تأثیر احساس نابرابری جنسیتی بر سرمایه اجتماعی زنان تحصیلکرده شهر اصفهان

نویسندگان

چکیده مقاله:

            افزایش تحصیلات، ورود به حوزه اشتغال، بالا رفتن آگاهی و مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی، از عواملی است که احساس و باور آنان به نابرابر بودن شرایط را در جامعه فراهم می‌آورد؛ احساسی که می‌تواند فرصت‏ها و عرصه‏های اجتماعی را به عنوان کالای فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی که سرمایه اجتماعی نام دارد، تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش با هدف چگونگی تأثیر احساس نابرابری جنسیتی بر وضعیت سرمایه اجتماعی زنان تحصیلکرده شهر اصفهان انجام شده است. مبانی نظری متغیرها و پارامترهای این پژوهش، بر مبنای نظریات چافتز، بلوم برگ و پیر بوردیو تدوین شده است. روش این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه محقق ساخته، دارای قابلیت اعتماد و اعتبار است. جامعه آماری پژوهش، زنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، شش منطقه از مناطق چهارده‌گانه شهر اصفهان است. حجم نمونه 385 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران به‌دست آمده است. با استفاده از نرم‏افزار spss برای آزمون فرضیات و تحلیل داده‏ها، از ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است که بین احساس نابرابری اجتماعی، نابرابری خانوادگی و احساس نابرابری اقتصادی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنادار آماری وجود دارد.   

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسیتی و به‌زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام

به‌زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام در تلاقی ابعاد احساس نابرابری جنسیتی در راستای توجه به سلامت و به‌زیستی در جامعه، در این پژوهش، رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسیتی با به-زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام بررسی شد. روش پژوهش پیمایشی، بر اساس طرح مقطعی بود و اطلاعات مورد نیاز به‌وسیلة توزیع پرسشنامه در بین 597 نفر از زنان شهر ایلام گردآوری شد. یافته‌ها بیان‌کنندة آن بود که پاسخگویان از احساس نابرابری ج...

متن کامل

تأثیر شکاف جنسیتی بر رفتار انتخاباتی زنان در شهر اصفهان

تأثیر شکاف‌های جنسیتی بر رفتار انتخاباتی عموماً در قالب سه الگوی شکاف سنتی، همگرایی و تجدید نظرطلبانه صورتبندی شده اند. این مقاله با استفاده از روش پیمایشی و جمع‌آوری داده از بین 230 نفر زن و مرد در شرایط رأی‌دهی در شهر اصفهان، نشان داد که اولاً الگوی شکاف جنسیتی سنتی یا محافظه کارتر بودن زنان نسبت به مردان در این جامعه آماری تفوق داشته است. ثانیاً تأثیر این شکاف جنسیتی سنتی در جامعه آماری زنان یک...

متن کامل

تحلیلی بر عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر نابرابری جنسیتی(مطالعه ی زنان متاهل 49-20 سال شهر اصفهان)

امروزه شاهد تغییر و تحولاتی در خواسته ها و نیازهای زنان جامعه هستیم که این خواسته ها در جهت احقاق حقوق از دست رفته ی آنها و دستیابی به عدالت جنسیتی است. تحقیق حاضر با هدف مطالعه ی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر نابرابری جنسیتی، انجام شده است و متغیرهایی مثل ایدئولوژی مردسالاری، باورهای قالبی جنسیتی، جامعه پذیری جنسیتی و... مورد بررسی قرارگرفته اند. در این تحقیق از نظریه های نابرابری جنسیتی فمنیس...

متن کامل

بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی بر پایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان منطقه 1 شهر کرمانشاه

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر پایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان منطقه 1 شهر کرمانشاه انجام شده است . امروزه یکی از مباحث مهم نابرابری ها ، مسئله نابرابری جنسیتی است. در جامعه ای که مردسالاری بر آن حاکم بوده و مردان از موقعیت مسلط برخوردار باشند ، زنان از نظر شرایط اشتغال ، درآمد تحصیل و سایر مولفه های تشکیل دهنده اجتماعی به مراتب از مردان پایین تر هستند . باتوجه به این که دختران و...

بررسی رابطه ابعاد احساس نابرابری های جنسیتی بر سلامت روانی زنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی شهر همدان

چکیده مقدمه: اگر هدف کلیه سیاستهای اجتماعی رفاه جامعه باشد،کلید ورود به رفاه جامعه ابتدا امید به زندگی مناسب و سالم و سپس کیفیت زندگی است. در پیشرفت و توسعه یک جامعه عوامل مختلفی از قبیل: عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و... نقش دارند و مهم تر از آن این است که تمامی عوامل یا ساختار های کلان موقعی خوب عمل می کنند که افراد درون ساختارها از سلامتی جسمی، روانی و اجتماعی مطلوب و مناسبی برخو...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 2

صفحات  77- 90

تاریخ انتشار 2015-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023