تأثیر سفتریاکسون بر هیستولوژی، هیستومورفومتری، هیستوشیمی ‌بافت بیضه و خصوصیات اسپرم در موش سوری

نویسندگان

  • بنیادی, فرزانه 1گروه علوم پایه دامپزشکی، بخش بافت‌شناسی و جنین‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • حسن‌زاده, شاپور 1گروه علوم پایه دامپزشکی، بخش بافت‌شناسی و جنین‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • نجفی, غلامرضا گروه علوم پایه دامپزشکی، بخش آناتومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • پیردهقان, حمیدرضا دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سفتریاکسون آنتی‌بیوتیکی از نسل سوم خانواده سفالوسپورین‌ها بوده و اثر وسیع‌الطیفی بر باکتری‌ها دارد. اخیراً نیز اثرات سوء آن بر سیستم تولیدمثلی مطرح شده است. این مطالعه با هدف اصلی بررسی اثرات نامطلوب سفتریاکسون بر بافت بیضه در موش سوری بالغ انجام شد. روش بررسی: 40 قطعه موش سوری نر بالغ به‌طور تصادفی در پنج گروه دسته‌بندی شدند: گروه کنترل که سرم فیزیولوژی دریافت کردند؛ گروه‌های آزمایشی اول و دوم داروی سفتریاکسون را به ترتیب با دوزهای 20 و 50 میلی‌گرم برکیلوگرم وزن بدن به مدت 7 روز و گروه‌های سوم و چهارم این دارو را در دوزهای 20 و 50 میلی‌گرم برکیلوگرم وزن بدن به مدت 45 روز دریافت کردند. پس از تهیه مقاطع بافتی، رنگ‌آمیزی‌های معمولی و اختصاصی اعمال شد و مطالعات بافت‌شناسی، هیستومورفومتری و هیستوشیمی ‌انجام گرفت. داده‌ها با آنالیز واریانس یک‌طرفه و تست توکی تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی‌داری، 05/0>p در نظر گرفته شد. یافته‌ها: بررسی‌های بافتی در گروه‌های آزمایشی، تغییرات را به‌صورت تحلیل بعضی از لوله‌های اسپرم‌ساز، کاهش سلول‌های سری اسپرماتوژنز و سرتولی، همچنین به‌هم‌ریختگی و عدم انسجام نشان داد. مطالعات مورفومتریک، کاهش معنی‌داری (05/0>p) در میانگین قطر لوله‌های سمنی‌فر، کپسول بیضه، ضخامت اپی‌تلیوم لوله‌های سمنی‌فر، پراکندگی سلول‌های لیدیک و لمفوسیت‌ها و افزایش غیرمعنی‌داری (05/0p>) در ضخامت بافت بینابینی نسبت به گروه کنترل نشان داد. در گروه‌های آزمایشی واکنش‌های سودان بلاک و آلکالین فسفاتاز، شدید؛ در‌حالی‌که واکنش پاس (PAS)، ضعیف‌ بود. نتیجه‌گیری: سفتریاکسون سبب اختلال در ساختار بافت بیضه می‌شود که این اختلال شامل از بین رفتن توازن جمعیت سلول‌های سری اسپرماتوژنز، کاهش روند اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سفتریاکسون بر هیستولوژی، هیستومورفومتری، هیستوشیمی بافت بیضه و خصوصیات اسپرم در موش سوری

زمینه و هدف: سفتریاکسون آنتی بیوتیکی از نسل سوم خانواده سفالوسپورین ها بوده و اثر وسیع الطیفی بر باکتری ها دارد. اخیراً نیز اثرات سوء آن بر سیستم تولیدمثلی مطرح شده است. این مطالعه با هدف اصلی بررسی اثرات نامطلوب سفتریاکسون بر بافت بیضه در موش سوری بالغ انجام شد. روش بررسی: 40 قطعه موش سوری نر بالغ به طور تصادفی در پنج گروه دسته بندی شدند: گروه کنترل که سرم فیزیولوژی دریافت کردند؛ گروه های آزمای...

