تأثیر حرارت روی آب‌گریزی و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

نویسندگان

  • طباطبایی, سیدحسن گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور
  • قربانی دشتکی, شجاع گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
  • نوری امامزاده‌ای, محمدرضا گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور
  • هوشمند, عبدالرحیم گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:

Usually, dry soil readily absorbs water .However, not all soils display such characteristics. Some soils (hydrophobic soils) show resistance to wetting. Because of the importance of this subject and lack of research, we evaluated the effect of heating on water repellency and some of soil physical and chemical characteristics. So soil was combined with compost and heated at deferent temperatures, 100, 200, 300, 400 and 500 °C for 30 minutes in an oven or muffle furnace. The results showed that control treatment and heated soil at 300 °C had WDPT and MED 45 (s), 17% and 80 (s), 23% respectively. So, little water repellency was present prior to heating the soil. When soil was heated up to 300°C, intense water repellency resulted, but it was abruptly eliminated by increasing the heating. The soil texture was changed from loam to sandy loam at high temperatures (400 & 500 °C) and the sand percentage was increased. Organic matter decreased by increasing the temperature. Amount of pH decreased up to 200 °C and then increased at 500°C because of increasing ash in soils. Diminution of mineral and organic matter caused EC to decline in all the heated soils.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تخمین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دایم از روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

Field capacity (FC) and permanent wilting point (PWP) are important factors affecting irrigation scheduling and field management. FC and PWP can be estimated from some of the soil physical and chemical properties. Pressure Plate apparatus is usually used for determination of FC and PWP, but this is a time-consuming and laborious procedure besides, the apparatus may not be available in many labo...

متن کامل

تخمین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دایم از روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

Field capacity (FC) and permanent wilting point (PWP) are important factors affecting irrigation scheduling and field management. FC and PWP can be estimated from some of the soil physical and chemical properties. Pressure Plate apparatus is usually used for determination of FC and PWP, but this is a time-consuming and laborious procedure besides, the apparatus may not be available in many labo...

متن کامل

ارزیابی تأثیر بیوچار اصلاح شده و زئولیت بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف بیوچار اصلاح شده باگاس نیشکر و زئولیت پتاسیمی به عنوان کودهای طبیعی و سازگار با محیط زیست، بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار به مدت سه ماه در سال 1397 در دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. سطوح استفاده از بیوچار و زئولیت شامل سه سطح 0، 2 و 5 گرم در هر کیلو گرم خاک (0، 2/0و 5/0 درصد وزنی) ...

متن کامل

تأثیر درجه حرارت نگهداری پنیر سفید آب – نمکی ایرانی بر روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن

در این تحقیق درجه حرارت نگهداری بر تحولات دوران رسیدن پنیر سفید آب –نمکی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر درجه حرارتهای 11 و 17 درجه سانتیگراد بر روی تغییرات ویژگیهای لخته در طی نگهداری آن در آب نمک 11 درصد بمدت 60 روز ارزیابی شد. نتایج حاصله بیانگر افزایش شدید میزان ازت غیر پروتئینی و ازت محلول درنمونه های نگهداری نشان دهنده کاهش حدود 13 درصد وزن پنیر در پایان دوره نگهداری در دمای 17 درجه سا...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

تأثیر پوسته‌های بیولوژیکی و پلیمر پلی‌الکترولیت آنیونی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی یک خاک شنی

Organic substances produced by cyanobacteria and some polymeric compounds play a role in soil aggregation and increase soil structure stability in sandy soils. Effects of biological soil crusts and some polymeric compounds on some properties of a sandy soil were investigated in this research. Inoculation of three cyanobacterial treatments (Nostoc sp., Phormidium sp. and their combination) and f...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 68

صفحات  43- 53

تاریخ انتشار 2014-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023