرهنگی و مدیریت اطلاعات بویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند که تعداد 30 نفر از ...

[ 9 ] - تأثیر آموزه های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس

داشتن نیروی انسانی توانمند و آشنا به آموزه‌های تربیتی سرمایه‌ای گرانسنگ برای سازمان‌ها به شمار می‌آید. از جمله مؤثر در بروز توانمندسازی کارکنان‌، آموزش آموزه‌های تربیتی قرآن کریم می‌باشد. سازمان‌های توانمند با واگذاری وظایف خود به افراد جنبه‌های توانمندسازی را اعطاء می‌کنند. هدف از مطالعه حاضر تأثیر آموزه‌های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی−ورزشی شهرداری قدس می‌باشد. روش پ...

[ 10 ] - ارائه الگوی مطلوب شهر خلاق در کلانشهر تهران

شهر خلاق مرکز نوآوری، خلاقیت و تبدیل ایده به ثروت قلمداد می شود و داشتن چنین شهری آرزوی ایده آل جوامع برتر می باشد. از منظری دیگر طراحی مداوم ایده های تازه و نوآوری عناصر اصلی رقابتی در عصر جهانی شدن هستند. حرکت به سمت ایجاد و تحقق شهر خلاق در توسعه اقتصادی بسیار ضروری است. بنابراین، ارائه مدل شهر خلاق در 22 منطقه شهری تهران یکی از اولویت‌‌ها و هدف اصلی است که با بهره مندی از داده های ثانویه، ت...

[ 11 ] - طراحی مدل آمیخته بازاریابی گردشگری با تاکید بر وفاداری ذینفعان

پژوهش حاضر به منظور طراحی مدل آمیخته بازاریابی گردشگری با رویکرد وفاداری ذینفعان در کلان شهر تهران انجام پذیرفت. بر هیمن اساس محقق به دنبال پاسخ به این سوال ها می‌باشد که: آمیخته بازاریابی گردشگری شامل چه ابعادی بوده و آیا ابعاد آمیخته بازاریابی گردشگری بر وفاداری ذینفعان تاثیر دارد؟.روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی تأییدی است. جامعه آماری در بخش کیفی و کمی شامل کلیه افراد فعال در حوزه گردشگری ...

[ 12 ] - شناسایی ابعاد دینداری و تاثیرگذاری آن برپایبندی جوانان تهرانی از دو بُعد اعتقادی و تجربی

این پژوهش به شناسایی و تبیین ابعاد دینداری و تاثیرگذاری آن برپایبندی جوانان تهرانی به ارزشهای دینی از دو بُعد اعتقادی و تجربی پرداخته است. جمعیت نمونه آماری این پژوهش را جوانان تهرانی زن و مرد(18 تا 33سال) از مناطق 22 گانه استان تهران با تحصیلات دیپلم تا دکتری تشکیل میدهند. این مطالعه یک نوع پژوهش کمی از نوع پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات آن از طریق پرسشنامه بوده است. این پژوهش دارا...