تأثیر ایدئولوژی بازیکنان حرفه‌ای فوتبال ایران بر تصمیم‌گیری اخلاقی آنان

ثبت نشده
چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ایدئولوژی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بر تصمیم‌گیری اخلاقی آنان است. بدین منظور پرسشنامۀ 15 گویه‌ای موقعیت اخلاقی در فوتبال حرفه‌ای و همچنین پرسشنامۀ 28 گویه‌ای وضعیت‌های دشوار اخلاقی در فوتبال حرفه‌ای (DPSQ-Iran) ساخته شده توسط شجیع و همکاران (1391) به­طور تصادفی در اختیار 162 بازیکن شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران از 11 تیم راه آهن، نفت تهران، مقاومت شهید سپاسی، فولاد خوزستان، شاهین بوشهر، سپاهان اصفهان، ملوان بندر انزلی، نفت آبادان، پیکان، پاس همدان و آلومینیوم هرمزگان قرار گرفت. روایی محتوایی ابزارها توسط متخصصان و ثبات درونی آن‌ها نیز در مطالعه­ای مقدماتی تأیید شد. به­منظور برازش الگو و مشاهدۀ نقش ایدئولوژی در تصمیم‌گیری اخلاقی از تحلیل مسیر و برای مقایسۀ متغیرها به تفکیک تیم‌ها از تحلیل واریانس یک­طرفه در سطح معنی‌داری 05/0P< استفاده شد. یافته‌ها نشان داد ایدئولوژی اخلاقی بازیکنان تأثیر معنی‌داری بر تبیین واریانس تصمیم‌گیری اخلاقی بازیکنان دارد و خرده‌مقیاس ایده‌آل‌گرایی نقش بارزتری در این خصوص ایفا می­کند؛ از این‌ رو نقش مربیان و مدیریت باشگاه‌ها بسیار با اهمیت است و بهبود شناخت و آگاهی‌های اخلاقی بازیکنان ممکن است بتواند مسئلۀ اخلاق را در فوتبال ایران برای همیشه، از درون و نه از طریق اجبارهای قانونی، حل کند.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر ایدئولوژی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی آنان

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ایدئولوژی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی آنان است. بدین منظور پرسشنامۀ 15 گویه ای موقعیت اخلاقی در فوتبال حرفه ای و همچنین پرسشنامۀ 28 گویه ای وضعیت های دشوار اخلاقی در فوتبال حرفه ای (dpsq-iran) ساخته شده توسط شجیع و همکاران (1391) به­طور تصادفی در اختیار 162 بازیکن شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران از 11 تیم راه آهن، نفت تهران، مقاومت شهید...

متن کامل

تأثیر محیط های فردی، سیاسی، قانونی و اقتصادی فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان حرفه ای

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محیط های فردی، سیاسی، قانونی و اقتصادی فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان حرفه ای بود. به همین منظور پرسشنامه 28 گویه ای وضعیت های دشوار اخلاقی در فوتبال حرفه ای (DPSQ-Iran) ساخته شده توسط شجیع و همکاران (1391) و همچنین پرسشنامه محقق ساخته و 23 گویه ای ادراک محیطی به طور تصادفی در اختیار 162 بازیکن شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران از 11 تیم راه آهن، نفت...

متن کامل

تحلیل عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با تصمیم‌گیری اخلاقی بازیکنان فوتبال

زمینه: تصمیم­گیری اخلاقی به عنوان شکل سازمان­یافته تأمل اخلاقی، به منظور حل تعارضات اخلاقی بوده و از عناصر ضروری در حوزۀ ورزش محسوب می­شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی وضعیت تصمیم­گیری اخلاقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران و شناسایی عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن بود. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، همگی بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران در ...

متن کامل

طراحی الگوی تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی تصمیمگیری اخلاقی بازیکنان حرفهای فوتبال ایران بود. روششناسی: به همین منظور پرسشنامه 28 گویهای وضعیتهای دشوار اخلاقی در فوتبال حرفهای، پرسشنامه 15 گویهای موقعیت اخلاقی در فوتبال حرفهای و همچنین پرسشنامههای ادراک محیطی و اندازهگیری منش پهلوانی که بر مبنای یافتههای پژوهش طراحی شدند، به طور تصادفی در اختیار 162 بازیکن شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران از 11 تی...

15 صفحه اول

معادلۀ قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

فوتبال پرطرفدارترین رشتۀ ورزشی در سراسر جهان است که در کشورهای پیشرو، سهم عمده‌ای از کل بازار صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است. در پژوهش حاضر به تعیین معادلۀ قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران، مبتنی بر روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شد. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که روایی محتوای آنها را استادان و خبرگان تأیید کردند. پرسشنامۀ اول با ۳۹ گویه، و اعتبار ۸۷/۰ (05/0>P) شا...

متن کامل

رابطة میان پست بازیکنان فوتبال و آسیب های آنان

هدف اصلی این تحقیق, بررسی میزان بروز آسیب در فوتبالیست های حرفه ای که در پست های مختلف بازی می کنند, است. بدین منظور 38 مسابقه از مسابقات لیگ برتر کشور در فصل 85-84 انتخاب و تجزیه و تحلیل ویدئویی شد. میزان آسیب بازیکنان در پست های مختلف, زمان بروز آسیب, علت آسیب و ناحیة آسیب دیدگی بررسی شد. در مجموع 121 آسیب در 38 مسابقه مشاهده شد. میزان آسیب در بازیکنان هافبک (4/40 درصد) به طور معناداری (05/0 p

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  38- 27

تاریخ انتشار 2012-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022