تأثیر اسید جیبرلیک، دما و کشت جنین بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر در گونه‌های مختلف زرشک (Berberis spp.)

نویسندگان

  • دهداری, مسعود گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
چکیده مقاله:

Medicinal barberry plants, belong to Berberidaceae family. Seeds of barberry have long period dormancy. Therefore, overcome to seed dormancy and increasing germination rate of seeds due to different methods will be useful. In this regard, two separate experiments were designed. In the first experiment, effect of different levels of Gibberellic acid (0, 600 and 900 mg.l-1 at 8˚C) and temperatures (25 (control), 10 and 5 °C at 50 days) in a factorial experiment based on the completely randomized design with three replications and in the second experiment, effect of different nutrition concentrations of MS medium (full strength MS, 1/2MS and 1/4 MS) in a completely randomized design with three replications on embryo culture of four native species of barberry (Berberis integrima, B. vulgaris, B. crataegina and B. orthootrys) were investigated. Based on the results obtained from the first experiment, chilling treated seeds showed the greatest effect (88%) on seed germination in comparison with gibberellic acid treatment. The results of the second experiment showed that the best MS concentration for embryo culture was full strength MS medium with%100 seed germination in four above mentioned barberry species after 2-3 days. In general, the best method to overcome barberry seed dormancy was an embryo culture in full-strength MS nutrition.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر تیمارهای سولفوریک اسید، جیبرلیک اسید و دما بر جوانه زنی بذر سیکاس (Cycas revolute L.)

   سیکاس گیاهی با قدمت طولانی بوده و با داشتن برگ های شانه ای زیبا، امروزه از گیاهان زینتی پر طرفدار در علم باغبانی و طراحی محیط به شمار می رود، از آن جا که تنها شیوه تکثیر تجاری این گیاه از طریق بذر بوده و بذرهای آن به دلیل داشتن چندین ساز وکار خفتگی نظیر پوسته سخت و مواد بازدارنده، جوانه زنی کند و نا منظمی دارند. بنابراین تعیین ترکیب تیماری مناسب جهت تسریع دوره پس رسی و یا کاهش مدت زمان جوانه...

متن کامل

تأثیر اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، و نیترات پتاسیم بر جوانه‌زنیِ بذر سه گونۀ زالزالک بومی ایران

در این تحقیق، با توجه به مشکلات جوانه‌زنیِ بذر زالزالک، روش‌های گوناگون تیمار بذر قبل از کاشت آزمایش شد. پیش‌تیمارها با استفاده از اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، و نیترات پتاسیم، انجام شد. گونه‌های بررسی‌شده عبارت‌اند از: C. babakhanloui، Crataegus aminii، و C. persica که هر سه مورد از گونه‌های انحصاری ایران‌به‌شمار می‌روند. برای بررسی، آزمایش‌ها با سه بار تکرار، که هر تکرار 30 بذر را شامل می‌شد، ...

متن کامل

تأثیر جیبرلیک و سالیسیلیک اسید بر شاخصهای جوانه زنی و آنزیمهای آنتی اکسیدان بذر انیسون تحت تأثیر دگرآسیبی چهار گونه علف هرز

به منظور بررسی تأثیر هورمون‌های جیبرلیک و سالیسیلیک ‌اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاه دارویی انیسون تحت تأثیر عصاره‌آبی چهار گونه علف‌هرز ازمک (Cardaria draba)، آلاله‌وحشی (Ranunculus arvensis)، کاهو ‌وحشی (Lactuca virosa)، و بی‌تیراخ (Galium aparine) با غلظت 25 گرم در لیتر آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با چهار تکرار در سال 1394 در آزمایشگاه علوم بذر دانشکده کشاورزی د...

متن کامل

تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف

سابقه و هدف: گیاهان دارویی از جمله گیاهان مهم اقتصادی هستند که به صورت خام یا فرآوری شده در طب سنتی یا مدرن صنعتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در حال حاضر این تقاضای روزافزون سبب برداشت بی‌رویه و نامناسب این گیاهان گردیده است که ماحصل آن تخریب زیستگاه‌های طبیعی این گیاهان و قرار گرفتن تعدادی از آن‌ها در معرض خطر انقراض و نابودی می‌باشد. از این‌رو برای جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه از این گیا...

متن کامل

تکثیر زرشک بیدانه ( berberis vulgaris l.) به روش کشت بافت

جنس زرشک دارای بیش از 660 گونه است که فقط یک نوع آن یعنی زرشک بی دانه (berberis vulgaris var. asperma) به عنوان محصول باغی در ایران پرورش می یابد. در این تحقیق اثر تنظیم کننده های مختلف رشد گیاهی در ریزازدیادی زرشک بی دانه مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش بصورت چهار آزمایش مجزا صورت گرفت و آزمایشات بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. از جوانه های جانبی استریل شده به عنوان ریزنمون...

بررسی اثر عصارهآبی زرشک (Berberis integerrima) بر رشد بافت استخوانی جنین موش کوچک آزمایشگاهی‌نژاد Balb/c

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر عصاره میوه زرشک در روزهای حساس بارداری بر رشد و نمو جنین و شاخص‌های هیستومورفومتریک بافت استخوان جنین موش است. تعداد 20 سر موش باردار سوری به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه شاهد هیچ تزریقی نداشتند. گروه شم آب مقطر و گروه‌های تجربی عصاره زرشک را در مقادیر 4 میلی گرم بر کیلوگرم (تجربی 4) و 40 میلی‌گرم بر کیلوگرم (تجربی 40) در روزهای 7، 8 و 9 بارداری به‌صورت تزری...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  27- 37

تاریخ انتشار 2016-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023