تأثیر سه رژیم غذایی بر برخی ویژگی‌های زیستی سن شکارگر Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae).

نویسندگان

  • اصغر حسینی نیا مربی پژوهشی، ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی، محلات، استان مرکزی، ایران
  • رضا حسینی استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
  • سمانه یاری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
چکیده مقاله:

طول دوره‌های رشدی، میزان تغذیه سنین مختلف پور‌گی، بقا، تولید مثل و طول عمر سن شکارگر Orius albidipennis روی سه رژیم غذایی مختلف شامل کنه تارتن‌دولکه‌ای (Tetranychus urticae) همراه با گرده ذرت، کنه تارتن‌دولکه‌ای و تخم بید غلات (Sitotroga cerealella) همراه با گرده ذرت در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. از برگ شمعدانی (Pelargonium hortom) به عنوان بستر تخم‌گذاری و تأمین رطوبت استفاده شد. نتایج نشان داد طول دوره رشد و نمو از تخم تا بالغ با تغذیه از تخم بید غلات همراه با گرده ذرت به طور معنی دار بیشتر از طول دوره با تغذیه از کنه تارتن‌دولکه‌ای و کنه تارتن‌دولکه‌ای همراه با گرده ذرت بود. طول عمر حشرات ماده با تغذیه از تخم بید غلات همراه با گرده ذرت به طور معنی‌دار بیشتر از طول عمر حشراتی بود که از کنه تارتن‌دولکه‌ای همراه با گرده ذرت و کنه تارتن‌دولکه‌ای تغذیه کردند. طول عمر حشرات نر با تغذیه از سه رژیم غذایی فاقد تفاوت معنی‌دار بود. درصد بقا با تغذیه از کنه تارتن‌دولکه‌ای و کنه تارتن‌دولکه‌ای همراه با گرده ذرت به طور معنی دار بیشتر از درصد بقا روی تخم بید غلات همراه با گرده ذرت بود. طول دوره تخم‌گذاری و میزان کل تخم‌گذاری با تغذیه از تخم بید غلات همراه با گرده ذرت به طور معنی دار بیشتر از مقادیر متناظر با تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای همراه با گرده ذرت و کنه تارتن‌دولکه‌ای بود. میانگین تخم‌گذاری روزانه با تغذیه از کنه تارتن‌دولکه‎ای همراه با گرده ذرت و کنه تارتن‌دولکه‌ای به طور معنی دار بیشتر از میانگین تخم گذاری روزانه با تغذیه از تخم بید غلات همراه با گرده ذرت بود. نسبت جنسی (نسبت افراد ماده به کل) با تغذیه از تخم بید غلات همراه با گرده ذرت بیشتر از دو غذای دیگر بود. طول دوره‎های قبل از جفتگیری و تخم‌گذاری، رشد و نمو جنینی و درصد تفریخ تخم تحت تأثیر نوع غذا نبود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که اولاً سن O. albidipennis می‎تواند به عنوان عامل بیولوژیک علیه کنه تارتن دو لکه‌ای به کار رود و ثانیاً تخم‌های شب پره بید غلات همراه با گرده ذرت غذای مناسبی برای پرورش این شکارگر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سه رژیم غذایی بر برخی ویژگی های زیستی سن شکارگر orius albidipennis (hemiptera: anthocoridae).

طول دوره های رشدی، میزان تغذیه سنین مختلف پور گی، بقا، تولید مثل و طول عمر سن شکارگر orius albidipennis روی سه رژیم غذایی مختلف شامل کنه تارتن دولکه ای (tetranychus urticae) همراه با گرده ذرت، کنه تارتن دولکه ای و تخم بید غلات (sitotroga cerealella) همراه با گرده ذرت در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. از برگ شمعدانی (pelargonium hortom) به عنوان بستر تخم گذاری و تأمین رطوبت استفاده شد. ...

متن کامل

تأثیر رژیم های مختلف غذایی بر ترجیح طعمه و برخی پارامترهای زیستی سن شکارگر (Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae در شرایط آزمایشگاهی

       ترجیح طعمه ای، میزان باروری و طول عمر سن شکارگر Orius albidipennis Reuter روی چهار رژیم غذایی از جمله کنه تارتن دولکه ای همراه با گرده ذرت، کنه تارتن دولکه ای، تخم بید غلات همراه با گرده ذرت و تخم بید غلات در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 ± 25 درجه سانتی­گراد، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد مطالعه قرار گرفت. از برگ شمعدانی Pelargonium hortorum Roots ب...

متن کامل

تأثیر رژیم های مختلف غذایی بر ترجیح طعمه و برخی پارامترهای زیستی سن شکارگر (orius albidipennis (hemiptera: anthocoridae در شرایط آزمایشگاهی

ترجیح طعمه ای، میزان باروری و طول عمر سن شکارگر orius albidipennis reuter روی چهار رژیم غذایی از جمله کنه تارتن دولکه ای همراه با گرده ذرت، کنه تارتن دولکه ای، تخم بید غلات همراه با گرده ذرت و تخم بید غلات در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 ± 25 درجه سانتی­گراد، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد مطالعه قرار گرفت. از برگ شمعدانی pelargonium hortorum roots به عنوان...

متن کامل

مقایسه برخی ویژگی های زیستی سن شکارگر orius albidipennis reuter (hemiptera: anthocoridae) با تغذیه از سه غذای مختلف

طول دوره های رشدی، میزان تغذیه سنین مختلف پورگی، بقاء، تولید مثل و طول عمر حشرات بالغ سن شکارگر orius albidipennis reuter روی سه غذای مختلف شامل کنه تارتن دولکه ای tetranychus urticae koch همراه با گرده ذرت، کنه تارتن دولکه ای و تخم بید غلاتsitotroga cerealella olivier همراه با گرده ذرت، در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 ± 25 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و هشت س...

15 صفحه اول

تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک Orius albidipennis (Hete., Anthocoridae)

در سال­ های اخیر توجه ویژه­ای به پرورش سنک­ های جنس Orius و رهاسازی آن جهت کنترل جمعیت آفاتی چون تریپس­ ها و شته­ ها به ­ویژه در گلخانه­ ها گردیده است. در این تحقیق میزان تخم­ گذاری و طول عمر سنک Orius albidipennis Reuter، تحت تاثیر سه رژیم غذایی مختلف، (شامل تخم پروانه بید غلات به اضافه گرده ذرت، تخم پروانه بید غلات به اضافه گرده خرما و تخم پروانه بید غلات به تنهایی) و دو بستر تخم ­ریزی متفاوت...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی اثرات جانبی چهار نوع آفت کش روی سن شکارگر (Orius albidipennis Reuter Het: Anthocoridae

به منظور امکان استفاده از سن شکارگر orius albidipennis Reuter همراه با آفت کش های توصیه شده علیه آفات سبزی و جالیز آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) انجام شد اثرات جانبی آمیتراز هپتنوفوس پروپارژیت و مالاتیون با استفاده از روش آزمایشگاهی موسوم به Drum cell و بر اساس راهبرد سازمان بین المللی کنترل زیستی و تلفیقی جانوران و گیاهان زیان آور (IOBC) روی این شکارگر مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج این ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 41  شماره 2

صفحات  293- 303

تاریخ انتشار 2011-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023