تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر کیفیت ارتباط با تماشاگران لیگ حرفه‌ای والیبال زنان

نویسندگان

  • مینا امامی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان
چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر کیفیت ارتباط با تماشاگران لیگ حرفه‌ای والیبال زنان ایــران بود. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ـ هم‌بستگی بوده وبه‌شکلمیدانیانجامشده است. جهت انجام پژوهش، از میان تمامی تماشاگرانی که سن آن‌ها بالاتر از 14 سال بود، 306 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهد که در مدل پیشنهادی، بازاریابی رابطه‌مند از توان بالایی در تبیین کیفیت ارتباط به‌میزان 74 درصد (86/0) برخوردار می‌باشد. علاوه‌براین، منافع اجتماعی با بیشترین بار عاملی (65/0) مهم‌ترین بعد در بازاریابی رابطه‌مند بوده و اعتماد با بیشترین بار عاملی (69/0) مهم‌ترین بعد در کیفیت ارتباط می‌باشد. نتایج حاضر می‌تواند این اطمینان را برای فدراسیون والیبال ایران و باشگاه‌های ورزشی به‌همراه داشته باشد که به‌منظور ایجادیک مزیترقابتیپایدار می‌توانندازطریق منافع اجتماعی و به‌کارگیری پیوندهای ساختاری موجب افزایش اعتماد، رضایت‌مندی و تعهد در تماشاگران و در‌نهایت، تقویت کیفیت ارتباط با آن‌ها شوند. برگزاری لیگ‌های والیبال به‌طور منظم و منسجم، استفاده از ابزارهای ارتباطی نوین و جامعه‌پذیر جهت افزایش ارتباطات غیرمستقیم با تماشاگران، بهبود تعامل با تماشاگران توسط کارکنان مربوطه و همچنین، توجه ویژه به نیازها و خواسته‌های تماشاگران برای افزایش کیفیت ارتباط با آن‌ها از دیگر پیشنهادات قابل‌تأمل این پژوهش می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی الگوی تأثیرگذاری کیفیت رویداد، بازاریابی ارتباطی و کیفیت ارتباط بر وفاداری تماشاگران لیگ‌های والیبال بانوان ایران

هدف: تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی تأثیرگذاری کیفیت رویداد، بازاریابی ارتباطی و کیفیت ارتباط بر وفاداری تماشاگران لیگ­های والیبال بانوان ایران انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه­ی آماری تحقیق کلیه­ی تماشاگران بالاتر از 14 سال در لیگ برتر و لیگ دسته یک والیبال بانوان ایران (سال 1393) بودند که 306 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه­ی تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پر...

متن کامل

مقایسۀ مؤلفه‌های رفتارشهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال با کورس سوارکاری

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسۀ بروز مؤلفه‌های رفتار شهروندی در باشگاه‌های والیبال و سوارکاری از دیدگاه تماشاگران  لیگ برتر والیبال و مسابقات ملی کورس اسب‌دوانی گنبد کاووس می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد که به‌شکل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری را تمامی تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای رویدادهای بزرگ ورزشی در اماکن ورزشی شهرستان گنبد...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در لیگ برتر والیبال مطالعه موردی: تماشاگران مازندرانی

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر برحضور تماشاگران مازندرانی در لیگ برتر والیبال تدوین شده است. روش‌شناسی: این تحقیق به لحاظ شیوه گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی _پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه تماشاگران حاضر در مسابقات لیگ برتر والیبال مردان ایران در سال92-91 بین تیم کاله با تیم­های سایپا، متین­ ورامین و پیکان تشکیل دادند. تعداد361 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان ...

متن کامل

مقایسۀ کیفیت خدمات در تماشاگران باشگاه‌های سوارکاری و والیبال

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسۀ کیفیت خدمات باشگاه‌های والیبال و سوارکاری از دیدگاه تماشاگران لیگ برتر والیبال و مسابقات ملی کورس اسب‌دوانی گنبد کاووس بود. از‌آنجا‌که حجم جامعۀ آماری بیش از 25000 نفر (20000 نفر مربوط به رشتۀ سوارکاری و 5000 نفر برای والیبال) بود، نمونۀ آماری بر‌اساس جدول مورگان 384 نفر برای سوارکاری و 357 نفر برای والیبال انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در کیفی...

متن کامل

طراحی مدل ساختاری تمایل به بازگشت تماشاگران در مسابقات لیگ جهانی والیبال براساس اولویت‌بندی کیفیت خدمات و رضایتمندی

ارائۀ خدمات با‌کیفیت در رقابت‌های ورزشی سبب افزایش تماشاگران جدید، توسعۀ مشاغل و کاهش عدم حضور ورزشکاران می‌‌شود. درحقیقت، کیفیت خدمات یکی از مهم‌ترین عواملی است که به رضایتمندی و تداوم حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها منجر می‌شود؛ لذا، هدف از پژوهش حاضر تحلیل مسیر کیفیت خدمات و رضایتمندی بر تمایل به بازگشت تماشاگران لیگ جهانی والیبال بود. بدین‌منظور، 375 تماشاگر حاضر در مسابقات لیگ جهانی والیبال ب...

متن کامل

مقایسۀ مؤلفه های رفتارشهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال با کورس سوارکاری

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسۀ بروز مؤلفه های رفتار شهروندی در باشگاه های والیبال و سوارکاری از دیدگاه تماشاگران  لیگ برتر والیبال و مسابقات ملی کورس اسب دوانی گنبد کاووس می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی می باشد که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری را تمامی تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای رویدادهای بزرگ ورزشی در اماکن ورزشی شهرستان گنبد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 41

صفحات  191- 210

تاریخ انتشار 2017-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023