تأثیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارگاه‌های تولیدی کالاهای ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

نویسندگان

چکیده

تولید کالاهای ورزشی در داخل کشور و سرمایه‌‌گذاری با هدف توسعة این تولیدات می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور و حل معضلاتی چون بیکاری کند. هدف مطالعة حاضر، تعیین تأثیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارگاه‌های تولیدی کالاهای ورزشی، بر تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ است. داده‌ها و اطلاعات آماری مربوط به تولید ناخالص داخلی در ۲۱ سال موردمطالعه از سایت بانک مرکزی و نیز نتایج طرح‌های آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی کشور در آن سال‌ها که توسط مرکز آمار ایران انجام و منتشر شده است، استخراج شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نسخة نهم نرم‌افزار آماری ایویوز و با روش اقتصادسنجی و مدل حداقل مربعات معمولی انجام گرفت. نتایج به‌دست‌آمده اثر منفی و معناداری سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های تولیدی کالاهای ورزشی بر تولید ناخالص داخلی کشور را نشان می‌دهد؛ بنابراین، به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در کارگاه‌های تولیدی کالاهای ورزشی و گسترش این واحدها از طریق بهره‌وری و سایر ابزارهای علمی، می‌تواند به توسعة صنعت ورزش و افزایش تولید ناخالص داخلی کل کشور بینجامد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

هدف از این پژوهش، بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران است. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی محسوب می‌شود و به‌دلیل ماهیت موضوع، اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. اطلاعات مورد نیاز شامل تولید ناخالص داخلی و اجزای آن، مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار از سال 1364 تا 1386، از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات...

متن کامل

تأثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز در ایران

یکی از مؤثرترین معیارهای اقتصادملی، تولید ناخالص داخلی است، اما از آنجایی که این معیار هزینه‌های رفع آلودگی و اثرگذاری‌های منفی زیست محیطی را در نظر نمی‌گیرد، مورد نکوهش قرار گرفته است. به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی، معیار مناسبی برای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی نبوده، لذا تولید ناخالص داخلی سبز به عنوان یکی از معیارهای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی معرفی می‌شود. هدف عمده تولید ناخالص داخلی سبز، اند...

متن کامل

اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

هدف از این پژوهش، بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران است. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی محسوب می شود و به دلیل ماهیت موضوع، اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. اطلاعات مورد نیاز شامل تولید ناخالص داخلی و اجزای آن، مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار از سال 1364 تا 1386، از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شد. پس از جمع آوری اطلاعات...

متن کامل

تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران

مطابق نظریات جدید رشد، سرمایه انسانی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد و توسعه مد نظر می‌باشد. بنابراین در صورت ایجاد بسترهای لازم برای آن، شاهد افزایش تولید و توسعه‌ خواهیم بود. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مؤلفه‌های اساسی چون سلامت، آموزش و درآمد نیروی انسانی که در برخی از متون به عنوان بخش نرم‌افزاری رشد از آنها یاد می‌شود، می‌تواند سهم قابل‌ ملاحظه‌ای را در توسعه اقتصادی داشته باشد....

متن کامل

اثر مخارج ورزشی دولت و خانوار بر تولید ناخالص داخلی در ایران

مطالعۀ پژوهش‌های مختلف­ نشان‌دهندۀ آن است که ورزش و فعالیت بدنی از طرق مختلف می‌تواند بر اقتصاد جوامع تأثیرگذار باشد و سهم به‌سزایی را در شکوفایی و رشد و توسعۀ اقتصاد کشورها بازی کند. یکی از اثرات مثبت ورزش، تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی است؛ ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مخارج ورزشی دولت و خانوار بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های (1391-1363) می‌باشد. به منظور تأمین هدف پژوهش، از...

متن کامل

تأثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز در ایران

یکی از مؤثرترین معیارهای اقتصادملی، تولید ناخالص داخلی است، اما از آنجایی که این معیار هزینه­های رفع آلودگی و اثرگذاری­های منفی زیست محیطی را در نظر نمی­گیرد، مورد نکوهش قرار گرفته است. به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی، معیار مناسبی برای اندازه­گیری رفاه اقتصادی نبوده، لذا تولید ناخالص داخلی سبز به عنوان یکی از معیارهای اندازه­گیری رفاه اقتصادی معرفی می­شود. هدف عمده تولید ناخالص داخلی سبز، اند...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 54

صفحات  51- 70

تاریخ انتشار 2019-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022