تأثیر توانمندی‌های چابکی بر مزیت‌های رقابتی سازمان با رویکرد شبکه های بیز (مطالعه موردی شرکت‌های پارک علم و فناوری یزد)

نویسندگان

چکیده

امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با رقابت فزاینده‌ پایدار و نامطمئنی روبه ‌رو هستند که به واسطه نوآوری های تکنولوژیکی ، تغییر محیط های بازاری و نیاز های در حال تغییر مشتریان ، شدت یافته است . یکی از راه های پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول سازمانی چابکی[1] است . در واقع ، چابکی ، به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمان ها و بنگاه های رقابتی است . لذا ما با استفاده از مدل سازی علی معلولی و با رویکرد شبکه های بیز سعی در شناخت تأثیرات توانمندی‌های چابکی بر مزیت رقابتی و ارتباطات آن داریم. پرسشنامه این مطالعه، با بررسی های کتابخانه ای و با توجه به شاخص های مورد بررسی توسعه یافته و در ادامه با استفاده از تحلیل خوشه ای k میانگین به دو دسته مجزا تبدیل شده و سپس سنجه ها برای مدل سازی علّی و آزمون فرضیه ها با کمک شبکه های بیز مورد استفاده قرارگرفت. سپس بهترین مدل با معیار اطلاعات بیز شناسایی شد. [1] - Agility 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر توانمندی های چابکی بر مزیت های رقابتی سازمان با رویکرد شبکه های بیز (مطالعه موردی شرکت های پارک علم و فناوری یزد)

امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی روبه رو هستند که به واسطه نوآوری های تکنولوژیکی ، تغییر محیط های بازاری و نیاز های در حال تغییر مشتریان ، شدت یافته است . یکی از راه های پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول سازمانی چابکی[1] است . در واقع ، چابکی ، به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمان ها و بنگاه های رقابتی است . لذا ما با استفاده از مدل سازی علی معلولی ...

متن کامل

تاثیر توانمندی های چابکی بر مزیت رقابتی سازمان با رویکرد شبکه های بیز(مطالعه موردی: شرکت های پارک علم و فناوری یزد)

در بازار رقابتی، نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطاف پذیری و نیز پاسخگویی سازمان وجود دارد. امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی روبه رو هستند که به واسطه نوآوری های فناوری، تغییر محیط های بازاری و نیاز های در حال تغییر مشتریان، شدت یافته است. این وضعیت بحرانی موجب اصلاحات عمده ای در چشم انداز راهبردی سازمان، اولویت های کسب و کاری و بازبینی مدل های سنتی و حتی م...

15 صفحه اول

بررسی تأثیر تمایل به هم‌خَلقی ارزش بر یادگیری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد)

Today value creation for customer is done by interaction with and by customer which this interaction leads to value co-creation.Value co-creation is new concept to marketing and business. This concept implies to customers’ engagement in design and improvement of goods leading to innovation and learning in organizations. This paper surveys influence of tendency to value co-creation on orga...

متن کامل

چارچوب پایش عملکرد شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری یزد با رویکرد ترکیبی DEA/GP

ارزیابی عملکرد امری ضروری جهت تصمیم‌گیری در سازمان‌ها است. به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، مدیران نیازمند داشتن اطلاعاتی از عملکرد سازمان خود و تصمیم‌گیری برای بهبود آن می‌‌باشند. بنابراین وجود الگوی به منظور ارائه بازخورد در جهت بهبود عملکرد سازمان‌ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز، بسیار ضروری و منطقی به نظر می‌رسد. با توجه به جایگاه ارزیابی در سازمان‌ها و اهمیت پارک علم و فناوری د...

متن کامل

چارچوب پایش عملکرد شرکت های فناور پارک علم و فناوری یزد با رویکرد ترکیبی dea/gp

ارزیابی عملکرد امری ضروری جهت تصمیم گیری در سازمان ها است. به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، مدیران نیازمند داشتن اطلاعاتی از عملکرد سازمان خود و تصمیم گیری برای بهبود آن می باشند. بنابراین وجود الگوی به منظور ارائه بازخورد در جهت بهبود عملکرد سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. با توجه به جایگاه ارزیابی در سازمان ها و اهمیت پارک علم و فناوری در...

متن کامل

تحلیل تاثیر سیاستهای پارک علم و فناوری یزد بر توسعه فناوری موسسه های مستقر در آن با استفاده از رویکرد پویایی های سیستمی

پارک علم‌ و ‌فناوری یزد با هدف توسعه توانایی‌های کارآفرینی نیروهای نخبه و مستعد در بعد منطقه‌ای و ملی و همچنین توسعه اقتصاد پایدار از طریق ایجاد و حمایت شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 11

صفحات  2- 2

تاریخ انتشار 2014-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022