تأثیر افزایش طول روز با شدت‌های مختلف نور مکمل بر عملکرد کمی و کیفی رز شاخه بریده رقم ‏‎‘Dolce vita’‎

نویسندگان

  • علی خدیوی دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
  • علیرضا خالقی استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
  • لیلا شاه کرم دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
  • موسی سلگی دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
چکیده

به منظور بررسی تأثیر افزایش طول روز و شدت نور در طی پاییز و زمستان بر عملکرد کمی و کیفی رز شاخه‌بریده رقم ‘Dolce vita’، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تکرار انجام شد. بوته‌های رز به مدت یک دورۀ گلدهی تحت تیمار افزایش طول روز تا 16 ساعت با شش سطح از شدت نور شامل صفر، 85، 170، 255 و 340 µmol m-2 s-1 با استفاده از لامپ بخار سدیم و 85 µmol m-2 s-1 با استفاده از لامپ LED قرار گرفتند. شاخص‌های مهم عملکرد کمی و کیفی از جمله طول شاخه، قطر ساقه، مدت زمان لازم برای برداشت گل، تعداد جوانه گل بعدی، کیفیت ظاهری و عمر گلجایی تحت تأثیر تیمارهای نور مکمل قرار گرفتند. با استفاده از نور مکمل به‌طور میانگین مدت زمان لازم برای برداشت گل شاخه‌بریده حدود 5 روز نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. بیشترین تعداد جوانه گل در شدت نور 85 µmol m-2 s-1با استفاده از لامپ بخار سدیم مشاهد شد. در بسیاری از صفات از جمله ارتفاع بوته و طول شاخه، قطر ساقه در زیر گل، تعداد برگ، طول و عرض برگ، وزن تر و خشک ساقه، شاخص کیفیت گل و عمر پس از برداشت، بهترین تیمار، افزایش طول مدت روشنایی با شدت نور 340 µmol m-2 s-1بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کنترل رشد باکتری‌های ساقه گل‌های شاخه بریده رز (‘Dolce vita’) با استفاده از مواد نگهدارنده

Due to the economic importance of longevity of cut flowers, this study was conducted to evaluate the effect of nano-silver, silver thiosulfate, hydroxyl quinoline and a natural compound, thymol, on vase life and number of bacteria in cut stem ends of Rose flowers cv. Dolce vita. Cut flowers were transferred to laboratory at 22 ± 1ºC temperature and 60 ± 5% relative humidity. Cut flowers were ...

متن کامل

تأثیر بسترهای مختلف کاشت در گلخانه بر عملکرد و کیفیت گل رز شاخه بریده رقم ‘Maroussia’

One of the main factors of an aggregate hydroponic system is to use a suitable plant media with local origin. Thus the objective of this research was to study the possibility of replacement of cocopeat as an imported material with local materials and the effects of such media on the growth and flowering characteristics of Rosa hybrida cv. Maroussia. A randomized complete blocks design experimen...

متن کامل

تأثیر سولفات آلومینیوم و بازبرش شاخه بر ماندگاری و کیفیت رز شاخه ‌بریده رقم وارلون

این پژوهش با هدف بررسی سطوح مختلف سولفات آلومینیوم در محلول نگهدارنده همراه با برش مجدد شاخه بر ماندگاری گل شاخه‌بریده رز رقم وارلون در گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام گرفت. گل‌های شاخه ‌بریده رز از پایه‌های مادری دوساله برداشت شده و تحت تیمار محلول سولفات آلومینیوم با غلظت‌های (0، 100، 150 و 200 میلی‌گرم در لیتر) و برش مجدد شاخه در 2 سطح (بازبرش و بدون برش) قرار گرفتند. در طول...

متن کامل

تأثیر بسترهای مختلف کاشت در گلخانه بر عملکرد و کیفیت گل رز شاخه بریده رقم ‘maroussia’

یکی از مهم ترین نیازهای سیستم های هیدروپونیک دارای بستر، شناسایی یک بستر کاشت مناسب با استفاده از ترکیبات محلی (قابل دسترس و ارزان) است. بر همین اساس، هدف از این پژوهش، امکان جایگزین نمودن کوکوپیت به عنوان یک ماده وارداتی با مواد داخلی در ایران و تأثیر این بستر ها بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز رقم ‘maroussia’ بود. بنابراین، آزمایشی گلخانه ای به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گرد...

متن کامل

تأثیر شدت‌های مختلف نور بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز

بیوسنتز رنگیزه‌های گیاهی به‌شدت تحت تأثیر عوامل محیطی به‌ویژه شدت نور قرار می‌گیرد. به‌منظور بررسی تأثیر شدت‌های مختلف نور بر غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی در برگ و غیرفتوسنتزی در گلبرگ دو رقم رز تجاری، شدت‌های مختلف نور شامل 240، 520، 640 و 1200 (شاهد، بدون استفاده از تور) میکرومول بر متر مربع بر ثانیه با استفاده از تورهای پلاستیکی روی بوته‌های دو رقم رز (‘ردوان’ و ‘گلمیرا’) اعمال شد. نتایج تجزیۀ و...

متن کامل

بررسی کنترل رشد باکتری های ساقه گل های شاخه بریده رز (‘dolce vita’) با استفاده از مواد نگهدارنده

با توجه به اهمیت اقتصادی که طول عمر گل های شاخه بریده دارد، در این آزمایش اثرات نانوذرات نقره، تیوسولفات نقره، هیدروکسی کوئینولین و یک ماده طبیعی شامل تیمول بر عمر پس از برداشت و تعداد باکتری های ساقه گل رز رقم ’دلس ویتا (dolce vita’‘)‘ مورد بررسی قرار گرفت. گل های شاخه بریده به آزمایشگاهی با دمای1 ± 22 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5± 60 درصد انتقال یافتند. گل های شاخه بریده به صورت تیمار کوتاه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 51  شماره 2

صفحات  403- 412

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021