امین میرشکاری

دانشگاه یاسوج

[ 1 ] - ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در تعدادی از توده‌های سیاه‌دانه

سابقه و هدف: سیاه‌دانه یکی از گیاهان دارویی مهم و ارزشمندی است که علاوه بر خودرو بودن این گیاه، به سبب کاربرد فراوان آن در صنایع داروسازی، در نقاط مختلف ایران به میزان فراوانی کشت می‌شود اما عوامل محدودکننده محیطی می‌توانند تأثیر نامطلوبی بر رشد و تولید آن داشته باشند. خشکی یکی از مهمترین بازدارنده‌های تولید گیاهان در بسیاری از مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا و ایران است. تولید و پتانسیل سیاه‌دانه نی...

[ 2 ] - بررسی اثرات محلول‌پاشی کلریدکلسیم روی برگ و میوه بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی میوه خربزه درختی (Carica papaya L. cv. Eksotika II) در مرحله پس از برداشت

به‌منظور ارزیابی تأثیر روش محلول‌پاشی کلریدکلسیم بر کیفیت میوه خربزه درختی (Carica papaya L. cv. Eksotika II) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل کلرید کلسیم با غلظت‌های (صفر، 5/0، 1، 5/1 و2 درصد) و روش محلول‌پاشی (برگی، میوه‌ای و برگ + میوه) اجرا گردید. محلول‌پاشی 21 روز پس از مرحله گلدهی شروع شده و هر دو هفته یک بار طی شش نوبت ادامه یافت. مقدار کلسیم، منیزیم، ...

[ 3 ] - تأثیر اسید جیبرلیک، دما و کشت جنین بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر در گونه‌های مختلف زرشک (Berberis spp.)

Medicinal barberry plants, belong to Berberidaceae family. Seeds of barberry have long period dormancy. Therefore, overcome to seed dormancy and increasing germination rate of seeds due to different methods will be useful. In this regard, two separate experiments were designed. In the first experiment, effect of different levels of Gibberellic acid (0, 600 and 900 mg.l-1 at 8˚C) and temperature...