متن کامل

تأثیر کوئرستین بر محور هیپوفیز-گناد، پارامترهای اسپرم و بافت بیضه در موش صحرایی نر

زمینه و هدف: آنتی اکسیدان‌ها از جمله کوئرستین از آسیب سلول اسپرم توسّط رادیکال‌های آزاد محافظت می کنند. پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی اثرات کوئرستین بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی صورت گرفته است. روش کار:در این مطالعه تجربی از 50 سر موش صحرایی نر در قالب یک گروه کنترل و 4 گروه تجربی استفاده شد.محلول کوئرستین 2هفته روزانه به‌صورت داخل صفاقی در دوزهای 20،15،10،5 (mg/kg) به گروه‌های تجربی تزریق شد....

متن کامل

مطالعه هیستولوژی و هیستومورفومتری اپی‌دیدیم متعاقب استرس عدم تحرک در موش سوری

   استرس عدم تحرک به عنوان یک استرس فیزیکی و روانی تاثیرات سوء بر بافت­های مختلف بدن دارد. مطالعات زیادی در مورد اثرات استرس بر روی دستگاه تناسلی و باروری صورت گرفته­ است. هدف اصلی از این مطالعه، ارزیابی اثرات استرس عدم تحرک بر بافت اپی­دیدیم در موش سوری می­باشد. در این تحقیق تعداد 140 سر موش سوری نر بالغ به 7 گروه تیمار و 7 گروه شاهد به صورت تصادفی تقسیم شدند. در گروه­های تیمار موش­ها به ترتیب...

متن کامل

مطالعه اثرات سفتریاکسون بر پارامترهای اسپرم، آسیب DNA اسپرمی و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) در موش سوری

زمینه و هدف:  سفتریاکسون یکی از مشتقات سفالوسپورین­ها می­باشد که در درمان عفونت­های تنفسی و مننژیت مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف اصلی از این مطالعه، بررسی اثر سفتریاکسون بر کمیت، کیفیت، آسیب و توان باروری آزمایشگاهی و روند رشد جنین­ها در موش سوری بالغ بود. روش بررسی: 40 قطعه موش سفید کوچک آزمایشگاهی به طور تصادفی به سه گروه تقسیم­ شدند: گروه کنترل که روزانه سرم فیزیولوژی به صورت تزریق داخل صف...

متن کامل

مطالعه تأثیر استفاده طولانی مدت کتوکونازول براسپرماتوژنز و بافت بیضه در موش سوری

زمینه مطالعه: کتوکنازول داروی ضد قارچ وسیع الطیف با کاربرد وسیع در درمان بیماریهای قارچی می‌باشد. مطالعات نشان داده‌اند که این دارو روی تولید هورمون‌های استروئیدی از جمله گلوکوکورتیکوئیدها و هورمونهای جنسی اثر مهاری دارد. هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثر تجویز مزمن کتوکنازول بر روی شاخص‌های اسپرماتوژنز در بافت بیضه موش سوری نر می باشد. روش کار: در این تحقیق 50 سر موش سوری نر نژاد ‌NMRI‌ با وزن ...

متن کامل

اثر محافظتی ژل رویال بر روی بافت بیضه و خصوصیات اسپرم در موش های بالغ تحت تیمار با نیکوتین

 سابقه و هدف: نیکوتین به عنوان ترکیب دارویی، تاثیر نامطلوبی روی دستگاه تولیدمثلی نر دارد. از آنجائیکه ژل‌رویال با خاصیت آنتی‌اکسیدانتی می‌تواند تنش ‌اکسیداتیو را تعدیل کند. این مطالعه به منظور بررسی محافظتی ژل رویال روی بافت بیضه و فراسنجه­های اسپرمی در موش­های تحت­تیمار با نیکوتین انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 36 موش نر بالغ به­ صورت تصادفی به شش گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه او...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 6

صفحات  1- 12

تاریخ انتشار 2016-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023